Slovník ekonomických pojmů

V ý k l a d o v ý s l o v n í k p o j m ù k t e x t ù m PF

V ý k l a d o v ý   s l o v n í k   p o j m ů   k   t e x t ů m   PF

 

 Slovník vznikl v r. 1992  a je průběžně aktualizován. Neobsahuje všechny odkazy na čísla právních norem vzhledem k jejich neustálým novelizacím. Drtivá většina výrazů ekonomických má anglický původ, problémem však zůstávají české ekvivalenty - nenechte se ovlivnit často účelově deformovanými překlady v českých předpisech - hledejte pouze v profesních autorizovaných výkladových lexikonech a z nich pak odvozujte správné české ekvivalenty. Zde alespoň tipy:

business: J.H. Adam: Dictionary of Business English (Longman 1991, 13000 hesel, ISBN 0-582-05029-4)

účetnictví: R.L.Weil a kol.: Accounting: the Language of Business (Horton, Arizona 1990, 146 stran, ISBN 0-913878-47-2)

architektura a stavební konstrukce: Harris, C.M.: Dictionary  of Architecture and Construction (McGraw-Hill 1975, 553 str., 12000 hesel+1700 obrázků, ISBN 0-07-026819-3)

ekonomie: viz  business

Pozor na angličtinu:

economy           = ekonomika (hospodářství)
economics        = ekonomie (věda)
economic          = ekonomický (hospodářský)
economical       = ekonomický (hospodárný)
economically    = ekonomicky (hospodárně)
economist         = ekonom
economize (on) = šetřit (na)

effective           = having an effect (law)
efficiency         = doing the things right
effectiveness    = doing the right things
efficacy            = detto
(effectively       = in fact)

national  = státní (na západ od Rýna - např. Belgie) vs. etnicky národní (na východ od Rýna)

    

slovníky české: Hanák M., Ficek P. a kol.: Slovník A- Č a Č - A  architektonický a stavební (Fraus 1998, 30.000 hesel, ISBN 80-7238-025-07).

ČSN ISO 9000, 10006, 14000 atd.

 

 Text neprošel žádnou korekturou.  Autor uvítá připomínky a náměty na <ficek@email.cz>                                                                      

                                                VÝKLADOVÝ  SLOVNÍK

ABC / ABM / ABB = Activity Based Costing / Management/ Budgeting je řízení (především režií) založené na činnostech (nikoliv na výkonech) organizace. Režijní útvary (např. účtárna mzdová, materiálová, finanční, reklamace,  služební auto atd.) ředitelství pracují převážně jen pro některá střediska - není tedy správné jejich náklady rozvrhovat absorpčně (procentně např. jako funkce přímých mezd), ale na základě kolik pro koho skutečně provádí.

 

absolutní vlastnictví majetku není omezeno břemeny kromě zdanění a vyvlastnění.

 

adaptace (refurbishment) je přizpůsobení (díla, stavby…) změněným podmínkám (požadavkům).

agent (fyzický i právnický podnikatel) pracuje na základě smlouvy (např. s pojišťovnou), nabízí a prodává produkty a je za to placen. Nepotřebuje vyšší vzdělání nýbrž bezúhonnost (trestní rejstřík) a někdy pojištění odpovědnosti za škody. Srovnej ”makléř”.

adhezní smlouvy (typové formulářové) jsou např. smlouvy spotřebitelské v maloobchodě, banky, cest. kanceláře. Kupující nemá možnost je ovlivňovat - pouze souhlasit anebo nekoupit. Některé developerské firmy je užívají při výstavbě tak, že investor (občan) vystupuje jako kupující, takže není účastníkem stavebního řízení ani smlouvy o dílo se zhotovitelem. Stavebníkem je sám developer.

adjustace účtu (faktury) = jeho porovnání s doklady před jeho  odesláním kupujícímu.

akcie (share) je obchodovatelný časově neomezený cenný papír emitovaný akciovou společností, umožňující akcionáři podílet se na zisku (dividenda), likvidačním zůstatku majetku společnosti a řízení společnosti hlasováním a zvolením do orgánů společnosti. Dividendový výnos (v případě zisku a.s.) rozděluje valná hromada akcionářů (vyplatit akcionářům, investovat a pod.). Akcie mohou být: na jméno, na majitele, dále kmenové, prioritní, zaměstnanecké, úrokové, gratis, požitkové, zakladatelské, bez nominální hodnoty.  Nominální hodnota a. = podíl na základním jmění (majetku) a. s., tržní hodnota a. je cena a. na kapitálovém trhu.

akciová analýza je nespolehlivým (ale jediným) vodítkem jak na akciovém trhu investovat. Předpokladem je stejná znalost všech burzovních investorů (outsiderů) o veřejných a spolehlivých informacích akciových společností a jejich produktech. Zneužití neveřejných informací insiderem na burze je nejhorším burzovním kriminálním činem. Akciová analýza může být technická (bezduchým dosazením numerických hodnot do vzorců  výnosnosti a pod.) nebo fundamentální (s přihlédnutím k ”vnitřní” hodnotě akcie i a. společnosti - hledání nad- a podhodnocených titulů).

akciové fondy členíme na blue chips (velké stabilní zavedené firmy), mid caps (střední) a small caps (malé).

akciový akční plán pro manažery (stock option plan) jim umožňuje nákup akcií vlastní firmy po třech letech výkonu funkce za předem stanovené ceny. Když dobře vedou firmu, prodají je se ziskem.

akontace je částečné placení předem, při kterém obvykle třetina  dohodnuté ceny je placena předem, třetina při dodávce  a zbytek po uplynutí dohodnuté lhůty. Tento způsob je  obvyklý zejména u větších dodávek zboží investičního  charakteru nebo při dodávkách zboží podle zvláštních  přání zákazníka.

aktivace je účetní operace zachycující hodnotově vznik nového aktiva firmy jakožto výsledek určité činnosti. Např. materiál a polotovary vlastní výroby se aktivují z nedokončené výroby do výkonů, kapitálové výdaje na výstavbu ve vlastní režii se aktivují do dlouhodobého hmotného majetku (aktiv) a pod.

aktivum (asset) je vše co může přispět k uskutečnění záměru (tedy nejen peníze nebo hmotný majetek, ale i zdraví, vzdělání, charakter, známosti, původ atd.). V účetnictví jsou a. na ”levé” straně bilance (rozvahy - viz) v členění na dlouhodobá (hmotná, nehmotná a finanční) a oběžná. Na kapitálovém trhu třídy aktiv jsou akcie, obligace a instrumenty peněžního trhu. V účetním smyslu se aktiva vyskytují u subjektů vedoucích (podvojné) účetnictví, zatímco podnikatelé vedoucí jen daňovou evidenci evidují  majetek.

akreditiv (letter of credit) je peněžní dokument (platební instrument), opravňující  pověřeného vybrat po splnění stanovených podmínek  požadovanou částku u banky příkazce.

aktualita je zpráva jejíž uživatelská hodnota prudce klesá s časem (bulvární zpráva) na rozdíl od informace, jejíž význam (hodnota) s časem roste. Např. vykolejení tramvaje je zakrátko nezajímavé, zatímco výsledky voleb, ukazatele ekonomické výkonnosti atd.  jsou pro rozhodování subjektů (firem a osob) klíčové.

aktuár konce 2. tisíciletí se zabývá nejenom životním  a neživotním pojištěním, ale je také matematickým  expertem pro investiční aktivity v pojišťovnictví  a bankovnictví

akvizice získání (zákazníka přímým kontaktem) nebo cizího majetku (firmy).

alternativní financování = faktoring, leasing, rizikový kapitál (viz), splátkový prodej. Je to alternativa k tradičním bankovním úvěrům.

aliance  je  moderní  forma  účelových  dlouhodobých propojení podnikatelských subjektů  jako  reakce  na  rychlé  změny  na  globálních trzích. Předpokladem  je  vzájemný   spravedlivý  kooperativní  vztah.  V Západním  Německu se  již  před  desítkami let  běžně praktikoval krátkodobý účelový vztah sdružování např. při zpracování projektové dokumentace (Arbeitsgemainschaft): HIP  (manažer  projektu,  hlavní  inženýr)  po  obdržení  zakázky vyhledal  a  zapojil  do  díla  samostatné nezávislé projektanty, společně  zhotovili dílo  a pak  se rozešli  za jinými zakázkami. Problém ovšem je, kdo za dílo ručí (za projektovou dokumentaci se ručí  "doživotně").  Tradiční  praxe  naproti  tomu  je: stabilní "kamenná" projekční firma získá  zakázku, kterou vlastními silami provede, přičemž cizí subdodávky jsou jen okrajovou výpomocí.

Altmanovo kriterium (též Z-score) je jeden ze čtyř bankrotních modelů hodnotící finanční zdraví firmy podle nerovností sestavených z  ukazatelů převzatých z finančních výkazů (výsledovka, bilance).

A = 1,2 (PK/P) + 1,4 (Zn/P) + 3,3 (Zp+U)/P + 0,6 (THA /CK) + 1,0 (T/P)

kde A je Altmanův index

PK    pracovní kapitál, working capital (krátkodobá obtížná aktiva = zásoby + krátkodobé pohledávky a   

                       fin. majetek, měl by být kladný a rostoucí s rostoucími tržbami)

P      pasiva

Zn    zisk nerozdělený

Zp    zisk před zdaněním

THA    tržní hodnota akciového kapitálu

CK    cizí kapitál

T       tržby

U      úroky

Pro nezdravé společnosti vychází  - 4 < A < + 1,8,  pro silné firmy pak A > 3.

amortizace je

 1. proces přenášení části hodnoty dlouhodobého majetku do hodnoty výkonů, které se s jejich  pomocí realizují. Amortizací se vytváří fond náhrady  dlouhodobého majetku v podobě prosté  reprodukce. Vyjadřuje tak míru opotřebení  pracovních prostředků při užívání. Angl. amortization = opotřebení NEhmotného dlouhodobého majetku..

 2. splácení jistiny dluhu pevnými předem stanovenými částkami  (srovnej "anuita" a "úročitel")

 3. úřední prohlášení listiny za neplatnou.

analýza finanční je rozbor informací, jejichž prvotním a hlavním zdrojem je finanční účetnictví.

anticipativní úrok je úrok, který se platí na začátku období  úrokovacího. (Anticipace z lat.bráti předem).

anuita (capital recovery factor, equal annuity rate) je  pravidelný konstantní součet splátky úvěru (úmor) + úrok při  p% úroku a t obdobích. Anuita (A) = Úvěr (Ú) krát anuitní koeficient (a) :

 (1 + p)t x p

                                              A = Ú ×  a = Ú × -------------------

 (1 + p)t - 1

 

 přičemž a se nazývá umořovatel. Např. pro p = 7% p.a. a T = 6 let je a = 0,2098.

 Při tomto způsobu umořování dluhu klesá splátka  jistiny (principal) a roste úrok, součet však zůstává  konst. Umořování amortizací znamená naopak, že splátka  je konstantní a úrok klesá, takže součet (dluhová  služba) má klesající průběh.

 Pozn.: reciproká hodnota umořovatele se nazývá  zásobitel a je to vlastně součtový diskont (cumulative  present worth factor).
 
anuitní koeficient ak slouží k výpočtu anuity, avšak je stanoven  jako součet procentních sazeb úrokové míry p  banky a klientem zvolené procentní výše splátky s úvěru U.

 A = U ×  (i + s)

 Tento způsob stanovení anuity se liší od výpočtu  pomocí umořovatele v tom, že si klient (dlužník) volí  procento ročního úmoru dluhu s místo doby splácení t  úvěru.

 

apreciace je nový název pro revalvaci měny (viz).

 

archiválie  je záznam, který – vzhledem k jeho významu – příslušný archiv vybral k trvalému uchování a evidenci ve veřejném zájmu – viz zákon o archivní službě.

 

asertivita je umění prosadit a trvat na svém názoru při respektování názorů ostatních při vyvarování se emocí a afektů. Nejprve tedy projevit zájem o problém a souhlas s protivníkem a pak teprve postupně doložit výhrady pomocí ”vhodných”  vět typu: ”Máte naprostou pravdu, pouze snad jedna maličkost...”

 

ASP = Application Service Provider pronajímá software např. přes internet (ISP).

 

asset management je správa finančního majetku: klient spoří na  účet, ze kterého správce kupuje cenné papíry.

audit je ověření (revize) stavu nebo výkazů - např. ekologický, energetický, personální, procesní, finanční a. atd.
 a. finanční: nezávislý externí auditor (seznamy viz
www.kacr.cz) hodnotí z předložených finančních výkazů (viz) "věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a výsledcích" firmy podle zákona o auditorech jednou ze čtyř standardních možností: výrok bez výhrad, s výhradou…, záporný výrok a odmítnutí výroku. Kladný výrok auditora ovšem neznamená, že firma je finančně zdravá - viz kriminální financování IPB nebo KB před privatizací nebo krach sedmé největší energetické společnosti ENRON USA: audit vše schválil.
 
a. interní provádí štábní útvar firmy vlastními zaměstnanci. Kromě finančního a. by měl zahrnovat především a. operační (provozní = účinnost pracovních postupů ve firmě), protože finanční výkazy jsou výsledkem technologických postupů.audit forenzní je kombinované finanční, právní a investigativní  šetření v případě podezření na nekalou činnost (praní  špinavých peněz, zpronevěry a pod.).

Poradenská firma  provádějící f. a. musí mít zahraniční pobočky  a odborníky na mezinárodní právo.
  management a.
= performance a. = value for money (podle Druryho).
  a. sociální je komplexní analýza sociálního klimatu v organizaci. Předmětem rozboru jsou lidské vztahy, úroveň organizace a řízení, identifikace a loajalita pracovníků k organizaci, kvalita komunikace, firemní kultura a etika, pracovní podmínky a BOZP, hodnocení, odměňování a motivace a role odborů.

 

auditor je úřední revizor účetnictví, prověřující soulad účtování  s předpisy. Ani jeho pozitivní výrok však neznamená, že auditovaný subjekt se těší dobrému finančnímu zdraví. Např. jedna z největších energetických společností ENRON USA převáděla své dluhy do ovládaných firem  (výraz "tunel" se ve světě neužívá), přičemž světová auditorská "trojka"  Arthur Andersen hlásila vše OK. Teprve když se ovládané společnosti r. 2001 hlásily o úhradu špatných aktiv, vznikla největší aféra světa (v ČR např. Komerční banka v r. 2000).

aukce je místo, kde se soustřeďuje nabídka a poptávka po zboží,  které je při prodeji přítomno, nebo které si může  kupující předem prohlédnout. Aukce, podobně jako  burzy, mají své typické podmínky prodeje. Jsou to  např.: jakost, cena, množství, vzorky, platební  podmínky, záruky placení, kupní ceny, přechod  vlastnictví, odměny makléřům apod. Holandská a.  začíná  vyvoláváním nejvyšší ceny,  postupně se cena  snižuje.

autorizace je oprávnění k výkonu vybraných činností např. v oborech metrologie a zkušebnictví, energetice apod., především však k projektování a provádění staveb (viz www.ckait.cz).

autorský dozor (-ce) projektanta ověřuje soulad provádění díla s dokumentací a záměry projektanta na základě zvláštní objednávky (smlouvy o dílo) objednatele.

 

baby syndrom: majitel malé /střední firmy (SME) firmy ji pokládá za své “dítě” a nechce pustit případného investora ke spolurozhodování - viz venture capital

 

balanced scorecard (BSC - tabulka vyvážených ukazatelů výsledků činností) je metoda hodnocení a řízení (firmy) k dokonalosti. Nestačí mít jen vysoký zisk, ale i spokojené a výkonné zaměstnance, racionální a průhlednou administrativu a věrné zákazníky, proto jsou v tabulce (s příslušnými vahami) kromě ukazatelů finančních (vyjadřují minulost a současnost) i vážené kvantifikované ukazatele NEfinanční vnitrofiremní strategické (plán absence, úrazovosti, inovací, fluktuace atd.), ale především  ukazatele podnikatelských vztahů (expanze, struktura a spokojenost zákazníků…). Aby firma přežila, musí tyto ukazatele vyjadřovat strategické záměry firmy - především růstu kvalifikace firmy i zaměstnanců (učící se až moudrá firma …). Viz Kaplan + Norton: Balanced scorecard (Management Press 2002).

 

balón je zbytková část hypotečního úvěru po změně úvěrových  podmínek hypoteční bankou. Přichází v úvahu, když  banka poskytne úvěr na (např.) 20 let, ale  umořovatele stanoví jen na (např.) 10 let, protože  nemůže zodpovědně odhadnout vývoj ekonomiky na delší  období. Po těchto deseti letech tedy stanoví nové  úvěrové podmínky (umořovatele), podle kterých se  balón bude splácet na základě nové smlouvy.

 

benchmarking znamená v současném pojetí managementu soustavné  hledání dokonalosti (excellence) v okolních vzorech a následné  přizpůsobování se těmto vyšším standardům.

Při asset managementu (správě cenných papírů a tříd aktiv) je to referenční portfolio, s nímž se výkon našeho správce porovnává. Benchmark  = srovnávací rovina (základna). ).

best practice je z vybraných firem sestavený vzorový benchmark pro podporu zlepšování praktického řízení zaostávajících organizací.

 

běžné náklady /výdaje jsou spotřebovány úplně nejdéle během hospodářského roku na rozdíl od postupně (jako roční odpisy dlouhodobého majetku ODM) spotřebovávaných kapitálových výdajů za pořízení dlouhodobého majetku (DM). Běžné náklady se člení podle druhů a jsou obsaženy ve výsledovce za období, je to tedy toková veličina.

 

běžný účet je základní účet pro hotovostní i bezhotovostní  platební styk pomocí jednorázových i trvalých  a hromadných příkazů k úhradě i k inkasu.

 

Big Mac Index v Londýně vydávaného US týdeníku "The Economist" srovnává  podhodnocenost (nadhodnocenost) měn 28 států světa  k US dolaru na základě místních cen velkého hamburgeru  s jeho průměrnou cenou v Chicagu, N.Y., San Francisku atd.  Například srovnatelné ceny v $ byly v roce:

       1996            1998

 USA                       2,36             2,63

 SRN                        3,22             2,99

 ČR                         1,85             1,85

 Polsko                   1,44             1,53

 Maďarsko             1,43             1,31

 Čína                             1,15     1,20

 Přepočteno na Euro v rámci Eurozony k 1.1.1999:

 Rakousko       AUS     35        EUR    2,54

 Belgie             BEF     115                 2,85

 Finsko            FIM     20                    3,36

 Francie          FFR     18                   2,67

 Holandsko     NFL     5,5                   2,47

 Irsko               IP        1,9                   2,35

 Luxemburg     LXF     119                 2,95

 Německo        DEM    5                      2,50

 Itálie               LIT      4500               2,32

 Portugal         PES     414                  2,06

 Španělsko       SPT     375                 2,25                                                                 Malev 99

 

Zakladatel fast food (1955) Ray Kroc je potomek emigrantů ze Stupna u Rokycan.

 

bilance je číselné porovnání dvou řad údajů (například aktiv  a pasiv, nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, zdrojů  a potřeb, tvorby a užití apod.). Rozdíl obou stran je  saldo (konečný zůstatek) bilance.

 

BIMBO je poněkud kontroverzní označení finanční aktivity, která  se týká "buy-in management buy-out", to znamená vstup  schopného vnějšího managementu do podnikatelské  činnosti na vlastní účet, a to výkupem určité firmy  nebo její části přes kontrolní balík akcií.

 

blue ocean je podnikatelské prostředí firmy bez konkurence - když firma nabízí jedinečný produkt. Naopak red ocean je vražedné konkurenční prostředí, kde nabídka vysoce překračuje poptávku.

 

bobo (buržoazní bohém) příslušník vyšší společnosti spojující v sobě životní způsoby bohéma a bankovního úředníka.

 

bohatství (wealth) je měřítkem produkční základny hospodářství (ekonomiky). Zahrnuje průmyslová aktiva, lidský kapitál ( znalosti, dovednosti, zdraví), přírodní kapitál (ekosystémy, nerosty, fosilní paliva) a instituce (vláda, občanská společnost, právní řád). Vývoj je udržitelný, je-li ukazatel bohatství/obyv. konstantní. Rostoucí ukazatel HDP tedy nevypovídá nic o růstu bohatství entity a tím o kvalitě života.

 

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je soubor právních norem zavazující zaměstnavatele i zaměstnance k minimalizování prac. úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnanci musí být pravidelně opakovaně školeni, na pracoviště dochází inspektoři s právem pokutovat nedodržování předpisů. ISO 17000 stanovuje podmínky pro titul ”bezpečný podnik”.

bonifikace je náhrada, dobropis, prémie nebo sleva z různých  důvodů.

 

bonita je úrodnost, výnosnost (půdy, ale i podniku)

 

BOOT = Build, Own, Operate, Transfer = postavit, vlastnit,  provozovat a později převést na zamýšleného majitele,  DBOOT = Design - Build - Own - Operate - Transfer =  vyprojektovat - ..., BRT = Build - Rent - Transfer =  ...najmout..., BLT = Build - Lease - Transfer, ROO =  Rehabilite - Own - Operate atd. BOT (Build - Operate - Transfer = vybuduj - provozuj  - převeď) je základní koncesní způsob jak financovat rozvojové projekty  u momentálně nesolventních investorů, zejména  v případě veřejných infrastrukturních investic.  Soukromí sponzoři a věřitelé financují pořízení  investice (mají proto rozhodující vliv na výstavbu),  provozují ji (koncese) dočasně a po získání dostatečného kapitálu ji převedou na předem dohodnutého vlastníka  (nesolventního investora). Novou formu spojení soukromého a veřejného kapitálu koncesí zavedl v 80tých letech 20. stol. v UK Sir John Major jako PPP © (public-private partnership), kterou realizuje k tomu účelu zvláště vytvořená projektová společnost SPV (special purpose vehicle). Ve Francii je to pro BOMaintainT metoda METP (Marché d´Entretien Traveaux Publics).

 

BPR viz Business Process Reengineering

 

briliant (broušený diamant) je spolehlivou dlouhodobou investicí pro svou mobilitu a likviditu.

 

      burza (stock/commodity exchange) je místo, kde se soustřeďuje nabídka a poptávka po  zastupitelném zboží. Obchoduje se nepřítomným  zastupitelným zbožím. Zastupitelnost je prvním  předpokladem vhodnosti zboží pro burzovní transakce.  Tímto zbožím mohou být akcie, směnky, valuty, nebo  lodní prostor, prostě všechny druhy zboží, jehož  jakost se dá standardizovat. PX je hlavní (a zatím jediný) index vybraných titulů (firem) Burzy cenných papírů Praha.

 

      burzovní indexy ukazují denně pohyb tržních cen stálého mixu vybraných firem na akciových trzích. Nejznámější jsou: Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average, S&P500 (NY) , FTSE 100 (London), Nikkei225 (Tokyo), HangSeng (Honkong), DAX (Frankfurt).

 

business angels = privátní investoři do malých a středních firem (SME)

business excellence = organizovaná snaha po dokonalém podniku (viz ”benchmark”).

business intelligence (BI) = pokročilé automatizované získávání manažerských informací z
různorodých firemních dat. Nejčastěji podporuje tvorbu balanced score card (BSC).

business process reengineering (BPR) je nový způsob řízení organizace založený na přímém ovlivňování mezivýstupů výkonů  zákazníkem. BPR = process as a continuous and regular action or succession of actions, taking place or carried on in defined manner, and leading to the accomplishment of some result; a continuous operation or series of operations within a process.

bytové studio je podle zákona ubytovací (nebytová) jednotka, která částečně nesplňuje charakter standardního bytu. Např. nižší sluneční osvit, vyšší hluk, nesplnění podmínek územního plánu a pod.

 

call centrum obstarává ve firmě styk se zákazníkem pomocí počítačových technologií.


cash flow
je průběh peněžních toků na investici naběhlých  (kapitálové výdaje + provozní výdaje nutné pro  založení podniku = negativní cash flow) a hotových  peněz investicí vyprodukovaných (zisk po odečtení  daní + odpisy - obnovovací výdaje + změny provozního  kapitálu + zůstatek aktiv = pozitivní cash flow nebo net cash flow. Zjišťuje se vždy za období; od účetně  vykázaného hospodářského výsledku se liší tím, že  bere v úvahu okamžitý stav peněz (ne financí),  nikoliv časové rozlišení jako např. vystavené ale  dosud nezaplacené faktury, odpisy DM a pod.

CBA
= cost-benefit analysis = rozbor nároků a přínosů projektu. Na rozdíl od LCC uvažuje i externality v podobě mimoekonomických vlivů.

cena (price) je podle zákona o cenách 526/1990 Sb., §1, odst. 2 "peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro oceňování zboží, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům." Ekonomicky je cena v tržním hospodářství peněžní hodnota očekávaných přínosů z kupovaného zboží, která osciluje kolem ceny obvyklé. Kromě cen tržních existují ještě ceny regulované v podobě cen úředních (maximální, minimální a pevné) pro zboží z přirozených monopolů nebo pro vyvlastňovaný majetek. Regulovaná c. může být stanovena regulátorem buď v absolutní výši (Kč/mj) nebo způsobem jak cenu vypočítat. Nejčastěji je to cena dosud platná krát index určený regulátorem (regulované nájemné, energie pro domácnosti, poštovné), pro veřejné zakázky pak platí (podle zákona o zadávání veřejných zakázek) mechanizmus veřejné obchodní soutěže podle obchodního zákoníku. Regulátor vyhlašuje výměrem vždy v prosinci způsob regulace v následujícím roce.

c.  běžná =  podle obch.  zák. pro  obchodování mezi spřízněnými firmami (podnikatelská seskupení koncern, holding): pro audit doložit ovládací smlouvou mezipodnikové předací ceny (§66a).

c. cílová 1.v rámci EU čas od času stanovená komisí pro  zemědělské komodity.

               2. ve smlouvě o dílo uvedená cena, která nesmí být  překročena při zachování podstatných smluvních  podmínek (viz typy cen ve výstavbě).

c. časová (pojišť.) = reprodukční cena minus opotřebení/znehodnocení.

c. jediná podle ekonomických zákonitostí trhu: na všech trzích dané komodity se její cena vyrovná s cenou velkého trhu -  např. cena silové elektřiny.

c. kupní je (podle obch. zákoníku) cena, kterou je kupující  povinen zaplatit prodávajícímu na základě kupní  smlouvy, kde je výše kupní ceny přímo uvedena nebo je  uveden alespoň způsob jejího dodatečného stanovení.  Není-li ve smlouvě ani to, platí cena obvyklá (viz).

c. nákupní je cena při nákupu zemědělských výrobků.

c. nová (pojišť.) = cena reprodukční (viz) = za kolik se zničený majetek obnoví do původního
             stavu.

c. obchodní je cena, za níž se prodává zboží organizacím  vnitřního obchodu. Zahrnuje cenu
pořízení nebo též  cenu prodejní CP prodávajícího a obchodní rozpětí.  Poslední cenu v  řetězu platí konečný spotřebitel.

c. obvyklá se zjišťuje pro úřední potřebu (např. soud) pro  sledovanou komoditu (zboží) v místě,

čase a podmínkách realizace. Uplatní se jako cena za  srovnatelné zboží (při obdobných podmínkách a v době  uzavření smlouvy při správním (soudním) řízení. Do r 1996 viz obchod. zák. § 488/2 a zákon o dani z příjmů § 23/6, po r 1997 zákon 151/97 Sb.§4 o oceňování majetku.

c. odbytová je dřívější název pro smluvní cenu díla  zhotovitele, u které došlo k dohodě s
objednatelem buď  o pevné (paušální) ceně nebo o jednotkových cenách  (sazbách) a o
množství konstrukčních prvků z výkazu  výměr k (odsouhlasený rozpočet) prováděcímu
projektu.

c. parametrická vyjadřuje závislost ceny zboží na velikosti jeho užitné hodnoty na základě cen
podobného zaměnitelného zboží a velikosti jeho užitku. Je tedy nezbytné nejprve stanovit
užitkové parametry (co za užitek má dané zboží skýtat), což nemusí být vždy totéž pro různé uživatele. Např. chceme-li stanovit užitkovou funkci (parametr) přepravy osob z  Prahy do Brna, může být pro někoho užitkem dostat se do cíle co nejlevněji, pro jiného co nejrychleji, jiný zase chce během cesty uskutečnit důležité jednání, ještě další zase chce v dopravním  prostředku strávit většinu noci a tak ušetřit za nocleh atd. Podle toho bude zvolen každým cestovatelem určitý dopravní prostředek a tím cena jízdného a náklady přepravy. Jednoduchým příkladem parametrické ceny může být ocenění nosníků stavebních konstrukcí (trámů, průvlaků apod.) podle únosnosti (užitečného zatížení) na

základě

 

    *  lineární funkce:

                                     cena = konst +/- ( U  x   cn ), kde

                                                U              je užitkový parametr únosnosti [ t ]

                                                cn             je cenový normativ jednotky užitku [ Kč/t ]

                                                konstanta je buď přípočet (nebo odpočet) fixních nákladů [ Kč ]

 

    *  nebo křivkou vyššího řádu:

                         cena = k * (U)a

 Běžným příkladem jsou parametrické ceny budov sloužících k bydlení, občanské vybavenosti a administrativě, kde U je užitková (nikoliv podlahová) plocha budovy s udáním, zda jde např. o vytápěné nebo klimatizované budovy, u hotelů doplněno o standart daný počtem hvězdiček. Investor si tedy stanoví jen rozsah výstavby (stavební program) a požadovaný užitkový standart, architekt v objemové studii navrhne konfiguraci objektů a vzhled a cena je dána podle výše uvedeného vzorce, kde je THU z již dříve realizovaných projektů. Na dodavatelích pak je, jakou stavební technologii použijí. Pokud by byla nařízena i technologie, byl by cenový normativ cn (THU) vybrán již s ohledem na technologii a dodavatel by měl menší prostor (v ceně) k manévro- vání.

 Znovu je třeba zdůraznit, že parametrem musí být užitková (nikoliv technická!) - charakteristika zboží. Kdyby šlo např. o výpočet ceny řady čerpadel podle jejich hmotnosti [kg], šlo by o cenové ukazatele, parametrická cena by se musela odvozovat od výkonu [l/sec]. U stavebních objektů ovšem zhusta dochází ke kombinaci ceny parametrické a rozdílové, zejména v případech, kdy je třeba navrhnout zvláštní založení vzhledem ke geologickým podmínkám staveniště (skála nebo naopak piloty). Tento rozdíl představuje konstantu uvedenou ve vzorci výše.

c. pořizovací je cena prodejní nebo jiná + pořizovací náklady  (tj. náklady na dopravu, manipulaci, projektovou  dokumentaci, montáž, vyzkoušení, ztráty při dopravě  apod.).

c. pořizovací stavby jsou celkové náklady a výdaje na pořízení  stavby v hlavách (titulech)
 souhrnného rozpočtu.  Též celkové náklady stavby (CNS) nebo projektu.

c. pořízení nabývací cena, za kterou kupující pořizuje boží u prodávajícího - tedy bez pořizovacích nákladů, (dopravné, montáž  viz CNS) - před Listopadem VC, VC + daň, MC atd.) nebo

c. prodejní (CP) je cena, za kterou prodávající prodává zboží  kupujícímu, zpravidla s daní  (CP2), výjimečně bez daně (CP1), musí být však prokazatelně schválená  kupujícím. U volného prodeje tak může být učiněno  např. vyvěšením ceníku. Bez udání dodacích podmínek  (např. dopravní parity, záruční doby) nemá vypovídací  schopnost. PC1 se užívá v cenových kalkulacích plátců daně.
c. reprodukční = cena nová (pojišť.) = reprodukční hodnota (viz). C. r. pořizovací podle zákona o účetnictví a o dani z příjmu je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době účtování (aktuální tržní cena). Použije se např. při ocenění bezúplatně nebo ve vlastní režii nabytého majetku (pokud nejsou doklady o nákladech na jeho pořízení).

c. rozpočtová je předpokládaná cena díla tvořená na základě  jednotkových cen (sazeb) položek 

v  rozpočtu ke  smlouvě o dílo, které jsou obsaženy v podnikových  cenících zhotovitelů  

rozpočtu nebo v Katalogu  směrných orientačních cen (SOC) ÚRS. SOC vznikají na  základě 

standardů spotřeby přímého materiálu, mezd,  ostatních přímých a nepřímých nákladů  převážné většiny stavebních konstrukcí a prací,  uskutečňovaných stavebními organizacemi.
 Rozpočtovou  cenu díla tvoří dále soustava vedlejších rozpočtových  nákladů (náklady na   

 umístění stavby a pod.), jimiž  jsou oceněny náklady, jež se vztahují ke stavbě jako  celku

 (např. zařízení staveniště, územní vlivy,...) a které není účelné zahrnovat do jednotkových cen.

c. spotřebitelská je cena placená konečným spotřebitelem v  maloobchodě.

c. stínová v národohospodářských úvahách umožňuje  kvantifikovat vliv změny ceny zdroje na cenu  návazného a výsledného produktu v libovolném okruhu  (odvětví), známe-li měrnou spotřebu tohoto zdroje  (technické koeficienty v matici mezioborových  vztahů). Např. jak se změní cena (náklady) 1 cihly,  když se změní cena ropy o 1 Kč. Jsou to vlastně  relevantní náklady omezených zdrojů.

c. světová je cena, vyjadřující v penězích světovou hodnotu  daného zboží. Za světové ceny se
pokládají ceny,  které se vytvářejí v hlavních střediscích světového  obchodu, zpravidla na
světových burzách, zejména pro  hromadný obchod s jednoduchým zastupitelným  a  standardním zbožím. Světovou cenu nestandardních  a složitých výrobků, zejména strojírenské

výroby, lze  zjistit porovnáním cen rozhodujících odběratelů nebo  dodavatelů na základních

světových trzích. K tomu je  však nutno provést příslušné vyhodnocení jakosti,  technicko-

ekonomických parametrů a obchodních  podmínek porovnávaných výrobků.

c. tržní - hodnota očekávaných požitků z kupovaného zboží  omezená pouze trhem (na rozdíl od ceny úřední), to znamená že není nahraditelná nějakou kalkulací, regulovanou nebo umělou ”spravedlivou” cenou.

c. v tržní ekonomice = hodnota budoucích užitků (pro kupujícího) kupovaného zboží  vyjádřená v penězích.

c. velkoobchodní bylo společensky nutné množství práce,  stanovené v bývalé ČSSR dle operativních norem  spotřeby práce (nebo porovnáním) na kalkulační  jednici, plus centrálně stanovený zisk.
c. výnosová majetku podnikatelsky využitelného se vypočte jako  hypotetický ekvivalent jistiny,
která uložena u banky  vynese úroky stejně vysoké jako zisk z podnikání  s oceňovaným

majetkem.Bude-li úrokový výnos znatelně  vyšší, nebude podnikatel kupovat a podnikat  s

majetkem, nýbrž peníze uloží. Matematicky jde  o jednoduché úrokování, kdy vkladatel vždy

na konci  období úroky vyzvedne a použije stejným způsobem jako  zisk z provozovaného 

majetku:

                                     !

                                        J * ú = výnos

 kde J   je jistina (vklad) nebo (hledaný) jednorázový  výdaj za pořízení majetku

        ú      jednoduchý úročitel v % (na př.10% p.a.) u banky

        výnos je zisk (předpoklad) za stejné období,  při podnikání  s majetkem zvýšený o odpisy
                      (ODM), vypočtený z výsledovky (výkazu zisku a ztráty).

 

 Pak hledaná cena kupovaného majetku bude:

zisk

    J = ---------      nebo též      J = zisk * Kk

  ú

   1

 kde Kk je kapitalizační koeficient =   ----

   ú

 Je-li úrokový výnos 10% p.a., bude hledaná cena  majetku rovna desetinásobku očekávaného ročního zisku  z podnikání s tímto majetkem:

 J = z * 1 : 0,1 = 10z

 Ve skutečnosti ovšem musí být předpokládaný zisk vyšší  (o rizikovou prémii z podnikání) než je bezstarostné pobírání  úroků. Viz též kapitalizace.

 

cenný papír je listina, která je dokladem o vzniku pohledávky, je  převoditelná, takže může být předmětem oběhu podobně  jako peníze (pro převod platí speciální pravidla).

 

cenová elasticita (citlivost pružnost) je reakce poptávky po  zboží na změnu ceny zboží. Snahou prodávajících je  dosáhnout co nejmenší citlivosti poptávky po jejich  zboží. Je-li v procentech vyjádřené zvýšení prodeje  (v důsledku snížení jeho ceny) vyšší než snížení jeho  ceny (v procentech) je elasticita > 1.

 

cenová kalkulace slouží pro stanovení výše ceny v případě prodeje, ale i pro výpočet ekonomické efektivnosti zamýšlené výroby - viz finanční analýza projektu. Metody kalkulace výše ceny jsou založeny buď na

 1. vztahu oceňovaného zboží ke srovnatelnému zboží (vlastnímu  i cizímu), jehož cena je známa,
     - kalkulace porovnáním nebo rozdílová, nebo na
 2. kalkulaci úplných vlastních nákladů na zhotovení zboží, ke  kterým se připočítá riziko a zisk,
     případně daň, nebo na

 3. výlučně tržní hodnotě (aukce, výnosová cena) anebo na

 4. předpise jak oceňovat (cena úřední - viz zákon o oceňování  majetku) ve zvláštních případech
     (vyvlastnění, dědění).

Ad 1 - Odvození ceny oceňovaného zboží podle ceny srovnatelného  zboží se děje pomocí marketingových studií (výzkumu trhu) a vyhodnocováním výsledných kalkulací dokončených zakázek, mnohdy za podpory hodnotového managementu.To je ovšem možné jen v případě, že jde o shodné nebo velmi příbuzné zboží. Vykazuje-li nově oceňované zboží odchylky od již existujícího, zohlední se cena přípočtem nebo odpočtem - např. budeme-li prodávat naše ojeté auto, zjistíme v okolí, zač se podobná auta prodávají a připočteme (odečteme) např. zvláštní výbavu (střešní okno, autorádio, metalízu a pod). Takový způsob kalkulace ceny se nazývá kalkulační nebo cenové porovnání a je prakticky nejběžnějším způsobem stanovení ceny včetně montážních a stavebních prací. Uvedený příklad odhadu ceny ojetého automobilu je cenovým porovnáním, kdy výsledná cena vznikne sečtením (odečtením) cen jednotlivých součástí zboží - cenová stavebnice. Pokud bychom zaměnili nikoliv součást zboží, ale některou složku nákladů v kalkulačním vzorci, půjde o kalkulační porovnání neboli rozdílovou kalkulaci - např.:

 Do 1m3 hotového zdiva je třeba 275 kusů cihel plných pálených po 5,20 Kč za kus. Lepších vlastností zdiva však můžeme dosáhnout na př. použitím cihel lehčených voštinových stejného formátu, ale za 6,10 Kč za kus. Kalkulačním porovnáním záměny použitého materiálu (cihel) dojdeme k ceně vyšší o

                                     275 * (6,10 - 5,20) = 247,50 Kč/m3.

Pokud neuvažujeme, že k ceně základního (jednicového) materiálu (hmot) nepřísluší možné další náklady (např. pořizovací), vypočetli jsme již zvýšení ceny porovnatelného zboží.

 Běžně používanou cenovou kalkulací jsou cenové ukazatele pro oceňování kovových doplňků staveb (KDS):

např. 1 kg zábradlí z ocelových otevřených profilů vč. základního nátěru v dopravní paritě A vyrobíme za 58,- Kč.


 Rovněž často používanou metodou odvození prodejní ceny zboží je cenová stavebnice - cena kompletu se rovná cenám jeho složek - např. u konfigurací (sestav) nábytku, počítačových pracovišť a podobně - viz výše.


 Podobně jednoduché je stanovení prodejní ceny zboží odvozením z jeho ceny zahraniční. V takovém případě je ovšem třeba vzít v úvahu, zda zboží bude vyráběno v tuzemsku nebo zda bude dováženo do tuzemské prodejní sítě : v případě tuzemské výroby půjde jen o podpůrnou kalkulaci, zatímco při dovozu musí prodejní cena pokrýt náklady na dovoz (plus zisk), tedy zahraniční cenu krát směnný kurs plus clo (plus daň) franko státní hranice.

 Pokud pak existuje rozpor mezi směnným kurzem a paritou kupní síly domácí měny, vychází zákonitě i takto stanovená prodejní cena příslušně deformovaná. Např. podhodnocením měny při stanovení směnného kursu Českou národní bankou vychází ceny dováženého zboží neúměrně vysoké, čímž se jednak tlumí nadměrné nežádoucí dovozy a zároveň se chrání domácí výrobci před efektivnější zahraniční konkurencí. Naopak vývoz je pro výrobce výhodný, takže snaha dovozců je přesvědčovat ústřední banku o nutnosti revalvovat domácí měnu, vývozců naopak devalvovat.

 Další možnosti jak vykalkulovat cenu na základě znalosti výše ceny jiného srovnatelného zboží, i když jde o způsoby spíše teoretické, jsou :

cenová řada výrobků lišících se pouze kvantitou jedné užitné nebo technické vlastnosti umožňuje interpolací odhadnout cenu mezilehlého výrobku - často to bývají např. ceníky obyčejného jízdného veřejné osobní dopravy.

Parametrická cena (viz výše)

 Zvláštními způsoby tvorby cen jsou sofistikované (složité) metody korelační a regresní analýzy KORTER (interní metoda ministerstva průmyslu) a hodnotový management (viz lit.Volf, Fr. : "Hodnotová analýza ve stavebnictví" SNTL 1982 a Vlček, Radim : "Hodnotový management" 1992).

 Obě metody byly využívány v období plánovaného hospodářství, kdy neexistoval vztah mezi cenou zboží a jeho užitkem (např. ojeté auto bylo vždy dražší než nové), protože ceny byly stanovovány úřadem na základě "nutných" nákladů, nikoliv na základě nabídky a poptávky a ne tedy podle vpředu uvedené definice tržní ceny. Zmíněné "nutné" náklady pak byly stanovovány kalkulačním porovnáním (rozdílovou kalkulací) s podobným zbožím nebo individuální kalkulací na základě standardů (tehdy "norem") spotřeby práce minulé a "živé", takže výrobky s vyšší spotřebou hmot byly dražší a výrobce tak snadněji plnil plán výroby, kupující organizace zase plán investic. Ocenit duševní práci se však nedařilo, protože komunisti neuznávali duševní práci (Karel Marx : jen produktivní práce dělníka je zdrojem hodnoty) a oceňovali ji jen hodinovou zúčtovací sazbou (viz implicitní náklady).

Ad 2 - Pro neporovnatelné zboží (což je naprostá většina stavebních zakázek) se užívá pracné kalkulace vlastních nákladů vlastních výkonů (viz ZSV) na oceňovaném zboží (předmětu díla) s dopočtením poddodávek (C), rizika a zisku. Vlastní výkony ZSV se dosud tradičně kalkulují pomocí kalkulačního vzorce nákladů a ceny vhodně volených kalkulačních jednic - tedy v členění na náklady přímé (základní hmoty, základní mzdy a ostatní přímé náklady) a náklady nepřímé. Problémem je kalkulace reálné výše nákladů nepřímých:

* přirážková (absorpční) kalkulace v podobě procentní sazby z (některých) nákladů přímých je vhodná jen když se nemění skladba výrobního programu

* ABC (Activity Based Costing) předpokládá citlivá vnitropodniková opatření ve sledování naběhlých nákladů a není vhodná pro stavební výrobu v případě oceňování konstrukčních prvků díla

* paušály jsou vhodné pouze pro přípočet podílu správní režie. Kalkulace variabilních a fixních nákladů zakázky se prosazuje ve stavební výrobě velmi pomalu, běžná je však v Německu.

Ad 3 - Zcela odtrženou od výše nákladů je výnosová cena podnikatelsky využitelného majetku, založená na teorii (oportunitních) nákladů základní ztracené příležitosti - uložení ekvivalentní částky za srovnatelných podmínek do banky (viz též kapitalizace).

 Nedílnou součástí kalkulace výše ceny jsou podstatné kvalitativní podmínky platnosti ceny - tedy co všechno je cenou kryto: záruční podmínky, dopravní parita, jakost, servis, daňové souvislosti, platební podmínky atd.
cenová podlaha (price floor) je regulátorem stanovená minimální cena na relevantním trhu. V ČR např. práce (min. mzda), kravské mléko.

 

cenová stabilita je stav nár. hospodářství kdy inflace nepřekročí ve sledovaném období 2%.

cenová úroveň je průměr všech (relevantních) cen ve státě v  daném okamžiku.

cenové ukazatele jsou v podstatě souhrnnou jednotkovou cenou  vztaženou na fyzikální jednotku (nikoliv užitek - viz  parametrická cena a hodnotový management) oceňovaného  zboží - např.: 1 kg kovového schodiště vyrobíme za  49,-Kč. Viz též kalkulace cenová.

 

certifikace je činnost třetí strany, prokazující dosažení  přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný výrobek,  postup nebo služba je ve shodě s předepsanými  standardy nebo že jmenovaná fyzická osoba prokázala  řádně dokumentovaným postupem požadované znalosti a  schopnosti vykonávat předepsané činnosti.

certifikát investiční je nástrojem občanského investování do cenných papírů na burze. C. mohou být: indexové (kopírují burzovní index),  strategické (firmy s nejvyšším dlouhodobým výnosem = minimálním P/E ratio) a tématické (oborové: biotechnologie, internet, ...).

 

cese je postoupení pohledávky cedentem (věřitelem)  cesionáři; přitom není třeba souhlasu dlužníka (stačí  upozornění).

 

charge card: banka nebo společnost shromažďuje informace o  transakcích klienta (a průběžně je hradí) a na konci  měsíce zašle klientovi výpis se žádostí o úhradu.

 

controlling je způsob řízení vývoje k předem stanovenému cíli (vizi) sledováním odchylek skutečného stavu od plánu (trasy vedoucí k cíli). Nezaměňovat s něm. die Kontrolle (ověřování)!

 

CPP = cena projekčních prací; stanoví se dohodou zhotovitele s  objednatelem. Podle NSR se u nás podpůrně užívá  Honorářový řád ČKAIT a UNIKA založené na závislosti  výše ceny projektového řešení na výši propočtu nákladů projektovaného díla stejně jako tomu bylo za totality, ceny však vychází nekonkurenčně vysoké. Angloamerický model CPP spočívá na odhadu počtu  pracovních hodin krát HZS + rozsah dokumentace (počet paré výkresů) + ostatní (pracovní cesty, modely).

clo je veřejná dávka, kterou vybírá státní orgán při přechodu  zboží přes hranice celního území. V současné době se  tyto hranice, vyjma tzv. svobodných celních území a  svobodných přístavů, kryjí s hranicemi států.

coopetition = cooperation + competition je globální spojení spolupráce a konkurence. Např. EU - USA, Čína - zbytek světa.

 

corporate governance (správa podniku) jsou procesy, struktury a  vztahy kterými představenstvo a dozorčí rada dohlíží  na vedoucí pracovníky podniku. Řízení podniku je pak  již jen operativa směřující k dosažení stanovených  cílů.

 

credit card je úvěrová karta, u níž klient na konci měsíce obdrží  soupis svých transakcí, které však nemusí uhradit  jednorázově, ale podle svého rozhodnutí. Každý nákup je tedy na dluh formou spotřebitelského úvěru v úvěrovém rámci s úrokem 15 až 27% p.a. s odkladem max. 55 dnů.

CRM = customer relationship management zahrnuje komplexní infrastrukturu řízení styku se zákazníky (zákazníkem řízené firmy), partnery a zaměstnanci.. Ve skutečnosti jde však o rozdělení zákazníků podle jejich přínosů firmě, zpravidla podle profitability: Banky mají zájem na bonitních velkých zákaznících - ne na drobných střadatelích.

 

čistá dividenda - dividenda po zdanění, která byla, resp. bude  rozdělována akcionářům.

 

čistý domácí produkt (NDP) je ukazatel celkové produkce výrobků a  služeb za určité období. Je to hrubý domácí produkt (HDP) zmenšený o amortizaci, tj. o opotřebení fixního  kapitálu. Hrubý domácí produkt (HDP, GDP) je produkce vyrobená na území státu.

čistý národní produkt (NNP) je hrubý národní produkt zmenšený o  opotřebení fixního kapitálu vyjádřené formou odpisů dlouhodobého majetku (ODM).

 

daň (tax) je povinná a nenávratná platba, vybíraná státními nebo jinými  - tzv. veřejnými - orgány od fyzických i právnických  osob k úhradě výdajů, spojených s činností těchto  orgánů. Daně se nejčastěji dělí podle dvou základních  technik na přímé a nepřímé. Přímé d. odčerpávají část  důchodu poplatníka na základě jeho důchodových nebo  majetkových poměrů, vyžadují proto značnou  administrativu, umožňují však diferencované sazby podle  doložené výše daňového základu (daň z příjmu, darovací,  z dědictví atd.). Nepřímé d. se vybírají v ceně zboží  při jeho prodeji, a to v závislosti na jeho hodnotě  (procento z ceny) nebo na množství zboží (Kč/t,  Kč/litr, Kč/m2, Kč/kus atd. - daně spotřební,  z nemovitostí atd.). Daně z nemovitostí je možno  stanovit jako funkci velikosti nemovitosti (protože  zabírá část společného nám povrchu Země) anebo jako  funkci její hodnoty. Ta ovšem je funkcí její  atraktivity (dostupnost infrastruktury...), a ta se  může často měnit, takže výpočet daně by se musel každý  rok opakovat. Lafferova křivka ukazuje jak s rostoucí daňovou zátěží klesá výnos daně, protože plátce daně se více snaží se dani vyhnout (daňová optimalizace, daňové ráje).

d. Tobinova (Tobin t.) by měla zlomkem procenta zatížit každodenní burzovní spekulace s cizími měnami. Z jejího výnosu by se měly podporovat nejchudší země. James Tobin (*1918 USA) navrhl tuto antiglobalizační daň poté, co prezident Nixon oznámil 15.8.1971 konec vztahu USD – zlato a tím i konec Bretton Wood systému. Za to získal Tobin Nobelovu cenu 1981.

daň z příjmu (income t.) je přímá daň vypočtená z daňového základu (viz) vyjmenovaných druhů příjmu (peněžních i nepeněžních), jejímiž plátci jsou fyzické i právnické osoby podle zákona o dani z příjmu. Daň z příjmu se zaváděla počátkem 20. stol. a týkala se jen nejbohatších jednotlivců (cca 1% obyv.). USA zavedly income tax roku 1913 v max. výši 7%, Rakousko-Uhersko 8,8%. Sazby pro právnické osoby byly k 1.1.2006 např. (%): Japonsko 42, USA 40, Rusko 35/43, Německo 29,4, Rakousko 34, ČR 24,  Velká Británie 30, Polsko 28, Chorvatsko a Irsko 20, Maďarsko 18, OECD 32, Asie a Tichomoří 32, Latinoamerika 31. Pro fyz. osoby má Rusko plochou (pro všechny stejnou) daň 13%, Slovensko jednotnou 19%.

 

daňový štít způsobuje pokles výběru daně (daňový výnos) vlivem růstu počtu daňových odpočtů (úroky, ODMd atd) od daňového základu.

 

daňový základ je číselná hodnota zdanitelného titulu (příjmu, nemovitostí, přidané hodnoty…) po odečtení nezdanitelných položek. Liší se stát od státu, EU se snaží o sjednocení. Nutno stále ověřovat podle aktuálních zákonů!

 

dárcovství = donátorství (např. sociálně zodpovědných firem) je bez nároků na protiplnění (na rozdíl od sponzorování).

 

debet je každý dluh z obchodního spojení v úvěrové knize  podnikatele na straně "má dáti"; na stranu "dal" se  zapisují přijaté platby od kupujícího. Debetní zůstatek je záporný ("červený", v UK v závorce) zůstatek na účtu.

 

debit card je platební karta, u které se všechny transakce  klienta průběžně zúčtovávají z jeho běžného účtu.

 

deconstruction je podnikatelská migrace do nepříbuzných odvětví v  rámci diverzifikace portfolia činností. Např. SHELL  podniká v maloobchodě, Mannesmann v telekomunikacích...

dedukce vs. indukce jako výzkumné metody. Existují dva zásadní metodologické přístupy (jak se dobrat výsledku) výzkumu, vycházející z odlišného způsobu uvažování obou hlavních euroatlantických kultur:

 

·      induktivní metoda (kontinentální): z řady dat (jako výsledek např. pozorování v poli) vypočítáme  např. průměr a ten zobecníme jako závěr práce

 

·       deduktivní metoda (angloamerická): nejprve úvahou stanovíme předpokládaný výsledek výzkumu a ten pak podpoříme několika málo reprezentativními rozbory  v poli. D. je přechod od obecného ke zvláštnímu: z dokázaných premis aplikací dostupných pravidel (axiomů a konstrukcí) vytváří nové závěry, které se pak ověří na několika experimentech.

 

A. Lustig  HN 23.8.2002 - ”Perličky a pábitelé”, str. 30: ”Maxim Gorkij prý pozoroval 100 popů a pak vybral typické znaky vzorového popa. Ernst Hemingway  pozoroval jediného rybáře až stvořil prototyp vzorového rybáře”. Geniálně dedukoval Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle 22.5.1859-7.7.1930).

Čínské přísloví: Změny dosáhneš buď dlouhou a klopotnou zkušeností (pokus-omyl) nebo důkladným přemýšlením a pak akcí.

 

deflátor - index změny cenové hladiny, jehož cílem je převést  údaje v běžných cenách na údaje ve stálých cenách.

 

dekurzivní úrok je úrok splatný na konci úrokovacího období. Je  to převládající forma úročení.  
                            p

         út = (1 + ------- )t       pro složité úrokování (úrok z úroku)

 100

demolice je úplné rozebrání (včetně nedemontovatelných prvků) stavebního objektu  buď ručně nebo jinými metodami.

depreciace (znehodnocení) je nový název pro devalvaci měny (viz).

derivátové fondy (nepřesně: hedge funds viz) obchodují s odvozenými cennými papíry (deriváty), které představují právo akcii v budoucnu prodat / koupit za  předem dohodnutou  cenu. Proto  mohou vydělávat  i při burzovním krachu (1987),  jsou však  velmi rizikové,  takže mohou  prodělat i  více než byla jejich původní cena.

 

devalvace je měnová operace státu, spočívající ve snížení  oficiálního, zákonem stanoveného, zlatého obsahu  peněžní jednotky, resp. ve snížení měnové parity vůči  zahraničním měnám. Je tedy zákonným potvrzením  předchozí inflace. Nový název je depreciace,  antonymum viz revalvace (viz).

developer investuje do rozvoje území výstavbou, často jen v  podobě podmiňovacích investic do infrastruktury. Investor je zpravidla totožný se stavebníkem, objednatelem a někdy i se zhotovite- lem. Dokončená díla pak prodává podle kupní smlouvy, takže klient není účastníkem stavebního řízení a má tak jen práva kupujícího (ne objednatele).

 

deviza je hodnota nebo pohledávka, znějící na cizí měnu, např.  šek, směnka, pohledávka na účtě  u zahraniční banky  apod.

 

delimitace je organizační přeskupení (např. výroby do jiného  závodu).

depozitář kontroluje hospodaření fondu a má v úschově jeho cenné papíry (obvykle banka).

dezinvestice je refundace vlastního kapitálu - firma v trvalé ztrátě si pomáhá nejčastěji prodejem vlastního dlouhodobého majetku (budovy, akcie)

 

DIO = dopravně-inženýrské opatření se provádí na základě DIR  (dopravně-inženýrského rozhodnutí, které vydává orgán  místní správy) v případě nutných úprav režimu užívání  veřejných ploch a inženýrských sítí (infrastruktury),  např. na základě stavebního povolení, při pořádání  velkých akcí (street party, závody...)

 

Diogenes (b. Synope, 320 BC at Corinth), archetype of the Cynic, stressed stoic self-sufficiency and the rejection luxury. Search for a honest man conducted in broad daylight with a lighted lantern. The family should be replaced by a natural state with promiscuous men and women (“Republic”).

 

DIR (dopravně inženýrská rozhodnutí) viz DIO.


diskont je 1. odúročitel (viz), 2. úroková sazba ústřední banky (vychází z míry  inflace - depreciace měny - viz), 3. srážka z ceny (např. při odběru většího množství), 4. rozdíl mezi hodnotou čistého obchodního jmění (ČOJ) na akcii a kursem akcie na burze (nebo v RM).

 

divestice je málo užívaný výraz pro zbavení se investičního  majetku (např. prodejem) - též desinvestice.

 

dividenda je část zisku akciových nebo podobných společností,  která se podle rozhodnutí valné hromady rozděluje  mezi akcionáře (podílníky). Pro akcionáře představuje  dividenda důchod plynoucí z vlastnictví akcie.

 

dividendový výnos - podíl vyplacené dividendy na akcii (po  zdanění) na tržní ceně akcie (viz E/P).

 

divize je více či méně nezávislá organizační jednotka (armády, podniku).

 

diverzifikace je rozrůznění (např. sortimentu vyvážených  výrobků, výrobního programu a pod.).

 

dluh státní (též dluh veřejný - státní úvěr) je úhrn státem  vypůjčených peněz. V širším pojetí jako veřejný dluh  zahrnuje rovněž zadlužení místních veřejných  (samosprávných) orgánů, veřejnoprávních fondů a někdy  též zadlužení státních podniků.

 

dluhopis (obligace) je cenný papír potvrzující závazek jeho emitenta (stát = vláda, obec, podnik, banka) vrátit ve sjednané lhůtě zapůjčené finance investorovi. Odměna investora za finanční půjčku v podobě úroků se vyplácí pravidelně běžně (dluhopis s kupónem) nebo jednorázově (diskontovaná obligace = dluhopis s nulovým kuponem = zero bond). Nejkratší dobu splatnosti (několik měsíců) mají pokladniční poukázky.

 

dobropis (dobro) znamená v účetnictví psát k dobru, ve prospěch,  tj. psát na stranu DAL účtu. Opakem je účet zatížit,  psát na vrub, dluhem.

 

dodavatel (supplier) je podle obchodního i občanského práva subjektem kupní smlouvy prodávajícím, odběratel je kupujícím. V případě smlouvy o dílo (SoD) je dodavatel  "zhotovitelem", odběratel "objednatelem".

 

dokumentace  je soubor systematicky a účelově uspořádaných dokladů. D. výrobní (dílenská) je součástí konstrukční a technologické přípravy výroby.

 

dokumentární akreditiv (L/C) je neodvolatelný závazek banky zaplatit  v zastoupení klienta za dodávku. Dlužníkem  prodávajícího není tedy kupující, ale kupujícího  banka.

doložka fluktuační (fluctuation clause) je výhrada, uplatněná jednou ze smluvních  stran ve smlouvě, která ji opravňuje změnit za  určitých podmínek smluvenou cenu podle pohybu cen  zboží na trhu (zpravidla cen burzovních) v době mezi  uzavřením a plněním smlouvy. Ve smlouvě o dílo  (klouzavá doložka) toto ustanovení umožňuje promítat  do ceny díla změny cen vstupů během výstavby.

 

doložka nejvyšších výhod je ujednání o tom, že státy si poskytnou  ve vzájemných obchodních vztazích výhody v rozsahu,  v jakém je poskytly nebo v budoucnosti poskytnou  kterémukoliv jinému státu

dopravce je osoba nebo organizace, která zajišťuje dopravu  zásilek vlastními dopravními prostředky.

dotace v nejobecnějším smyslu je jakékoli přidělení prostředků,  zejména peněžních.

 

Dow Jones je agentura vzniklá 1882 za účelem burzovního zpravodajství, od 1889 v podobě elitního deníku The Wall Street Journal (dnes 1,8 mil. výtisků, 27 Pulitzer awards!). Od 1884 prvý burzovní a dnes nejdůležitější index DJIA hodnoty třiceti nejlepších firem USA (blue chips). Dnešní sledování pochází z r. 1928, r. 1999 dosáhl 10.000 bodů, dnes již cca 11.390 b., přičemž 1% změny = 100 b.

 

DPH (daň z přidané hodnoty, VAT value added tax, MWS Mehrwertsteuer) slučuje všeobecnou daň z obratu s jednorázovou daní spotřební tím, že se vybírá na každém stupni kooperace, avšak jen do procentní výše přidané hodnoty PH. Protože PH jednotlivých výkonů nelze zjistit (PH = osobní náklady + ODM + zisk), užívá se výrobní (spotřební) typ daně, což je rozdíl mezi daní celého obratu minus prokazatelná daň na vstupech. Účtuje se tedy při prodeji zákazníkovi v podobě přirážek (0%, snížená sazba 5% a základní sazba 19%) k ceně bez daně (viz kalkulační vzorec nákladů a složek ceny), čímž vnikne cena prodejní (s daní). Dodavatel však odvádí takto účtovanou daň až po odečtení daně, kterou sám zaplatil, když kupoval své vstupy do podnikání. Vzhledem ke více sazbám DPH může dojít i k negativnímu rozdílu, který naopak dostane od finančního úřadu. DPH vymyslel v r. 1954 Maurice Lauré, v EU smí být sazby 0 a mezi 5% až 15%, existuje však řada vyjímek u ”starých” členů EU. Roční výběr v EU činí téměř 900 miliard EUR. Systém DPH však je natolik sofistikovaný, že dochází k obrovským únikům (60 mld/rok) , proto Rakousko přikročilo v r. 2003 k návratu (nejprve ve stavebnictví) k dani obratové podle USA (sales tax) a usiluje o celounijní zavedení.

dražba (auction) je veřejný prodej věci nebo práva, kdy vlastníkem se stává osoba, která před licitátorovým přiklepnutím nabídla nejvíce. A. holandská (Dutch a.) začíná nejvyšší cenou, která se postupně snižuje (květinová burza).

dražebník má oprávnění k organizování dražby.

důchod čistý je ta část nově vytvořené hodnoty, která neslouží  k úhradě mzdových a finančních nákladů, někdy též  zisk a daň a čistý důchod společnosti (daň ....? )

důchod hrubý je
 1. důchod před provedením povinných plateb, např.  před zdaněním

 2. ta část tržeb podnikatelské organizace, která  odpovídá vytvořené hodnotě

důchod národní (ND, čistý produkt, čistý společenský produkt) je  peněžní vyjádření hodnoty nově vytvořené určitou  společností za určité, zpravidla roční období. Analogicky k přidané hodnotě vytvořené firmou (viz výsledovka).

 

dumping cenový (též zbožový, komerční) je vývoz zboží, jehož ceny  jsou z konkurenčních důvodů sníženy pod úroveň cen  domácího trhu.

d. měnový je soubor měnových opatření, usnadňující vývoz  a znesnadňujících dovoz. Dochází k němu nejčastěji  devalvací měnové jednotky ve větším rozsahu, než  odpovídá rozdílu mezi domácí a světovou velkoobchodní  cenovou hladinou, čili podhodnocením vnější hodnoty  měnové jednotky, ojediněle i jinak. K podhodnocení  dochází při měnovém dumpingu (nepřesně valutovém)  záměrně, aby byl plošně podpořen vývoz (devizový  přínos) a tím aktivita obchodní bilance.

 

due diligence je hloubková kontrola předcházející jednání o koupi  podniku.

 

durace vyjadřuje o kolik % se změní hodnota dluhopisového  portfolia, změní-li se úrokové sazby o 1%. S růstem  durace roste i rizikovost finanční investice.HN 2.6.99

 

E A T (earnings after taxes) = zisk po zdanění (ve výsledovce).

E B I T (earnings before interest and taxes) = zisk před úroky a  daněmi (ve výsledovce)

E B T (earnings before taxes) = zisk před zdaněním (ve  výsledovce)

 

    zisk na akcii

E / P (earnings yield) = ------------------

  tržní cena akcie

 

E P S (earnings per share) = zisk po zdanění na akcii.

 

efektivnost je účinnost (výstup/vstup)

efektivnost ekonomická je poměr mezi ekonomickými vstupy (zdroji)  a ekonomickými výstupy (účinky). Pozor na angl. výrazy:  efficiency (economic, industrial, technical) = doing things right (dělat věci správně), effectivness = doing the right things (dělat správné věci ”na efekt”), effective = having an effect.

efektivní úrokování vzniká zkracováním úrokovacích období pod 1  rok - tedy pod jmenovitou úrokovou míru označovanou %  p.a. (per annum). Při limitním úrokovacím období  blížícím se nule jde pak o spojité úrokování. Platí,  že čím kratší je úrokovací období, tím vyšší by byla  odpovídající úroková míra jmenovitá.

EIA (Environmental Impact Analysis) je povinnou součástí schvalovací dokumentace relevantních projektů podle zákona o ochraně životního prostředí a zákona o územním plánování (stavební z.). Proces EIA má 11 etap (pracovních kroků), poslední řeší fyzickou likvidaci dožilého projektu. Finanční analýza je implicitně obsažena v kroku ”Zmírňující a kompenzační opatření”.

ekonomie je hospodárnost. Společenská věda o tom jak využívat omezených zdrojů k optimální distribuci neukojitelným spotřebitelům. E. normativní  simuluje ideální vztahy ve společnosti a vyslovuje postuláty, e. pozitivní  zkoumá drsnou skutečnost. Viz úvod k tomuto slovníku.

ekonomika je hospodářství/hospodaření, též metodologie jak dosáhnout ekonomie v určitém odvětví (stavebnictví, zemědělství, doprava, výzkum...). Spojení ”národní ekonomika, národní hospodářství” je vžité, ale nevhodné: ekonomika může být státní, nikdy však v rámci mnohonárodnostního státu národní (UK = Anglie + Wales +...).

 

elektronická peněženka (Electronic Purse) je zvláštní druh  platební karty určený pro úhradu drobných transakcí  (bankomaty a terminálové pokladny). Platební kartu vynalezl 1949 Frank Mc Namara z Dinners Clubu.

 

embosovaná platební karta má reliefní číslo, takže jí lze platit i na imprinterech. Zvláště vhodné v zahraničí.

 

emise je vydávání peněz nebo cenných papírů do oběhu.

 

emoční inteligence (EQ emocionální i.) je intuice a cit pro situaci. Schopnost ”vyčenichat” signály z prostředí a přijít na to, co se děje, aniž by bylo nutné se na cokoliv ptát. E.i. je schopnost člověka efektivně řídit sama sebe a své vztahy k jiným lidem. Je založena na schopnosti:

*  sebeřízení (self management) = ovládání vlastních impulzů a nálad

*  sebeuvědomování, sebehodnocení (selfawarness) = rozeznávat a rozumět vlastním emocím a
    motivům a jejich interakci

* uvědomování si sociálních vztahů (social awarness) = empatie = vcítění se a porozumění
   pocitům druhých

* sociální dovednosti a zkušenosti (social skill). = budování a řízení kolektivů lidí.

            motivace = chci          kompetence = umím              podmínky = mohu.

Osobnost jakožto nejvyšší forma aktiv (investice, kapitál a know-how) může být diagnostikována podle emoční lability/stability do čtyř typů: melancholik (introvertní vědec), cholerik (extrovertní manažer), flegmatik (introvertní ekonom) a sangvinik (extrovertní obchodník). EQ manažera lze rozvíjet v každém věku (na rozdíl od IQ, který je vrozený) a poměrně rychle. L.J. Peter-ův princip: každý zaměstnanec v hierarchii má tendenci postupovat až ke hranici své neschopnosti. To značí, že po čase je každá funkce obsazena neschopným pracovníkem.

Viz tab. HR forum 9/01 ISSN 1212-690X  www.csrlz.cz    (viz HR forum 9/2001  Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů)

empowerment je schopnost manažera přesvědčit a zaktivizovat podřízené k jejich angažované- mu úsilí o dosažení cíle.

engineering je soustřeďování technických služeb, většinou pro  usnadnění dodávek technicky náročných výrobků nebo  řešení technických zakázek. Dnes zahrnuto pod  činností consulting, consultancy.

eskont je poskytnutí úvěru zajištěného pohledávkou před dobou  její splatnosti; pohledávku postoupí (ceduje)  podnikatel bance, ta mu část její hodnoty vyplatí,  vymáhá splacení od dlužníka a po uplynutí splatnosti  vyplatí podnikateli zbytek pohledávky.

exoty = určité cenné papíry.

explicitní náklady jsou jmenovitě uvedené v nějakém výčtu. Antonymum = implicitní (zahrnuté pod nějakým společným znakem).

externality - vedlejší účinky ekonomických činností, které se  obvykle nezapočítávají do nákladů ani výnosů prvého okruhu při hodnocení efektivnosti záměru ve finanční  analýze (EIA, daňový impakt, zaměstnanost a zločinnost v regionu...). Správné je externality internalizovat, aby ekonomie aktivit byla transparentní. Např. odpustošení krajiny při těžbě nerostů musí být započteno do ceny prodávané- ho nerostu.

 

facilitator is a person specially trained to assist teams and councils in carrying out their mission. The skills are described in three categories:

A: Process understanding and analysis

B: Team building

C: Tools and techniques.

 

facility management je metoda racionálního využívání majetku a kapacit zařízení. Začíná již ve fázi návrhu a projektování zařízení. Dříve správa majetku, zvláště velkých budov.

factoring - finančně úvěrový obchod, při kterém banka nebo  specializovaná finanční instituce (faktor) odkoupí  krátkodobou pohledávku za úplatu. F. se  provádí u obchodů se zbožím běžné spotřeby, např.  potravin, oděvů, obuvi elektroniky i zbožím pro  výrobní spotřebu (kompletační díly,  součástky) a pod. V praxi se realizují faktoringové obchody v různých  formách. Může jít o odkoupení jednotlivých  pohledávek, častěji však o odkoupení veškerých  pohledávek v určitém čase nebo do určitého finančního  limitu. Pokud se tento limit stále zachovává  (proplácením pohledávek se stále obnovuje v určité  výši), jedná se o revolvingový f. S  faktoringem bývá spojeno i poskytování dalších služeb,  např. pojišťování, vedení účtů atd.

 Dodavatel zboží (věřitel) získá sice nižší inkaso za  zboží , nemá však vázány prostředky v pohledávkách,  nenese riziko z nezaplacení pohledávek, pohybu kursů,  úrokových sazeb, atd. a odpadá mu administrativní  práce spojená s evidencí pohledávek.

fáze výkonová je pojem převzatý z německého Honorářového řádu pro výkony projekčních a inženýrských činností (VHŘ). V ČR jej přeložila ČKAIT a ČKA.. Představuje  výkony, resp. činnosti,  které musí být vykonány, aby  bylo dosaženo určitého cíle (např.  vypracování  návrhu  stavby, zpracování dokumentace  pro  vydání  územního rozhodnutí, dokumentace  stavby  pro vydání  stavebního  povolení nebo podkladů pro nabídkové řízení atd.). VHŘ rozlišuje  u staveb těchto devět  F.: příprava   zakázky,  návrh  stavby,  vypracování   dokumentace   k   územnímu řízení, vypracování  dokumentace pro stavební  řízení, vypracování  dokumentace pro  provedení stavby, vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele,  spolupráce  při zadání  realizace stavby  dodavateli, spolupráce  při provádění stavby a spolupráce po dokončení stavby. Ocenění fází je procentní podíl stavebních prací, jež jsou předmětem oceňované činnosti, proto musí být sestaven nejprve propočet/rozpočet plánovaných prací. Na podobném principu je sestaven ceník proj. a ing. činností fy UNIKA. Angloamerické pojetí řízení projektů nepřipouští takový způsob ocenění duševní a organizační práce, protože není prokázána přímá závislost mezi stavebními náklady a náročností duševní práce - užívá se zásadně individuální kalkulace na základě pracnosti podle profesí.

 

feasibility study je studie proveditelnosti (viability study) záměru (projektu). Starší názvy: investiční úkol, projektový úkol.

 

feedback je zpětná vazba (např. při předávání dat nebo informací)

 

finance jsou peněžní vztahy, které zprostředkují tvorbu,  rozdělování a používání peněžních fondů, resp. peněžního kapitálu. Tvorba, rozdělování a používání  peněžních  fondů, resp. peněžních kapitálů  tvoří ve zbožní výrobě relativně samostatné stránky  reprodukčního procesu a uskutečňují se :

 - při realizaci zboží, t.j. při metamorfóze zbožních  fondů (zbožního kapitálu) ve fondy peněžní,

 - při tvorbě, používání a znovu rozdělování peněžních  důchodů a úspor obyvatelstva,

 - při rozdělování, znovu rozdělování a používání  peněžních důchodů a úspor podniků, družstev,
   státu  a jiných veřejných orgánů,

 - na základě finančně ekonomických vztahů se  zahraničím.

 Základem celého procesu tvorby, rozdělování a používání peněžních fondů (peněžních kapitálů) je  tvorba peněz, resp. znaků peněz, (bankovek, státovek, depozitních peněz).

financování (angl. finance = supply of money from an accumulation or from revenue for some purpose) je poskytování peněz z akumulace nebo z příchozích příjmů k určitému účelu.

f. mimobilanční projektu se neprojeví v bilanci tzv. sponzorů, protože jde o úvěr pro zvlášť k tomu účelu založenou společnost (SPV = speciál purpose vehikle). V bilanci sponzorů se tak neobjeví úvěr od banky - jen jejich zapojení do financování projektu. Touto operací lze v účetnictví vykazovat příznivé ukazatele (nízkou míru zadluženosti apod.) během realizace kapitálově rozsáhlých projektů a zakrýt tak faktickou zadluženost.

f. projektové je úvěrové financování určitého konkrétního projektu  z budoucích čistých příjmů (positivní cash flow) onoho projektu.. Banka (věřitel) v tomto případě nemůže postihnout sponzory (investory projektů) za neplnění smluvních podmínek takového úvěru, neboť sponzoři nejsou přímými příjemci takového úvěru. F.p. probíhá přes investorem zvláště k tomu  založenou společnost (special purpose vehicle), takže  se ve finančních výkazech (výsledovka, bilance)  investora neobjeví (off-balance sheet). Banka  poskytne úvěr jen na základě podnikatelského plánu ve  kterém jsou smluvně doloženy vstupy i výstupy  činnosti na celou dobu žádaného úvěru. Podíl  vlastních zdrojů je minimálně 30% (non-resource  investment), úvěr je úročen nad obvyklou sazbou  rizikovou prémií 3 - 5% a stejně vysokou provizí. Nezaměňovat s ”financováním projektu”.

 

finanční plán je syntetickým vyjádřením stavů a činností organizace (rodiny, firmy, úřadu, státu) během budoucího období kvantifikovaný společným jmenovatelem = penězi. Obsahuje nejméně: 1. počáteční stav (pokladna, likvidní bankovní účty), plánované výnosy (zálohy a faktury, prodeje majetku), zisk a odpisy dlouhodobého majetku, ostatní (půjčky/úvěry, dary/sponzoring, dotace, příspěvky) - celkem zdroje. 2. závazky: zaměstnancům (mzdy/platy, benefity), dodavatelům, sociálnímu a zdravotnímu parafiskálu, finančním úřadům (daně), bankám (splátky úvěrů, dluhová služba), ostatním (dary, FKSP) a 3. investice. Rozdíl 1 - 2 = přebytek/schodek

firma (obchodní f. ve smyslu zákona) je její název v obchodním rejstříku; v případě fyzické osoby její jméno a příjmení s případným dodatkem, u právních osob i právní forma (a povinné podvojné účetnictví). Převod firmy bez převodu podniku je nepřípustný.

Nejstarší světové firmy:

1)   Kongo Gumi - Japonsko (stavby buddhistických chrámů) - zal. 578

2)   Hoshi Ryokan - Japonsko (zájezdní hostinec, hotel) - zal. 718

3)   Chateau de Goulaine - Francie (vinařství, motýlí farma) - zal. 1000

4)   Fonderia Pontificia Marinelli - Itálie (zvonařství) - zal. 1000

5)   Barone Ricasoli - Itálie (vinařství, výroba olivového oleje) - zal. 1141

 

fiskální = finanční; peněžní. (Fiskus = košík na peníze ve starém  Řecku).

 

fluktuace je nepravidelný pohyb, kolísání. 1. výkyvy cen nebo  burzovních kurzů; 2. v novější ekonomické literatuře  ve významu cyklické vlnění ve vývoji ekonomiky.

 

fond je jmění, resp.hodnoty sloužící výlučně k určitému účelu.

 

fond fondů = střešní fond nakupující do portfolia podílové listy jiných fondů.

 

fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) - vytváří se ze zisku  zaměstnavatelské organizace ve výši limitu, který je  stanoven mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem (u státních organizací povinný 2% ze mzdových prostředků),  kolektivní smlouvou. Je určen k financování  kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců  (i důchodců). O použití prostředků tohoto fondu  rozhodují odborové orgány v podniku (příspěvek na  kulturní vstupné, rekreaci a pod.).

 

fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhopisových instrumentů (pokladniční poukázky) a mezibankovních úvěrů.

 

forfaiting - finančně úvěrový obchod, při kterém banka nebo  specializovaná finanční instituce (forfaitér) odkoupí  dlouhodobou pohledávku (směnku nebo dokumentární akreditiv) za úplatu. Směnka musí být vydána nebo avalována subjektem s přijatelným úvěrovým rizikem. F. se  provádí u obchodů při dodávkách strojů, zařízení a  investičních celků, rovněž však se odkupují  pohledávky bank. Na rozdíl od faktoringu požaduje  forfaitiér s ohledem na delší dobu splatnosti  pohledávky a tím i většího rizika ještě ručení dalšího  subjektu (především banky) Odkupují se většinou  jednotlivé pohledávky, navíc se ve funkci  forfaitiéra často spojuje několik institucí s cílem  snížit riziko (tzv. konsorcionální f.).

 

franchising - převzetí podnikatelské koncepce vhodné pro nové  firmy , obávající se rizika při neznalosti  podnikatelského chování. Franchisor poskytuje  franchisovou licenci, která umožňuje podnikat pod  jeho jménem a za jeho pomoci. Podnik, který získal  licenci (franchisee), má podnik ve svém vlastnictví,  investuje vlastní kapitál, podniká na vlastní účet,  dodržuje však závazná pravidla , týkající se firmy,  sortimentu zboží či služeb, technologických či  prodejních postupů atd. K tomu získává od franchisora  řadu pomocných a poradenských služeb a zpravidla i  právo na to, být jediným provozovatelem licence na  určitém území. za licenci zaplatí franchisee jednak  jednorázový poplatek a dále pravidelné roční poplatky  podle obratu.

 

franko cena je cena včetně dopravního nebo manipulačního výkonu  (částečně nebo zcela) - viz dopravní parita:

 - franko čs. hranice

 - franko stanoví místo předání kupujícímu (B)

 - franko rampa prodávajícího (A)

funkční gramotnost  je schopnost jedince pracovat s informacemi a orientovat se ve světě. Projevuje se jako schopnost

 • nalézat informace v  obecných textech a souborech textech (články – umět "číst mezi řádky") = literární g.
 • porozumět konkrétním dokumentům (tiskopisy, jízdní řády) = dokumentová g.
 • manipulovat s čísly = kvantitativní g.

Čínské přísloví: Učíš-li se aby sis zapamatoval – zapomeneš. Učíš-li se abys porozuměl – zapamatuješ si.

 

fúze (merge) = splynutí (amalgamace) firem za účelem zlepšení postavení na trhu.

 

fuzzy = neither true nor false.

                    aktiva

G (gearing, leverage) = finanční páka = -------------------- (z bilance).

               vlastní kapitál

gemba kaizen = klíčové místo procesu, kam je třeba soustředit řízení kvality podle kaizen, protože i malé zlepšení přinese velký efekt.

Gross Profit (hrubý zisk) = tržby - výrobní náklady na dosažení  tržeb (z výsledovky).

 

   hrubý zisk

Gross Profit Margin (hrubá zisková marže) = ---------------

        tržby

GZS viz ZS (globální zařízení staveniště v rámci NUS).

 

hardship doložka smlouvy zakládá právo smluvních stran podmínky smlouvy znovu projednat při neočekávaném zhoršení ekonomických nebo politických podmínek.

 

HDP = hrubý domácí produkt (GDP gross domestic product) je hlavním ukazatelem výkonnosti  makroekonomiky státu. Je to finální spotřeba státu,  soukromých výrobců a obyvatelstva v běžných nebo stálých  cenách uvnitř státu. V globalizované ekonomice HDP neinformuje o životní úrovni, protože značná část doma vyprodukovaných zisků odchází majitelům do zahraničí (repatriace zisků, mzdy zahraničních pracovníků atd.). Daleko výstižnější je proto hrubý národní produkt (co zůstalo doma + co přišlo z ciziny), který však není předmětem sledování. V mezinárodním srovnávání se užívá přepočtený HDP na USD/EUR pomocí nominálního měnového kursu (indikuje mezinárodní váhu země) anebo v paritě kupní síly (indikátor životní úrovně). Do HDP se započítává i náprava pohrom a válek jakož i imputované nájemné a mýtné!

 

hedge fund je nepřesný název derivátových fondů (viz). Sdružuje prostředky investorů a pak je kolektivně investuje. V portfoliu  h. fondu jsou kromě akcií a obligací i "alternativní" finanční instrumenty: nemovitosti, deriváty a komodity. Užívají rovněž i "alternativní"  metody investování (arbitráž). George Soros po desetiletí s úspěchem užíval h. f.

 

Herkoman je patron špatných právníků antického Říma. Skulptura Goliáše, F.A. Sporck, Kuks.

 

hippies = ”děti květin” 60. let na západě USA protestující proti válce ve Vietnamu (make peace and love - not war)

 

hodnocení - jednokriteriální uvažuje jedno hledisko jako rozhodující při výběru alternativy

                  - vícekriteriální bere v úvahu více hledisek.

 

hodnota (value) může být:

 * užitná (use value)

 * zvláštní obliby (esteem v.)

 * směnná (exchange v.)

 * tržní (market v.)
 Aristoteles vysvětluje na příkladě sandálů: pokud je  lze nosit - mají užitnou h., pokud je nelze nosit  - nemají už.h. Pokud je lze nosit, ale jsou škaredé a  páchnou - mají jen malou směnnou hodnotu. Pokud je  lze nosit a jsou módní, ale relevantní trh je jimi  zaplaven - nemají směnnou hodnotu (nutno hledat jiné  trhy).

h. užitná a zvl. obliby se týkají fyzikálních  vlastností, směnná a tržní h. pak vlastností  ekonomických. Souměřováním ekonomických a fyzikálních  charakteristik zboží se zabývá hodnotový management (viz).

hodnota časová je historická nebo reprodukční hodnota minus opotřebení k datu zjištění.

hodnota reálná může být tržní h. dosažená na veřejném trhu, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo podle zákona o oceňování.

hodnota reprodukční vyjadřuje, kolik by stálo pořízení statku dnes. Po odečtení opotřebení získáme časovou hodnotu.

hodnota výnosová je ekvivalentem nutné výše jistiny J0  v bance, která poskytuje stejně velký objem úroků jako hodnocený podnikatelský majetek ročního zisku. Počítá se jako jednoduché úročení

       roční zisk

J0 = -------------

        P% úroku

 

hodnotové inženýrství  (viz hodnotový management) má za stejné peníze zákazníkovi  nabídnout vyšší užitek (value for money).

 

hodnotový management (value management) poměřuje užitek (užitnou hodnotu) s nároky na zdroje (náklady)

 

holdingová společnost je monopolní společnost založená na  skutečnosti, že k ovládání akciové společnosti stačí  získat 51 % akcií.

 

hoshin je japonská metoda přímé racionalizace výroby samotnými  pěti až šesti dělníky pod vedením analytika  a organizátora. Podobá se metodě 5S = uspořádej, označ,  zabezpeč a denně uklízej pracoviště.

 

hospodářský výsledek (+ zisk, - ztráta) je rozdíl (výnosy  - náklady) nebo (příjmy - výdaje).

 

hrubý národní produkt (Gross National Product GNP) je souhrn  výsledků veškeré práce sledované ekonomiky (co vzniklo “doma” + čisté příjmy ze zahraničí) bez odpisů. Měří se v cenách stálých a tržních a ve faktorových nákladech (podle různých výrobních faktorů). Ačkoliv ukazuje dynamiku skutečného bohatství státu, v ČR se nesleduje - fetišizuje se ukazatel HDP (GNP) a proto dochází ke zdánlivému paradoxu kdy HDP roste aniž by rostla životní úroveň (bohatství vytvořené doma odplývá zahraničním majitelům). 

hřivna, původně "standardně" zhotovovaný středověký náhrdelník z drahých kovů nahrazoval jednotku hodnoty, později též nadání nebo talent, dnes pak aktivum. Podobenství o zakopané hřivně vyjadřuje, že aktivum (talent, nadání) se má rozvíjet, ne ponechat je "bezúročně" ztrácet hodnotu "ve slamníku".

 

HSV = hlavní stavební výroba jsou ty práce a dodávky, které tvoří  převážně hrubou stavbu stavebního objektu a vnější  práce. Jejich seznam obsahují Katalogy směrných  orientačních cen ÚRS. Viz též PSV a M.

 

hypotéka je zástavní právo vyjádřené určitou výší pohledávky na  nemovitosti (budovy, pozemky, a pod.). Americká h. umožňuje zastavit nemovitost na jakýkoliv účel úvěru.

H(Z)S, H(Z)C, HC = hodinové (zúčtovací) sazby (ceny) slouží pro  ocenění měrnou jednotkou "neměřitelných" a "neceníkových"  výkonů především oprav, projekčních, inženýrských, výzkum- nových a vývojových prací. Obsahují náklady na přímé mzdy M, ostatní přímé náklady O (vč. SZ + ZP), režie R a zisk Z (viz kalkulační vzorec, CPP). Přímý materiál a  stroje nutno připočíst ve specifikaci. Protože si je tvoří sám zhotovitel, může do HZC být zahrnut i materiál a stroje pokud jsou pro oceňovaný výkon nezbytné vždy a ve stejné struktuře. fúze je sloučení (amalgamace) nebo splynutí dvou nebo více podniků.

chaos management je způsob vytvoření organizace kdy jsou  stanoveny cíle organizace jako celku, avšak funkce jednotlivých útvarů (funkcí) i jejich vzájemné vztahy jsou  ponechány jako velice volné, aby se mohly měnit  v závislosti na potřebách či vývoji start-up firmy. Podle řecké mytologie byli na počátku jen bohové Kronos a Kaos, pak byl velký třesk, dinosauři, opice a na konci Vy, milá čtenářko.

chozrasčot (chozjajstvennyj rasčot, wirtschaftliche Rechnungsfuerung) byl za totality hospodářský  odpočet nákladů skutečných od předem stanovených jako  metoda hospodárného využívání zdrojů ve výrobě. Dnes  se nazývá controlling neboli řízení nákladů pomocí  odchylek (skutečnosti od plánu) pokud je doplněn o opatření z odchylek vyplývající (postihy, odměny).

 

= inženýrská činnost spočívá v obstarávání koordinace a  zajištění činností nezbytných pro splnění předmětu  smlouvy kupní (např. pořízení nemovitosti) nebo o dílo  (např. dodávka stavebních prací), a to smlouvou  mandátní. Protože nejde o činnost vázanou, není třeba  žádné autorizace. Ve výstavbě jde o IČ investorskou a  kompletační č. dodavatelskou KČD (cca 3% z ceny  dodávky).

identita  korporací (corporate  identity) =  principy, na kterých stojí firma: kultura, tradice, cíle, strategie,

 

index chudnutí (misery index) je součtem míry inflace a  nezaměstnanosti zavedený v 70. letech. Například:

                       2Q/98          3Q/98

 Slovinsko          17                15

 ČR                    19               16

 Slovensko         19                18

 Maďarsko        24                 21

 Polsko              24                21

 Rumunsko        64                58

Podle  HN 6.5.99

 

indukce  (induktivní logika, redukce) vytváří nové hypotézy výlučně na jedinečných empirických znalostech (analogie a statistika). I. úplná poskytuje jistý závěr, i. neúplná jen závěr pravděpodobný. I. eliminační vychází z kánonů J.St. Milla. I je typická pro kontinentální Evropu.

 

inflace je proces znehodnocení peněz v důsledku nadměrného růstu  oběživa a s tím spojeného stoupání cen (v oběhu je  větší množství oběživa něž vyrobených hodnot). Její  regulaci zajišťují ústřední banky (v ČR je to Česká  národní banka) na základě cílování ukazatele CPI  (consumer price index) opatřeními v měnové politice.  CPI se člení na čistou inflaci (viz) 663 položek  spotřebního koše (81,7%) a regulované ceny 91 položek  spotřebního koše (18,3%). Čistá inflace se skládá  ukazatele změn cen potravin (32,7%) a korigovaná  inflace (49%)

inflace čistá je inflace vypočtená pouze z cenově neregulovaných  položek spotřebitelského koše, kterou zavedla ČNB od  roku 1998 z důvodu snadnějšího propočtu proti inflaci  jádrové (viz). Případné změny daní (spotřebních) se  pro účely výpočtu čisté inflace odečítají. Inflace jádrová je růst cen spotřebního koše (viz) po očištění od  vlivu cenových regulací (nájemné, energie) a jiných  administrativních zásahů do tvorby cen (změna  spotřebních daní a pod.). inflace nákladová (či nabídková) - možnost prodávajících  autonomně, resp. administrativně určovat ceny  jednotlivých výrobků. Tato možnost vzniká monopolním  nebo oligopolním postavením podniků na trhu, který  vytváří podmínky, kdy lze plynule zahrnovat růst  nákladů a růst zisků do cen nezávisle na stavu  poptávky a nabídky. Od nákladů se tak odvíjí impuls  k řetězovitému šíření inflačních tlaků (viz přirozené  monopoly). Inflace poptávková se přibližuje definici charakterizující  inflaci jako přebytek peněz vůči zboží. Jde o známý  jev, kdy vzniká tzv. trh prodávajícího a němž si  navzájem konkurují kupující.

informace je jen takové sdělení, které slouží k budoucímu rozhodování. Zprávy bez informační hodnoty jsou balastem neboli šumem.Hodnota informace časem roste, zatímco hodnota aktuality (bulváru) v čase klesá: Ulice v Německu jsou označeny důsledně na rozích nejen názvem, ale i směrem popisných čísel, u nás nezjistíte ani kde je metro a kam jede tram.

 

infrastruktura jsou inženýrské sítě podmiňující výstavbu nebo využití nových kapacit.

 

inkaso - vybrání pohledávky za dodané zboží a služby. Při  inkasním způsobu placení vychází iniciativa od  věřitele. U nás pomocí tzv. příkazu k inkasu, kterým  věřitel zmocňuje banku k inkasu pohledávky od  dlužníka.

inovace není jen pouhé zlepšovatelství vynucované komunistickým režimem před rokem 1989. Je definováno v ”Manual Frascati” EU. Má vést jednotlivce, kolektivy a organizace k trvalému růstu jejich konkurenční výhody. I. je zaklínadlem soudobého managementu: kdo permanentně neinovuje všechny aktivity - podlehne konkurenci podle paradigmatu “vítěz bere vše”.  Viz ”postmodernizmus”.

insolvence (platební neschopnost) - stav, kdy jednotlivec nebo  podnik není schopen platit za své splatné závazky. Insolvence může vést za určitých podmínek i k úpadku  podniku.

insourcing spočívá v začleňování subdodavatelských provozů přímo  do areálu nebo budov odběratele. Je to jeden ze  způsobů jak "demamutizovat" velké podniky.  VW nazývá tyto "zastřešené" subdodavatele  fraktály. Subdodavatel dostane do užívání část budov, energie atd. a sám si zajistí pracovníky, materiál,  stroje atd. Pokud odběratel nemá zakázky, nejsou tím  postiženi jeho pracovníci, nýbrž subdodavatel

interim  manager,  i.  management   =  najímání  specialistů  na konkrétní  projekt nebo  na dobu  určitou na  rozdíl od pracovní smlouvy na  dobu neurčitou. Pedagogové  vysokých škol mají  v ČR pracovní smlouvy na 5 let.

 

intervence cenová je úhrada cenových rozdílů ze státního rozpočtu  nebo z jiných mimopodnikových zdrojů.

 

investice je nerizikový kapitálový vklad do podnikání, při kterém se očekává výnos vyšší než byl původní vklad. Riskantní vklady jsou spekulace. Za totality znamenala investice  soubor hmotných  dodávek a dodávek zboří pro vybudování nových  či rozšíření nebo rekonstrukci a modernizaci  stávajících kapacit. Z hlediska daňového je to hmotný  majetek pořizovací ceny >20 tis.Kč, nehmotný >40  tis.Kč. Investment = using money  to obtain income or profit. Oppos.: disinvestment. Capital investment = investment in new assets or goods (investment goods, consumer goods).

 

investice nehmotné (i. intangible) jsou nehmotné vklady v podobě např. vzdělání, know-how a pod.

 

”investice” neodpisovaná je dlouhodobý majetek vyloučený z odpisování (např. pozemek, státní hmotné rezervy, umělecká díla).

 

”investiční” akce bývaly (podle metodiky min. financí až do r. 2000) akce pořízení dlouhodobého majetku a s tím spojená  nezbytná příprava a realizace ”investora”  (stavebníka, objednatele). - viz inženýring

 

investiční” -  správně: dlouhodobý ...např. majetek - musí splňovat kriterium výše vstupní ceny (od r. 2003 to bylo např. 40.000 Kč). Majetek jednotlivě pod tento limit je pokládán za běžný ”spotřební” materiál.

 

 investiční příležitosti drobného investora

 

1. Banky                                depozitní certifikáty

                                                termínované vklady

                                                hypoteční zástavní listy

 

2. Stavební spoření

 

3. Nástroje kapitálového trhu

 

A. Instrumenty                     investiční fondy

     kolektivního                    podílové fondy              otevřené podílové. fondy                         akciové fondy

     investování                                                                                                                                     fondy peněžního trhu

                                                                                                                                                               dluhopisové trhy                                                                                                                                                                                                                 balancované(smíšené)

                                                                                                                                                               fondy fondů

 

                                                                                                  uzavřené podílové fondy

                                               

zvláštní typy fondů                            garantované fondy

                                                               hedgeové fondy

B. Dluhopisy (podnikové, státní, komunální)

C. Akcie

D. Indexové a oborové certifikáty

E. Finanční deriváty (futures, opce, atd.)

 

4. Pojištění                           kapitálové životní pojištění

 

                                                penzijní připojištění

 

Nejbezpečnějším investičním instrumentem jsou strukturované vklady (obdoba zajištěného fondu), protože jsou zákonem pojištěny jako termínové vklady.

investiční strategie = jak podnikat na trzích s cennými papíry, aby riziko ztrát bylo minimální a alespoň malý výnos zajištěn. Strategie může být okamžitý vysoce rizikový nákup cenných papírů nebo pravidelný měsíční nákup za malé (1000 Kč) konstantní částky (cost average effect - neuplatní se u cenných papírů peněžního trhu!!).

”investiční” záměr dnes: výstavbový záměr (pre-feasibility study) býval plánovací dokumentací pro pořízení nebo změnu dlouhodobého majetku. Obsahuje hlavní technicko-ekonomické parametry včetně odhadu času a nákladů. Předchází mu dokumentace stávajícího stavu a  studie (u stavebních záměrů: objemová a architektonická studie), následuje studie proveditelnosti (feasibility study) v rámci přípravné dokumentace a pak výběr varianty. Další fází je projektová dokumentace (pro stavební povolení) a realizační dokumentace (prováděcí dokumentace) pro realizaci. Po dokončení díla pak ještě dokumentace skutečného provedení.

 

investment = using money to obtain income or profit. Opposite: disinvestment.

 

investor  vkládá peníze do businessu (burzy, investičních fondů…), též do výstavbových projektů (stavebník), aby uchoval nebo raději zvýšil tržní hodnotu investice během držby. Stavební investice (do nemovitostí) vyžaduje dost značné pořizovací výdaje a během držby i udržovací výdaje, obecně však by měla v dlouhodobém horizontu přinést značný přírůstek hodnoty, neboť pozemků ubývá a výstavba je stále dražší. Nevhodná lokalita (územní plán) nebo politické zřízení (socializmus až komunizmus) může však znehodnotit i sebenadějnější nemovitost.

 

investors in people je UK standard řízení lidí ve firmách od r. 1990, spočívající na principech:

 • manažeři všech úrovní přijmou závazek aktivně podporovat rozvoj zaměstnanců
 • firemní plány se rozpracují až do činností, které umožní průkazné zlepšení výkonu zaměstnanců
 • jasný podnikatelský plán firmy musí obsahovat akční personální plán, kterým se zajišťuje soulad cílů firmy s cíli zaměstnanců vyhodnocování (controlling) akčního plánu.

Předpokladem je ovládnout disciplinu „organizational behaviour“.

 

inženýring = technicko-organizační služby zajišťující  přípravnou a realizační fázi výstavby (opatřování  podkladů, zhotovitelů, vyjádření úřadů, atd.). Dnes  consulting, consultancy.

 Inženýrský přístup k řešení je pragmaticky založen na  zásadě "aby to fungovalo", akademický přístup  striktně lpí na teoretických zásadách bez ohledu na  praktické důsledky.

IPO (Initial Public Offering) = primární emise akcií společnosti, která poprvé vstupuje na burzu. The first sale of company´s common shares to public investors, any other issuance by thze company being called a Secondary Market Offering. The company will usually issue only primary shares, but may also sell secondary shares.

 

islámský bankovní systém je založen podle islámského práva šaríja na nepřijatelnosti úroků (ribá = úrok/lichva), na absolutní důvěře (hawala = převod peněz jen ústně - nejsou třeba žádné dokumenty) a na náboženské dani z příjmu a majetku “zakkát”. Cenu peněz (úrok z půjčky) věřitel realizuje v podobě účasti na zisku z businessu na který půjčil. Sukuks = islámské dluhopisy.

 

jednatelství bez příkazu podle obč. zák. je obstarání cizí záležitosti bez oprávnění ”příkazce”. Nejčastěji odvrácení hrozící škody při nebezpečí z prodlení.

 

job burnout = odlidštění pracovníka vyčerpáním z pracovního vytížení (trvalý stres).

 

joint venture (e Arbeitsgemeinschaft) je dočasný společný podnik  ustavený dohodou zúčastněných stran za účelem dosažení  určitého cíle, na Evropském kontinentě zvaný též  konsorcium. Běžný způsob stavebního projektování ve  Spolkové republice Německo, kdy zúčastnění projektanti  utvoří ARGE jen na jednu určitou zakázku a po jejím  dokončení se rozejdou. Do společného podniku vloží  účastníci kapitál, materiál nebo jen znalosti,  společné vlastnictví i odpovědnost se po ukončení  činnosti dělí podle účastnické smlouvy. V některých  zemích je tato právní forma podnikání upravena  zákonem. V Česku se nesprávní chápe jako podnik se  zahraniční majetkovou či technologickou spoluúčastí.

 

kaizen ( též QC )  japonský výrobní postup zdůrazňující řízení procesů (všichni mají stejný díl zodpovědnosti), vyrábět jen když je zaručen prodej a průhlednost řízení.

kalkulace je počítání (ceny, potřeby vstupů a pod.) na kalkulační jednici výkonu. Usnadňuje to vhodný kalkulační vzorec nákladů a složek ceny výkonu (viz).

k. otevřená umožňuje zákazníkovi do ní nahlížet a případně ji i ovlivňovat, k. zavřená  je naproti tomu interním důvěrným dokumentem dodavatele.

 

kalkulační jednice (cost object) je nositelem nákladů při kalkulaci nákladů nebo ceny na (měrnou) jednotku a proto musí kromě měrné jednotky definovat i podstatné kvalitativní podmínky a vlastnosti. Dnes nejsou předepsány ani kalkulační vzorce ani kalkulační jednice, takže kalkulant si může vytvořit libovolné. Vžité však  jsou kalkulační jednice stavebně-montážních prací  zavedené bývalým Ústavem racionalizace ve stavebnictví (dnes jen ÚRS a.s.) koncem padesátých let v podobě Třídníku stavebních  konstrukcí a prací (TSKP), kde každému titulu odpovídá  devítimístný číselný znak a měrná jednotka. Např.  deskové stropy železobetonové B 20 mají číselný znak  411 32-1313 a měří se v m3. V Německu se však měří  tyto prvky v m2 s udáním tloušťky. U stavebních  děl (objektů) je k.j. např. m (liniové stavby), m2  (vozovky, čisté terénní a sadové úpravy), m3  obestavěného prostoru u budov (anglofonní země je  naopak měří v m2 podlahové plochy) atd. Problémem je  kalkulační jednice u nehmotných výkonů - např.  projektové a inženýrské práce, výkony soudů a pod. se  měří v 1.000 Kč výkonů. Na k.j. pak kalkulant počítá  přímé náklady a rozvrhuje nepřímé náklady (viz  kalkulace cenová ad 2).

 

kalkulační vzorec nákladů a složek ceny (product cost formula)  strukturuje potřeby vstupů v peněžních jednotkách na  přímé a nepřímé náklady a dále přímé (jednicové,  základní) náklady na materiál, mzdy a ostatní přímé  náklady, nepřímé náklady pak na režii výrobní  (provozní), režii správní a režie další (odbytovou,  materiálovou a pod.). Součet nákladů přímých (PN) a  nepřímých (NN) jsou náklady vlastní. K těm připočtený  kalkulovaný zisk Z (ztráta -Z) určuje výši ceny bez  daně C1, po připočtení daně D pak obdržíme prodejní  cenu PC2. Redukované výkony (viz, viz též "mzda") jsou  rozdíl mezi C1 a H, zpracovací náklady mezi VN a H.

          - - - - - - - -  CP2   cena   prodejní

            D daň;

           - - -      C1  cena bez daně ..............…................

            Z zisk                                                              

           -- - -      VN  vlastní náklady                             redukované

            Rs režie správní                                              výkony RV 

           .............  výrobní náklady VýN ..……           

                                                                                     

            Rv režie výrobní                     zpracovací    

           - -- - -    PN  přímé náklady   náklady ZpN 

            O  ostatní přímé náklady                                

           ..............                                                           

            M  přímé mzdy                                                

           ............. ..... .......   ........      .................................

       

             H  přímý (jednicový, základní) materiál (hmoty)

       

     

kapitál je odvozený a reprodukovaný výrobní faktor, jehož  výnosem je zisk nebo úrok. Nazýváme tak statky,  které byly vyrobeny, aby jejich pomocí byly vyráběny  jiné statky (jde tedy o prostředek ke zvýšení  produkce. K. existuje ve dvou formách, jejichž  pohyb je autonomní, přičemž zároveň jedna forma může  ovlivňovat druhou. Rozeznáváme fyzický (reálný) a finanční (fiktivní) k. Reálně existující  k. (kapitálové statky) je výstupem ekonomiky,  který se stává následně jejím vstupem . Tato forma  zahrnuje dlouhodobé kapitálové statky (fixní k.,  který se používá při výrobě po několik výrobních  cyklů), meziprodukt (statky, které jsou v jednom roce  vyrobeny a zároveň spotřebovány ve výrobě) a zásoby  vstupů a hotových výrobků. Za finanční k. považujeme finanční (peněžní) majetek držený v takové formě  (akcie, obligace), která přináší peněžní výnos  v podobě úroku (dividendy). K. je nahromaděné bohatství (majetek) použitelné k produkci dalšího bohatství. K. je třetím výrobním činitelem (půda, práce, kapitál). Capital expenditures = capital outlay = fixed assets (dlouhodobý majetek) v pořizovací hodnotě. Capital equipment = fixed assets. Capital goods = investment goods =  zboží určené pro výrobu dalšího zboží. Capital investments = new assets. Investments = používání peněz k získání příjmu/zisku.

 

kapitalizace je:

 1. přepočet důchodů z kapitálu (úroky z obligací,  dividendy z akcií, zisk z podnikání) na výši  peněžního kapitálu, který by vynášel stejný úrok jako  je uvažovaný důchod při (v okolních bankách)  dosažitelné úrokové míře. Podobně lze určit i tržní  cenu podnikatelského majetku (nemovitosti) výnosovou  metodou násobením čistého výnosu (zisku)  kapitalizačním koeficientem "k" :

    1

         k = ---  kde ú je úročitel jednoduchý :

    ú

                                         p

                   ú =  -------                       kde p je úroková míra v procentech

                                       100

 Příklad: nechť je dividenda 10% z původně  investovaných 200 (nominální hodnota) - tedy 20, a  úroková míra nechť je p = 2%. Kapitalizovaná hodnota dividendy pak je

                           100

               20 * k = 20 * ------ = 1.000

                                       2

 Lze tedy prodávat 1 kus akcie nominální hodnoty 200  za až 1.000.

 2. Přeměna některé složky vlastních zdrojů (rezervní  fond) na základní kapitál.

 

kapitálová přiměřenost je ukazatelem ekonomického zdraví banky.  Je to podíl kapitálu a rizikově vážených aktiv banky,  který má činit (podle Basilejského výboru pro  bankovní dohled z roku 1988) 8%.

 

kapitálové výdaje =  výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (bývalé investiční náklady).

 

kapitálový trh je souhrnný název pro místa, kde investoři umisťují nebo získávají peníze obchodováním s cennými papíry (akciemi, dluhopisy atd.).

 

karát je technická jednotka, která se používá pro určování  ryzosti výrobků vyráběných z drahých kovů. (je to  váhová jednotka pro zlato a drahokamy. Dělí se na 4  grány, pro zlato 12 gránů, nebo na 64 dílů. 24 karátů  byla původně 1 hřivna zlata, v současné době je  základní mincovní váhou 1kg ryzího zlata nebo  stříbra. Od roku 1907 zaveden tzv. metrický karát =  0,2g. Uvedená váha je odvozena od 1 zrnka  svatojánského chleba; zkušební váha pro drahé kovy  v mincovnictví.

 

kartel je monopolní společnost, ve které podniky zůstávají právně  samostatné, ale uzavírají dohodu například  o rozdělení trhů, výši cen, druhu a rozsahu výroby  a pod.

 

kauce je druh jistoty, kterou musí jedna strana poskytnout straně  druhé předem při různých příležitostech (dodávkách  zboží, poskytování služeb, při některých zaměstnáních  s velkou hmotnou odpovědností apod.). Většinou v  hotovosti, v cenných papírech, vkladní knížkou apod. ve výši cca 5 až 10 % kupní ceny.

 

klasifikace (třídění) stavební produkce hierarchicky shora: stavba - stavení díla (SD) CZ-CC navazuje na SKP EU 1994 - komplexní funkční díl (KFD) - funkční díly (FD) - fyzické objemy (FO) - hrubé konstrukční prvky (HKP) TSKP 5 - konstrukční prvky (KP) TSKP 9 - technologické varianty (TV). Pro veřejné zakázky platí v EU CPV (Common Procurement Vocabulary = titles in Electronic Public Procurement. CPV se snaží být "buyer-driven", proto je třídění zaměřeno pokud možno "product-type". Pro stavebnictví jsou důležité divize 44000 = Construction structures and materials, 45000000-7 = Construction work, 70000000-01 = Real estate services a 710000000-8 = Architect, constr, engineer and inspection services. Od r. 1994 tedy neplatí vynikající čs. třídění JKPOV, JKV, JKSO z poloviny šedesátých let.

 

klastr (cluster = shluk, seskupení) je regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností (SME), specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Klastry SME jsou finančně podporovány vládami.

 

klientismus = zvýhodňování vybraných organizací nebo jednotlivců (např. při zadávání veřejných zakázek)

 

know - how je výrobně-technický poznatek podobný průmyslovému  vlastnictví, ale i organizačně-řídící a obchodní  metody, avšak nepožívající právní ochrany na př. kvůli utajení, vysokým nákladům na ochranu a pod. Na  využití know-how se uzavírá inominátní smlouva, která  nemá zákonnou úpravu (dispozitivní ustanovení).

 

KČD viz IČ.

 

kolaudace je souhlas stavebního úřadu k užívání stavby (dočasnému nebo trvalému) potvrzující soulad dokončené stavby s dokumentací ke stavebnímu povolení a s platnými předpisy. Nahradí jej potvrzení autorizovaného inspektora ČKAIT o uvedeném souladu..

 

komisionářská smlouva je smlouva na obstarání (viz) prodeje.

 

komodita - užitečná avšak vzácná substance obchodovaná na  burze okamžitě nebo termínově. Obvykle zboží určené k dalšímu přepracování, hromadné, zastupitelné: základní potraviny (obilí, rýže, cukr), suroviny (ropa, dřevo, bavlna), elektřina, drahé kovy...

 

komplementář - spoluvlastník komanditní společnosti, ručící na  rozdíl od komandisty, za její závazky neomezeně,  celým svým jměním.

koncern je monopolní společnost, ve které si podniky, jejichž  činnost na sebe většinou navazuje, ponechávají  formálně právní samostatnost, ale fakticky jsou  ovládány rozhodujícím akcionářem, kterým je obvykle  velká banka. K. je  podnikatelské   seskupení,  kde  (právnická)  osoba ovládající  (matka)  je  nadřazena  osobě  ovládané  (dcera).  Ve veřejné  ovládací smlouvě  musí být i např. uvedeno, jaké  budou předací (vnitrokoncernové) ceny  vzájemně si poskytovaných výkonů a výrobků, aby  nedocházelo k transferu  zisku do států  s nižším daňovým zatížením  nebo do podniků s  nízkou profitabilitou. Tyto ceny budou porovnávány s relevantními cenami obvyklými.

 

konfuciánství je náboženstvím li, tedy soubor předpisů a zákonů  správného chování a sociálního řádu. Podle nich je  povinností poddaných poslouchat racionální rozkazy  dobrých vládců. Konfucius = Kchung-fu-c (552 až 479  př. Kr.) největší čínský mudrc a filozof. Demokracie  a svobodný trh vedou podle jeho teorie k úpadku  společnosti.

 

konkurs je

1. soutěž (competition), při níž zapisovatel oznámí podmínky dodávky nebo práce a zájemci se přihlásí se svými  nabídkami, z nichž si vyhlašovatel konkursu vybere  nejvýhodnější,

2. zvláštní soudní řízení (bankruptcy), při němž dlužník , který  není trvale schopen splnit své závazky, pozbývá práva  nakládat svým jměním, které je prohlášeno za  konkursní podstatu, za účasti soudu se zajistí  a zpeněží.

 

konsignační sklad je zřízen u nevlastníka zboží na podkladě  konsignační smlouvy. Slouží zejména k tomu, aby se  zboží přiblížilo k potencionálním zákazníkům, aby  bylo možné je dodávat v krátkých lhůtách.

 

konsorcium dočasné (příležitostné) sdružení podnikatelů  k uskutečnění jednoho nebo více obchodních případů  (např. k výstavbě velkého vodního díla) na společný  účet a za přispění všech účastníků. Do obchodního  rejstříku se nezapisuje, protože nemá právní  subjektivitu.

 

kontokorent je běžný účet, který vzniká neformální dohodou mezi  obchodními partnery, že svoje vzájemné pohledávky  a dluhy nebudou vyrovnávat jednotlivě, nýbrž že je  v určitém období zúčtují stanovením účetního  zůstatku.

 

konvertibilita měnová je v směnitelnosti měny za zahraniční měnu.

 

konzultant je specializovaný poradce (viz).

koordinace je  specifická forma  řídicí a  kontrolní činnosti,  zaměřená na  dosažení vzájemného  souladu a stanovených  funkčních vazeb mezi  jednotlivými částmi,  představujícími ve svém  souhrnu stanovený  cílový stav a mezi činnostmi nutnými pro jeho dosažení (např. k. při  navrhování,  dodávkách  a  montáži technologických zařízení  stavby a vnitřních rozvodů dodávaných různými dodavateli). K. je  obvykle prováděna v těchto třech základních směrech:

k. věcná, k dosažení cílové funkce a cílových parametrů celku, jako souboru částí nebo jako soustavy (systému) prvků, propojených vazbami,

k. prostorová, k dosažení uspořádání celku ve vymezeném prostoru, při dosažení potřebných prostorových vazeb částí,

k. časová, k dosažení potřebného logického sledu v časovém průběhu logicky a časově navazujících  operací a činností (popř. souborů činností, dílčích procesů a procesů).

 

kotování cenných papírů je řádné znamenání dosažených kurzů  cenných papírů na burze v burzovním listě; pokud se  trpí i neznamenané (ale mlčky trpěné) cenné papíry na  burze, jde o exoty.

korporativismus = růst vlivu "nátlakových" organizací (tripartita, odbory...) na společnost

 

kotování kurzu je určení kurzu k určitému datu, přičemž kurz  zůstává nezměněn až do provedení další kótace.

koučování, koučing (coaching) je individuální metoda zlepšování dovedností pracovníků přicházejících profesně do styku s lidmi (zákazníky, podřízenými atd.). Kouč (coach) pomáhá svěřencům dosahovat nejlepších výsledků nikoliv úkolováním (donucováním), nýbrž nepřímo kladením otázek, jejichž zodpověděním se svěřenec sám aktivizuje ke zlepšení takto: kouč pozoruje koučovaného - sebereflexe koučovaného - koučovy akční otázky a nabídka - společné hledání alternativ - ověření volby alternativy - sebereflexe koučovaného. Trénink je jen opakované zkoušení osvědčených vzorců chování.

kovové doplňky staveb (KDS) (nesprávně zámečnické výrobky) jsou  ty kovové konstrukční prvky, při jejichž odstranění  nedojde ke zhroucení objektu. Naproti tomu ocelové  konstrukce (OK) tvoří nosné prvky objektu, takže po  jejich destrukci se zhroutí i objekt. Jejich dodávka  se oceňuje cenovými ukazateli, jejich montáž pak  jednotkovou cenou stavebně-montážní práce.

krach je zhroucení záměru nebo podniku.

kreativní účetnictví v rámci zákonů manipuluje s účetními daty  ve finančních výkazech tak, aby spekulativně zlepšovalo dočasně účetní výsledky firmy, (pejorat.) je to účetnictví zneužívané pro vylepšení obrazu o podniku.

 

kredit je úvěr. Credit crunch = zhroucení úvěrů u banky nedostatkem likvidity. Jde-li o významnou banku, následuje dominovým efektem kolaps celé ekonomiky.

 

kreditní zůstatek je kladný ("černý") zůstatek na účtu.

 

krytí dividendy je poměr mezi ziskem na akcii po zdanění a  vyplácenou dividendou.

 

kultura je kolektivní vědomí prostředí, jehož část je ovlivněna člověkem: hodnoty, ideje, světonázor, řeč, historie, zkušenosti. Globalizace vyžaduje interkulturální management a marketing.

 

kurs měny je poměr měn dvou zemí na základě měnové parity.  U volně směnitelných měn je dále ovlivňován stavem  nabídky a poptávky.

 

kursový rozdíl měn v mezinárodním obchodě může být kladný i záporný. Zajištění rizika ztráty z kursových rozdílů umožňuje forward, swap a opce.

 

kvalifikace je obecně způsobilost pracovníka k efektivnímu vykonávání určité  práce  nebo  k  efektivnímu  výkonu  určité  definované  funkce.  Pozůstává obvykle ze tří složek, které lze označit jako:

·vědění, nabyté nejčastěji školním vzděláním,

·poznání, získané zpravidla odbornou praxí,

·dovednost,  pro  kterou    člověk  dispozice,  vrozené  nebo    cílevědomě získané.

Označení  pracovníka  podle  souhrnu  jeho  odborných znalostí a  dovedností se  nazývá jeho profesí. Jako  profesionál je obvykle  označen  pracovník, který  nejen dokonale  ovládá svou  profesi,  používá přiměřené nástroje ke spíše nadstandardním výkonům,  ale  žádá také dobrou  odměnu, je loajální k podniku  i k pracovníkům  ve  své  profesi,  umí  však  odmítnout  požadavky, které jsou v  rozporu s  jeho profesionálním myšlením nebo  etikou. Pro určitou práci  nebo  pro  určitou  funkci  stanoví  podnik  (firma)  své  kvalifikační nároky (požadavky), které se nemají omezit pouze na  školní   vzdělání  a   praxi,  ale   na  aktuální   schopnost  a  připravenost vykonávat konkrétní funkci.  Kvalifikační nároky se  v současné  době  v  některých  profesích  rychle  vyvíjejí, což  koresponduje s potřebou  programového  celoživotního vzdělávání. V oblasti řízení  projektů spojených s  výstavbou, lze definovat  kvalifikací  k  řízení  projektů  a  z  kvalifikace  ve výstavbě  pak výběr kvalifikačních   požadavků  podle  právních  předpisů.

 

LCA (life cycle assessment) = hodnocení životního cyklu je analytickou metodou posuzování vlivu systémů (výrobků, služeb) na životní prostředí. Metodika je normalizována řadou ČSN EN ISO 14000, především 1404x. Původní metoda byla v 70tých letech v USA jako REPA (resource and environmental profile analysis) odvozena z metody CBA (cost-benefit analysis) avšak s důrazem na energetickou náročnost zkoumaného systému v důsledku prvé ropné krize 1973.

Pozn: u těchto metod se “hodnocení” pokládá za širší pojem než “analýza”.

 

LCC (life cycle costing) = náklady životního cyklu (výrobku, stavby atd.) jsou rozhodující při hodnocení ekonomické efektivnosti investování. Vypočtou se metodou ČSH (DCF). Časem ”vylepšeno” na WLC (whole life c.). Hodnocení životního cyklu z hlediska životního prostředí je LCA (l.c.assessment). Zahrnutím externalit do modelu hodnocení vznikne CBA (cost-benefit analysis).

Pozn: u těchto metod se “hodnocení” pokládá za širší pojem než “analýza”.

 

leasing - pronájem kapitálu. Leasingové smlouvy jsou dvojího  typu. Rozlišuje se leasing finanční a leasing  operativní: Od rentingu (pronájmu) se liší  především dlouhodobějším smluvním vztahem. Kromě toho  leasing má otevřenu možnost odkoupení předmětu,  prodloužení smlouvy, změnu podmínek a pod. Vendor  leasing je typ leasingu, kdy leasingová firma jménem  dodavatele zařízení nabízí leasing (finanční i  operativní) nebo dodavatelský úvěr za účelem podpory  prodeje zařízení. Výhodou je, že leasingová firma  zároveň ocení zůstatkovou hodnotu leasovaného  zařízení (asset management) a tu pak odečte od  základny leasingových plateb, čímž celou operaci  zlevní. Leasing finanční - založen na dlouhodobém pronájmu kapitálového  statku upraveného smlouvou, v rámci které vlastník  kapitálu převádí na jeho uživatele všechna rizika a  výnosy spojené s vlastnictvím kapitálu již v průběhu  leasingu nebo po jeho ukončení. V průběhu doby  pronájmu by měl nájemce uhradit pronajímateli formou  dohodnutých splátek pořizovací náklady na kapitál,  úroky a příslušný zisk z této transakce. Leasing operativní - pronajímatel se stále chová jako vlastník, tj. kapitál udržuje, opravuje a nese riziko. Doba  pronájmu je podstatně kratší než odhadovaná životnost  předmětu. Po skončení leasingové smlouvy se předmět stane vlastnictvím nájemce bez další úplaty.

 

leasingová cena = úhrnná částka zaplacená klientem po celou dobu trvání leas. smlouvy = akontace + leas. splátky + zůstatková hodnota předmětu leasingu.

                                         leasingová cena

leasingový koeficient = ----------------------  předmětu leasingu. Je vždy >1.

                                         pořizovací cena       

 

legislativa je zákonodárství. Zákony navrhuje vláda i zastupitelé, schvalují jen zastupitelé a prezident, vykládají však jen nezávislé soudy.

 

LETS (local exchange trading system) je výměnný obchod pomocí umělého místního platidla v dobách, kdy se komunitě nedostává úředních peněz. Např. “Letokruh”, “Rozlet”, “Chechtáky” - viz letokruh.webpark.cz.

 

liberalismus  je požadavek maximální svobody a odpovědnosti jednotlivce, proto stojí proti byrokracii a růstu administrativy. Milton Friedman, F.A. Hayek

 

licitátor činí jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.

 

likvidita podniku - obecně možnost přeměnit majetkové součásti  (aktiva) na hotové peníze a jimi vyrovnat závazky  podniku. Jednotlivé položky aktiv mají různou  likviditu - nejlikvidnější jsou hotovosti a vklady na  účtech, méně likvidní jsou pohledávky, hotové  výrobky, málo likvidní jsou stroje, budovy aj. Měří  se ukazateli stupně likviditity, které jsou  konstruovány jako poměr likvidních prostředků  určitého stupně k závazkům podniku. jsou důležitými  ukazateli finanční situace podniku. V bance -  likvidita = dostatek pohotových prostředků k  vyrovnání závazků, obvykle určena centrální bankou.

 

likvidní je okamžitě splatný; platit je možno celým likvidním  majetkem (peníze, směnky, vklady, cenné papíry  apod.), který se nazývá movitý nebo mobilní.

 

logistika je integrální ovládání veškerého materiálového toku od  dodavatelů přes podnik k odběratelům jako celku včetně  příslušného informačního toku. Posláním pak zabezpečit  přítomnost správného množství správných materiálů ve  správném čase na správném místě se správnými  informacemi, a to s přijatelnými náklady (vnitrozávodní  i vnější doprava, manipulace s materiálem, balení  skladování, vychystávání a distribuce).

 

lombard je půjčka poskytnutá proti zástavě movité věci, která  může být lehce zpeněžena (zlato, cenné papíry,  trvanlivé zboží, které je předmětem pravidelného  obchodu).(provozování této činnosti začali jako první  lombardští bankéři; Lombardie je území v severní  Itálii).

 

M = práce montážní; bývalé průmyslové montáže JKPOV 547, které  mohou být součástí dodávky stavebních prací  i průmyslových výkonů (elektroinstalace, potrubí, VZT). Zamontovat však lze jen dodávku (D) výrobků rozpočtovanou v technicko-obchodní specifikaci včetně dopravného na  místo zabudování. Viz též HSV a PSV.

 

MaA (merger + aquisition) = přímý nákup aktiv (firmy). Viz "fúze".

 

majetek investiční (starší název pro majetek dlouhodobý), hmotný i nehmotný a finanční, se odpisuje do běžných nákladů postupně (viz odpisy dlouhodobého majetku ODM). Vnitropodnikově si hranici mezi dlouhodobým a krátkodobým či drobným majetkem určí  management, pro daň z příjmu však platí zákon o dani z příjmu (v roce 2007 je hranice pro zařazení hmotného dlouhodobého majetku 40tis. Kč).

majetek neinvestiční (drobný a krátkodobý) má pořizovací hodnotu (vstupní cenu) nižší než je hranice pro dlouhodobý majetek.

 

makléř je fyzická/právnická osoba vyhledávající na trhu pro klienta nejlepší nabídky na základě smlouvy. Platí jej obvykle dodavatel produktu - ne klient. Musí mít registraci min. financí.

 

management =  zařizování, řízení (fr.  amenager, it. managgier  = ovládat, řídit). M. je řízení činností, procesů, sekvencí a návazností k dosažení stanoveného cíle. Zakladatel moderního m. byl P.F.Drucker (1909-2005), který od r. 1954 člení řízení podle cílů (MBO management by objectives) na:

* plánování (stanovení cílů)

* organizování (procesů a pracovníků)

* řízení lidských zdrojů (human resources m. - motivace, komunikace, měření, hodnocení,
   rozvoj)

* controlling a reporting (řízení podle odchylek a hlášení výkazů)

management contracting je dodavatelský způsob výstavby, kdy smlouvy o dílo se nesestavují podle informací projektové dokumentace, protože dokumentace stavby se zpracovává postupně během výstavby (za pochodu). Zkracuje se tak proces realizace, ale roste míra neurčitosti a tím i rizika překročení termínů a nákladů.

manažerské účetnictví poskytuje skutečné informace (nikoliv přesný součet nepřesných čísel o minulosti) a slouží tak manažerům k rozhodování. Má společné s účetnictvím jen to, že vyjadřuje záměry managementu v peněžních jednotkách, je založeno na teorii nákladů, proto může pracovat i s hypotetickými kategoriemi (implicitní, oportunitní, diskontované).

manažerské  způsobilosti  jsou  souhrnem  znalostí,  dovedností a osobních schopností nezbytný pro úspěšný výkon role manažera. Základní   úkol   manažerů   =  snížit nejistoty (entropii) řízeného subjektu.

mandátní smlouva je závazkový vztah kdy se mandatář zavazuje pro mandanta na jeho účet zařídit obchod uskutečněním právních úkonů jménem mandanta, přičemž mandant musí zaplatit. Nejde tedy o smlouvu o zprostředkování kdy je předmět přesně definován.

 

manko je inventarizační rozdíl - kdy skutečný stav je nižší než  účetní stav skladu (inventory = zásoba).

 

marginální (též mezní, inkrementální, přírůstkový). Používá se  zejména ve spojení s náklady, tržbou a ziskem a  vyjadřuje zvýšení příslušné veličiny při zvětšení  produkce z daného stavu o jednotku.

 

marketing - souhrn podnikových činností zjišťující potřeby a  přání okolí (trhu) za účelem jejich přeměny v ziskové  příležitosti podniku a jejich realizaci. Předvídání nebo umělé vyvolání poptávky a její následné uspokojení při dosažení zisku. Affiliate m.  jsou provizní platby za reklamu: platí se jen za reklamu, na kterou potenciální zákazník efektivně reagoval. Umožňuje to zatím jen internet, kde se platí za proklik, akci na cílové stránce nebo za on-line prodej nabízeného produktu.

  

marketér je pracovník marketingu. K jeho kompetencím patří i mikroekonomika, zvláště pak kalkulace nákladů a cenotvorba.

 

Marx, Karl - 1818 až 1883, zakladatel vědeckého komunismu a  marxismu-leninismu - učil, že jedině "abstraktní"  (jednoduchá, kvalitativně bezrozdílná) práce dělníků  ve fyziologickém smyslu vytváří hodnotu zboží. To byl  pak nákladový typ cen v socialistických ekonomikách: zboží s vyšší spotřebou vstupů bylo úměrně dražší bez  ohledu na jeho užitnou hodnotu a poptávku. Případná  práce organizátorů výroby pak byla oceněna jen jako hodnota pracovní síly bez ohledu na její tvůrčí  podstatu. Čistě duševní práci (software, vědu a  základní výzkum) stejně jako uměleckou tvorbu pak  neuměl ocenit vůbec, z čehož dovodil, že jedině  dělnická třída živí zbytek společnosti. Varoval před  zavedením socializmu v nedemokratickém zaostalém  Rusku doufaje, že to bude v Anglii. Vzhledem k buržoaznímu původu sám nikdy nepracoval, podporoval jej podnikatel a komunistický teoretik Bedřich Engels. W. Churchill: „Kapitalizmus je nerovnoměrné rozdělení bohatství, socializmus je rovnoměrné rozdělení chudoby.“

 

marže je rozdíl vlastní náklady minus variabilní náklady = zisk + příspěvek na úhradu fixních nákladů. Též = hrubé rozpětí. Viz direct costing.

 

Maslowova pyramida lidských potřeb (vzestupně):

 • základní životní potřeby (potrava apod)
 • bezpečí (bydliště, firma, stát, kontinent)
 • sounáležitost (rodina, firma, klub, národ, náboženství)
 • uznání, seberealizace a rozvoj osobnosti.

 

MBO (management by objectives = řízení k cílům) viz ”management”. LBO (leverage buy out) je MBO  s vysokým podílem externích financí.

mediace je mimosoudní zprostředkování  alternativního řešení sporu obviněný x poškozený

 

mentor je zkušený rádce a učitel, který seznamuje služebně mladší kolegy se svými zkušenostmi a osvědčenými postupy.

měnová parita je oficiálně vyhlášený poměr určité měny ke zlatu  (pokud je zlato základem měnové parity);  koupěschopnost, vyjádřená počtem jednotek dané měny,  které připadají na měnovou jednotku, která vystřídala  zlato jako základ měnové parity (EUR, XDR).

 

Mezinárodní měnový fond (MMF) = International Monetary Fund (IMF)  - mezinárodní vládní organizace založená 27.prosince  1945 ve Washingtonu na základě Bretton-Woodských  dohod 1944 spolu se Světovou bankou. V podmínkách  globalizace hledají obě instituce svou novou míru  angažovanosti a rizika.

 

MGZS  je ZS mimo obvod staveniště. Viz ZS.

móda (fashion) je proces změny stylu a vzhledu, vyjadřující sociální status a příslušnost (ke skupině). Baťovo Muzeum Obuvi v Torontu

 

modernizace (upgrading dle ČSN ISO 13822/730038) zlepšuje funkční způsobilost.

 

moratorium je povolení (nebo nařízení) odkladu nějaké činnosti  (např. splátek). Příročí.

 

MRP = plánování potřeb ve výrobě (Material Requirements Planing). Vzniklo na poč. 60. let z potřeby počítačově sumarizovat požadavky na materiál pro plánovanou výrobu a porovnat je s aktuálním stavem skladu a se zbožím na cestě. Dnes vylepšeno na ToC (theory of constraints).

 

multiplikátor - koeficient, který udává změnu makroekonomické  veličiny (zpravidla hrubého národního produktu) v  důsledku změny některého činitele. V první řadě se  jedná o investiční multiplikátor, podobné účinky má  dále multiplikátor vládních výdajů na nákupy zboží.

 

mzda (wage) je hodnota pracovní síly zaměstnance v podnikatelské sféře - nikoliv odměna za práci jak předstírá zákon o mzdě č.1/1992 Sb. (to by někteří museli nosit peníze z domu do práce a nemohla by být zákonem stanovena minimální mzda - viz) - protože se každoročně stanovuje vyjednáváním zaměstnanců/odborů se zaměstnavateli (collective bargaining) v kolektivní smlouvě (company agreement), mnohdy s využitím nátlaku (stávky) bez ohledu na práci samu. Již pradávno ekonomové odhalili, že výše mzdy je dána zdola hodnotou spotřebního koše reprodukce zaměstnance a shora poptávkou zaměstnavatele: silné nátlakové profesní skupiny a vysoké životní náklady jsou pro stanovení výše platů a mezd klíčové podobně jako nedostatek některých profesí na trhu práce. H. Ford: ”Proč platit celého dělníka - chci přece jen jeho ruce?!”  Správné definice mzdy a platu poskytuje zákoník práce.
 V nepodnikatelské sféře (státní správa, školy..) se odměňuje platem (salary) podle tarifních tabulek zákona o platech č. 143/92 Sb. Kromě mzdy/platu mohou zaměstnanci dostávat nejrůznější finanční (remunerations, podíly na zisku, ”třinácté” a další platy) i nefinanční (fringe benefits) odměny např. za věrnost, nulovou absenci, zlepšováky (innovations), úspory, a pod.

 Nařízení vlády stanovuje minimální mzdu a minimální mzdové tarify pro 12 tarifních stupňů pro 40 hod. týdně. Pro zaměstnance platí sjednání výše a formy mzdy např. tak, že pevnou část mzdy určí smlouva, příplatky (přesčas apod.) kolektivní smlouva a pohyblivou složku mzdy (prémie) vnitřní mzdový předpis.

 Zaměstnanec - daňový poplatník - na svém výplatním vyúčtování zjistí především hrubou mzdu (podle pracovní smlouvy) a srážky v podobě daně z příjmu a pojištění. Zcela skryt pro něj zůstává příspěvek zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (parafiskál = quasi daň). Dále zaměstnavatel musí hradit ”pokutu” v případě, že nezaměstnává 4% zdravotně postižených (ZPS) atd. (vedlejší náklady práce). Součet těchto položek tvoří náklady pracovní síly. Ve snaze snížit je, zaměstnavatelé v rámci outsourcingu využívají ”švarc systém” (viz) a nebo přechází na nepeněžní příjmy zaměstnanců (oblečení, připojištění, rekreace, kultura, slevy zboží a služeb, jazykové kurzy, mobil, auto, byt apod.).

Např. v roce 2002 se měsíční náklady na zaměstnance ve výši 20 250 Kč členily na

·     zaměstnavatelem hrazené:

o    zdrav. pojištění    6,7 %  = 1 350 Kč

o    sociální odvody 19,30%  = 3 900 Kč

·     zaměstnancem hrazené:

o    zdravotní pojištění 3,3% =     675 Kč

o    sociální odvody      5,9% =  1 200 Kč

o    daň z příjmu           9,8% =  1 991 Kč

čistá mzda                  55   % =11 134 Kč

                  hrubá mzda                 74  % =15 000 Kč


 
Forma dělnické mzdy může být buď  časová nebo pobídková. Pobídková je buď úkolová  (prostá nebo akordní) nebo podílová (z výkonů nebo z redukovaných výkonů) - viz graf.

Úkolová i podílová mzda stavebního dělníka se vypočte z výkazu výměr plánovaných prací pomocí standardů spotřeby času na kalkulační jednici (pracností [h/mj]) a hodinových mzdových tarifů [Kč/hod.]. Úkolová mzda prostá je v každém jednotlivém řádku výrobní kalkulace (viz VK), úkolová mzda akordní je součtem mezd všech položek VK, které má provést uvažovaná četa.

Pozor: Výše úkolových tarifů pobídkových forem mzdy závisí jen na charakteru zadaných prací - ne na kvalifikaci pracovníka. Když mistr nezajistí dělníkovi práci odpovídající kvalifikace, dostane dělník vyrovnání podle vnitřního mzdového předpisu firmy na vrub výrobní režie.

 

mzdový list povinně vede zaměstnavatel pro svého zaměstnance

 

náklady jsou výdaje + předpokládané (nebo dokonce jen hypotetické) výdaje  na sledovaný účel vynaložené. Též  finančně vyjádřené nároky na zdroje.  Výdaje jsou pouhým úbytkem peněz bez souvislosti  s účelem úbytku, proto je nutno v daňové evidenci důkladně analyzovat, které z výdajů  sloužily k udržení příjmů a jen takové zahrnout do  finančních výkazů.

 1. finanční vyjádření vstupů + časově posunuté výdaje
    (úč.  hledisko)

 2. v penězích vyjádřené zdroje (reálné i hypotetické) na
     výkon nebo činnost (ekon. hledisko)

 3. cena zaplacená za zboží je pro kupujícího výdajem 
     nebo nákladem pro další činnost nebo
     existenci  (obchod. hledisko)

 4. hodnota majetku na konci účetního období (úč.  hledisko)

Pozor: následující náklady nikdy nemohou být výdaji (protože jsou pouze hypotetické):

·     n. implicitní (benchmarking)

·     n. oportunitní (ztracené příležitosti)

·     odpisy dlouhodobého majetku (ODM)

 

náklady alternativního užitku = náklady oportunitní = náklady  ztracené příležitosti (lost opportunity cost) - viz.
náklady běžné  ”nabíhají” běžně (tedy během roku) v účetním období (hospodářský rok) v podobě nákladů  provozních (bez ODM) nebo výrobních (včetně ODM) na rozdíl od nákladů    kapitálových jednorázových  pořizovacích nebo obnovovacích.

náklady celkové (total capital expenditures, total capital investment) = veškeré jednorázové pořizovací nebo obnovovací náklady projektu: např.  celkové náklady stavby (CNS, novostavby i změn stavby).

náklady cílové (target cost) jsou maximálním limitem pro rozhodnutí o pokračování v další činnosti. Automobilka subdodavatelům omezí jejich ceny, aby výsledný produkt (auto) měl konkurence schopnou cenu. Investor supermarketu spočítá (přes odpisy ODM) kolik maximálně může stát nová hala, aby byl budoucí prodej ziskový.

náklady ekonomické jsou vyšší od účetních i peněžních nákladů o  oportunitní (cena ztracené příležitosti) a implicitní  (neplacené přesčasy, nájemné) náklady. Nezbytná  kategorie pro porovnání efektivnosti vynakládání zdrojů.

náklady explicitní jsou vykázány jako úhrada skutečného vynaložení externím nebo vnitropodnikovým dokladem (fakturou, výdejkou, zúčtovankou) - např. proplacené mzdy, materiál, použití strojů, penále). Naproti tomu implicitní n. jsou pouze hypotetické (fiktivní), které nevzniknou skutečně, ale musíme je brát v úvahu pro dosažení srovnatelnosti - např. užívání zdrojů bez úplaty.

náklady fixní jsou nezávislé na objemu výroby alespoň v jistém intervalu (viz konstantní n.).

náklady historické = účetnictvím zachycené a dále vykazované v původní výši v době vzniku.

náklady implicitní = účetní evidencí nezachytitelné (není doklad  - např. prostoje dělníků jsou zahrnuty do jednicových  mezd) nebo vůbec nevznikající - např. práce vlastníka  bez odměny na vlastním projektu nebo ve vlastním bytě  bez úhrady za takový výkon.

náklady ”investiční” = kapitálové výdaje, financují  majetek dlouhodobý.

náklady jednicové (přímé náklady, též základní) jsou náklady na  kalkulační jednici adresně přiřaditelné (viz kalkulační vzorec nákladů).

náklady jednorázové při finanční analýze projektu jsou náklady  a výdaje na pořízení nového majetku, obnovu části  majetku, jeho rekonstrukci, modernizaci nebo velkou  opravu. Často se označují též investiční n., což  znamená, že jejich odpisy budou postupné. Naproti tomu  vznikají majiteli (provozovateli) náklady (výdaje)  běžné (provozní nebo výrobní). Jednorázové investiční náklady se přes odpisy dlouhodobého majetku (ODM) postupně transformují do nákladů běžných.

náklady jednotkové = náklady na jednotku aktivity (výroby,  prodeje).

náklady konstantní = fixní či pohotovostní, nezávislé na objemu  výkonů, jsou zpravidla funkcí času (odpisy, správní  režie) na rozdíl od variabilních nákladů. Mohou se však při radikální změně výkonů skokově změnit a dále se chovat opět jako konstantní.

náklady na prodané zboží = rozdíl mezi stavem skladů na počátku  období + pořízení zboží během období při obchodní  činnosti - viz řádek A 02 výkazu zisků a ztrát (výsledovka).

náklady na umístění stavby (NUS) se přičítají k základním rozpočtovým nákladům (ZRN) z titulu konkrétního staveniště. Nejčastěji vyjadřují vliv zařízení staveniště (GZS, MGZS), územní vlivy (viz ÚV), provozní vlivy (PP - rušení  provozem na stavbě neúčastné strany nebo pracovní prostředí ), malý rozsah zakázky, kulturní památka, ztížená mimostaveništní doprava atd.

náklady ”neinvestiční” (starší název) jsou vynakládány na pořízení ”neinvestičního” majetku (spotřebního materiálu, krátkodobého a drobného majetku). Okamžikem spotřeby (uvedení do užívání) se stávají součástí běžných nákladů provozních ve výsledovce.

náklady nepředvídatelné jsou kryty rozpočtovou rezervou v souhrnném rozpočtu stavby. Kryjí zvyšování cen a nepředpokládané technické podmínky během realizace.

náklady nepřímé jsou společné více druhům kalkulačních jednic  výkonů, takže musí být uměle rozvrhovány (klíčovány)  např. metodou ABC, dělením, přirážkově). Převážně  náklady režijní.

náklady obnovovací jsou jednorázové náklady na obnovu (výměnu)  investičního majetku nebo jeho části během jeho  životního cyklu.

náklady oportunitní (cena ztracené příležitosti, reálné n., n.  alternativní volby, transfer výnosů) jsou náklady  obětované výběrem jiné alternativy řešení v případě  omezených možností zdrojů.  Byl by  úrokový výnos (diskontovaný cash flow) z bezpečných cenných papírů vyšší (nižší) než výnos z uvažované investice?

náklady pořizovací (initial cost, first cost, at cost, cost of  aquisition) viz cena pořizovací, neboť co je pro  prodávajícího cena, jsou pro kupujícího náklady.

náklady provozní (operating cost) = veškeré peníze použité k přetváření investic na průtok.

náklady průměrné = úhrnné náklady zásob jednoho výrobku dělené  počtem kusů výrobků (úč. hledisko).

náklady přímé jsou adresně zjistitelné na kalkulační jednici (viz  kalkulační členění nákladů).Při výrobě jediného druhu  výrobku je přímým nákladem i režie !!!

náklady reálné jsou náklady oportunitní (ztracené příležitosti).  Nelze zachytit v účetnictví, protože nejsou doloženy.

náklady reprodukční deviz je ukazatel, který informuje o tom,  kolik jednotek domácí měny se vynakládá v určitém  období na získání devizy (amerického dolaru)  v souvislosti s exportem zboží a služeb.

náklady režijní jsou náklady na vedení (projektu, činnosti), jež  nelze adresně přiřadit na kalkulační jednice (jsou to  společné či nepřímé n.) - je nutno je rozvrhovat  metodou ABC, přirážkovou nebo dělením. Nejčastější  jsou: r.výrobní, správní, materiálová a odbytová  (na marketing).

náklady standardní jsou odvozené podle standardů spotřeby výrobce  (operativní standardy spotřeby práce) nebo orgánu  státního dozoru (např. při výrobě potravin, léků  a pod.) Dřívější název standard = norma.

náklady udržovací (cost of possession) spojené s držbou majetku (opravy, údržba, ostraha, daně, energie...). Hlídání utopených (zapuštěných, nepotřebných) muničních skladů (67.340 t) stojí ČR do r. 2008 cca 450 mil/rok.
náklady umrtvené vzniknou jestliže materiál, nedokončená výroba,  investice a pod. nejsou využity (spotřebovány,  prodány, uvedeny do užívání).

náklady utopené (sunk cost) vznikly na základě minulých  rozhodnutí. Jsou irelevantní, neboť o nich již nelze  rozhodovat ( zbraně v armádních skladech, nevyužívané stavby apod.).

náklady  uvízlé (stranded  cost) =  n. utopené  až v budoucnosti např.  smlouvami o  budoucích závazkových  vztazích (odběr zemního plynu od GAZPROM ve smluvním dolarovém objemu bez ohledu na množství během příštích patnácti let a pod.)

náklady účetní - vyjádřitelné v penězích a zaznamenatelné  účet. doklady (viz ekonomické n.)
náklady variabilní jsou pružné náklady přímo úměrné množství  kalkulačních jednic aktivity (na rozdíl od fixních). Nejčastěji přímý (jednicový) materiál ve výrobě.

náklady vedlejší rozpočtové VRN se po roce 1990 nazývají náklady na umístění stavby NUS (viz).

náklady vlastní VN = součet nákladů přímých a nepřímých (režijních)  dle příslušného kalkulačního vzorce.

náklady výrobní = základní (přímé, jednicové) n. + výrobní  (provozní) režie (kalkulační hledisko). Součet  provozních n. + odpisů dlouhodobého majetku při  výrobní činnosti

(viz kalkulační vzorce nákladů).

náklady zapuštěné =  náklady utopené: stárnoucí zbraně ve skladech, nevyužívané stavby socializmu...

náklady základní (Grundkosten) jsou reálné náklady jednicové (např. náklady na materiál, mzdy). Naproti tomu umělé nereálné hypotetické náklady jsou kalkulační náklady (kalkulatorische Kosten) -  např. odpisy dlouhodobého majetku, implicitní náklady, náklady ztracených příležitostí.

náklady zpracovací = náklady vlastní (VN) minus základní materiál  H) - jsou základnou pro ziskovou přirážku u směrných  orientačních cen stavebních a montážních prací.

 

napětí výkonových standardů je plánované plnění standardů výkonu  (dříve norem). Nezaučení dělníci plní standardy pod  100 %, špičkoví odborníci naopak až na 130%. Pokud by  byly standardy běžně plněny přes 130%, jsou pokládány  za měkké.

 

národní důchod (též čistý produkt) je souhrnný ukazatel výsledku  výrobní činnosti v celém hospodářství, zmenšený  o hodnotu zhmotnělé (minulé) práce, t.j. hodnotu  spotřebovaných a opotřebovaných výrobních prostředků. V současnosti se nesleduje, protože prioritu má ukazatel hrubý domácí produkt.

 

národní jmění je souhrn všech výrobních prostředků celého  národního hospodářství, vzniklých prací. Přírodní  (klimatické) podmínky je možno zahrnout do přírodního  bohatství určité země, vzhledem k obtížné  vyčíslitelnosti jejich přínosů se obvykle v přírodním  bohatství neuvádějí, jsou však velmi významné pro  hospodářství země.

 

nedodělek je kvantitativní nedostatek plnění smlouvy o dílo, když  určitá část plnění není dokončena.

nemovitost (nehnutelnost) je pozemek, budova i stavba a trvalý porost. N. se nabývá prodejem/koupí podle občanského zákoníku. Nabytí nemovitosti je dáno okamžikem doručení pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. ?? nemovitosti kupní sml.: koupě na zkoušku podle obch. zák. 3 měsíce??

německý model řízení akciové společnosti: dozorčí rada volí  (a odvolává) představenstvo. Úkoly dozorčí rady jsou stanoveny seznamem, stačí odškrtávat splnění. Podle anglického modelu  volí představenstvo valná hromada, úkoly jsou dány jen zásadou ”snažte se být co nejefektivnější!”.

 

netting je smluvní vypořádání v bankovnictví a v zahraničním  obchodě tak, že výsledné saldo = 0.

neuroekonomie tvrdí, že finanční/ekonomické rozhodnutí se děje ne na základě rozumu, alebrž emocí (důkaz hrou ”Ultimatum”). Dopamin (elektrochemický model ”Zrady”) způsobuje u burziánů nepodložený optimizmus i když kurzy akcií padají (Ernnst Fehr, Curych).

norma (převzato z německých DIN - v angloamerickém pojetí jde o „standard“) je společensky dohodnutý předpis  pro stav nebo  průběh  jevu  za  daných  podmínek,  který    po  dobu funkční  účelnosti   určený   (definovaný)    rozsah   platnosti,   popř.  míru závaznosti. N. se třídí (kategorizují) podle  nejrůznějších  hledisek, např. podle obsahu  (n. technické, spotřeby, výkonové,  příjmové, kapitálové, organizační, právní a další), podle úrovní  platnosti  (n.  mezinárodní,  regionální,  národní,  podnikové),  podle míry závaznosti (n.  závazné,  harmonizované,  doporučené,  předběžné),  podle  předmětu  (n.  předmětové, činností, obecné,  jakosti,  zkoušek atd.).  Nejrozšířenějším a  také nejdokonaleji  (mezinárodně)  organizovaným typem  n. je  norma technická  (viz  např.  norma česká  technická -  ČSN). N.  slouží často k řízení  procesů,  zejména opakovaných  (cyklických). Pak  představuje n.  obvykle prahové  hodnoty,   které  je   účelné  žádoucím  směrem  překračovat v procesu racionalizace (tj. výsledky mají být lepší  než předepisuje norma).

norma česká technická s názvem  česká technická  norma  a  písemným označením  ČSN, je  podle  TPV  označením  normy  jako  dokumentu  jehož vydání bylo  oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci metrologii  a státní  zkušebnictví. Název  ani písemné  označení nesmějí být  použity k  označení jiných dokumentů. N.  poskytuje pro obecné a  opakované  používání  pravidla,  směrnice  nebo  charakteristiky  činností nebo  jejich výsledků zaměřené  na dosažení optimálního  stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Tvorbu a vydávání  n. v rozsahu vymezeném  TPV zaručuje stát. Ministerstvo průmyslu  a obchodu může pověřit právnickou  osobu zabezpečováním tvorby a  vydáváním n v souladu s dalšími  podmínkami, které TPV stanoví.  N.  je   doporučením,  tj.  není   závazná,  pokud  se   nestane  harmonizovanou  normou  (viz  norma  harmonizovaná), určenou pro  splnění  technických   požadavků  na  výrobky   vyplývajících  z  technického předpisu. N., které jsou současně normami evropskými jsou ČSN EN,  které jsou současně normami mezinárodními  jsou ČSN ISO, a které jsou normami evropskými a současně  i normami mezinárodními - jsou ČSN EN ISO.

norma evropská (evropská norma  - EN, European Standard)  je označení technické  normy, kterou vydává Evropská komise pro normalizaci CEN (Comité  Européen  de Normalisation), ve které  jsou kromě států Evropské  unie  (EU)  zastoupeny  také  státy  Evropského sdružení volného  obchodu (ESVO).  Podle vnitřních předpisů CEN  jsou její členové  povinni přebírat  N. do své  národní soustavy technických  norem  bez  jakýchkoliv  změn.  Zrušena  musí  být  jakákoliv technická  norma  národní soustavy,  která je   s N.  v rozporu.  Vedle CEN  působí  také  Evropská  komise pro elektrotechnickou normalizaci  CENELEC  (Comité  Européen  de  Normalisation Électrotechnique).

N.  jsou přebírány  také do  soustavy českých  technických norem  (ČSN), vzhledem  k  očekávanému přijetí ČR  mezi členy  CEN.  N.  převzaté Úřadem pro technickou  normalizaci, metrologii a státní  zkušebnictví (ÚNMZ)  do soustavy ČSN  mají označení EN  ČSN. Při použití  zůstávají EN  i ČSN  EN pouze  doporučením, tj.  nejsou  závazné, pokud jejich závaznost není stanovena právním předpisem  (viz  norma  harmonizovaná).  Zejména  v mezinárodním obchodu má  však pouhé doporučení na úrovni EN zásadní význam.

norma harmonizovaná je harmonizovaná norma podle TPV.  Je to česká technická norma s  označením ČSN  (viz norma česká technická),  která je určena pro  splnění  technických požadavků  na  výrobky   vyplývajících  z  technického předpisu

a)  Úřadem  pro  technickou  normalizaci,   metrologii  a  státní     zkušebnictví  pro  splnění  technických  požadavků na výrobky vyplývajících z nařízení vlády, vydaného podle TPV,

b)  ministerstvem nebo  jiným ústředním správním  úřadem, v jehož     působnosti je  dozor nad dodržováním  příslušného technického předpisu v ostatních případech.

Ve  Věstníku  Úřadu  pro  technickou  normalizaci,  metrologii a  státní zkušebnictví je (”Úřadem”)  oznámeno určení H. s uvedením  technického  předpisu  k  němuž  se  vztahuje.  Splnění  N. se v  rozsahu jejího obsahu považuje  za splnění požadavků stanovených  technickým předpisem, k němuž  se H. vztahuje. Protože technický  předpis  je právním  předpisem, jehož  závaznost je  odvozena od  TPV, jsou také N. závazné. ČSN lze pouze koupit - nejsou na www ani se nesmí kopírovat. Protože jsou nesmírně drahé, nemůže si je dovolit malá stavební firma ani stavební úřad. Jejich dodržování tedy leží zplna na projektantovi.

norma mezinárodní ISO (řecky iso = stejný), International   Organization  for  Standardization,  je označení  mezinárodní normy  (International  Standard) a současně označením organizace,  která ji vydává a je  celosvětovou    federací   národních    normalizačních   orgánů.  Mezinárodní   normy  převzaté   Českým  úřadem   pro  technickou  normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) do soustavy  českých technických  norem (ČSN), mají  označení ČSN ISO,  popř. ČSN EN ISO, jsou-li současně  normami evropskými. Převzetí N. do  soustavy  ČSN není  povinné, po  převzetí se  N. stává  ČSN (viz  norma česká  technická). N. řady 9000  a 10000 obsahují důležitá  pravidla pro řízení jakosti (management jakosti) a jsou zařazeny  do soustavy  ČSN jako ČSN ISO  nebo ČSN EN ISO.

norma spotřeby (bývalá) je standard, kterým  se  obvykle  stanoví  spotřeba materiálu nebo  energií. Má nejčastěji charakter  podnikového (s platností ve firmě).  Pokud má  mít  obecnou  závaznost musí  být vyhlášen  právním předpisem (např. s. paliva pro automobily stanoví  náklady započitatelné pro daňová přiznání).

norma výkonová je souhrnné označení pro normu času a normu množství. Používá se  pro opakované děje (např. v sériové výrobě)  k řízení    procesu  prací ve  stanoveném čase. Při  zavádění nových procesů  probíhá  tzv. osvojení  N., pro které  lze stanovit měkčí,  tzv. náběhové  normy, platné po určitou dobu, aby si personál mohl plně osvojit  prováděné práce.

 

norma zásob je výše zásob, kterou podnik potřebuje k plnění svých  úkolů. Může se stanovit v technických jednotkách  (v t, kg, ks, m, atd.), v hodnotovém vyjádření  (v Kč), v délce doby, v procentech hodnoty základních  fondů atd. Z hlediska financování má největší význam  tzv.

norma (standard) času ukazuje, na jak dlouho má  mít organizace nebo skupiny k dispozici peněžní  prostředky pro jednotlivé druhy zásob nebo skupiny  normovaných oběžných prostředků, aby výrobní podklad  ke stanovení normativů oběžných prostředků.

 

normativ je závazný předpis pro úkon nebo prvek operace; souhrn  příslušných normativů představuje pak standard (dříve  normu), např. OS 1 m3 zdiva tvoří:

 a/ normativ cihel (285 ks)

 b/ normativ malty (300 l)

 c/ normativ vody (0,05 m3) atd.

 

Nuda Proprietas je holé vlastnictví římského práva, kdy vlastník  (nemovitosti např.) sice vlastní nějaký majetek, ale  nesmí užívat a disponovat jeho výtěžek. Současné  právo tento pojem nezná.

obchodní rozpětí je rozdíl mezi spotřebitelskou a obchodní cenou.

 

obligace je cenný papír znějící na určitou částku zúročitelný  pevným úrokem, který je vydáván do oběhu s cílem  získání finančních prostředků. (je to závazek  dlužníka, který se zavazuje plnit zpravidla  zaplacením půjčené částky a uspokojením nároků  majitelů obligací. Může být zajištěn zástavním právem  na nemovitostech, na jejich podkladě byly obligace  vydány. Vydávají se i na podkladě jiných zápůjček,  poskytnutých bankami průmyslovým a obchodním  podnikům, obcím a pod. U obligací umořovaných  slosováním se mnohdy zajišťují kromě původní hodnoty  a úrok prémie nebo výhry. Kromě toho mohou znít na  pevné úroky - rentové. Existují též obligace vydávané  státem při vypsání tzv. státní půjčky.) Viz ”dluhopisy”.

 

obstaratelská smlouva je smlouva příkazní, kde objednatelem je  příkazce, obstaratelem je příkazník podle obč. zák. V případě obstarání prodeje příkazník převezme věc do komise na základě písemné smlouvy o předmětu, ceně a odměně příkazníkovi, ale zaplatí až po prodeji věci.

odbytová cena je dřívější název pro smluvní cenu díla zhotovitele  u kterého došlo k dohodě s objednatelem buď o pevné  (paušální) ceně nebo o jednotkových cenách (sazbách),  a o množství konstrukčních prvků z výkazu výměr  (odsouhlasený rozpočet) prováděcího projektu.

 

odpisová základna je finanční hodnota odpisovaného majetku, která násobena odpisovou kvótou určí výši ročního odpisu. O.z. daňových (finančních, fiskálních) odpisů může být podle zákona o dani z příjmů jen: pořizovací hodnota, vlastní náklady zhotovitele (ve vlastní režii) - vše jen podle účetních dokladů, případně reprodukční hodnota podle znaleckého posudku. Odpisovou základnou v UK je zůstatková hodnota majetku + hodnota nově pořízeného majetku. Odpisová kvóta (sazba) je jediná pro základnu (s vyloučením hodnoty pozemků)  bez ohledu na třídění majetku (investment pool) .

 

odpisy jsou peněžním vyjádřením (postupného) snižování hodnoty

 • nedobytných pohledávek (bad debts)
 • dlouhodobého majetku  (fixního kapitálu) ODM – hmotného (depreciation) i nehmotného (amortization). Ve  sféře výroby vyjadřují předávání části hodnoty  fixního kapitálu, resp. dlouhodobého majetku novým  výkonům, které byly v určitém časovém období  s jejich pomocí realizovány. Ovlivňují tak výši  vlastních nákladů výrobků a umožňují podnikům  shromáždit peněžní prostředky k nahrazení  opotřebovaného fixního kapitálu (dlouhodobého  majetku). Odpisy účetní (ODMu) jsou dány majitelem předpokládanou dobou užívání, která se nutně liší od doby odpisování finančního (daňového), odpisová základna je stejná jako u odpisů finančních. Po uplynutí doby  životnosti mají být součtem odpisů shromážděny  peněžní prostředky ve výši pořizovací hodnoty odpisovaného majetku, nekryjí tedy případný růst cen majetku – ten musí být hrazen ze zisku firmy. Jsou jednou z hlavních složek  ceny výkonu. Majitel může volit odpisy výkonové nebo  časové, lineární, degresivní nebo progresivní -  nejčastější však jsou odpisy časové lineární. O. finanční (daňové ODMd), nemají bezprostřední vztah k opotřebení  dlouhodobého majetku. I když účetní odpisy  zůstávají jejich základem, jsou finanční odpisy od  skutečného průběhu opotřebení - a tedy i od  ekonomických odpisů - odtrženy a plní jiné úkoly (daňové), protože není jejich úkolem shromáždit peněžní prostředky  k obnově opotřebovaného dlouhodobého majetku. Rozpočtové  a příspěvkové organizace obnovují majetek z jiných zdrojů, odpisy jsou zjišťovány  pouze proto, aby poskytly přehled o výši opotřebení  dlouhodobého majetku - tzv. evidenční o. Finanční (daňové) odpisy jsou kategorií vysloveně politickou: budovy (administrativní, bytové atd.) se odpisovaly za komunistické totality 77 let (ale odpisy se odváděly do komunistického státního rozpočtu), zatímco po roce 1998 již jen 30 let, přičemž zůstávají tomu, kdo je tvoří. Proto má současný podnikatel ”uhrazenu” pořizovací cenu budovy již během jedné generace anebo - když hospodaří se ztrátou - mu odpisy umožňují další existenci.

 

oferta je nabídka na výzvu (zpravidla veřejnou) zadavatele nebo  objednatele na dodávky zboží či služeb; jako záruku  za dodržení podmínek nabídky skládá oferent finanční  záruku (vadium), která se vrací (včetně úroků)  v případě bezvadného splnění dodávky.

 

ochranná pásma a chráněná území musí být zaznamenána v územně plánovací dokumentaci (územní a regulační plány), aby při výstavbě nedošlo k ohrožení (podzemních kabelů, vodního zdroje, krajiny…) nebo úrazu (vysoké napětí, železniční tratě…).

 

odúročitel  (diskont - viz) je reciproká hodnota úročitele (viz).

 

operativní kalkulace nákladů je dle operativních standardů  spotřeby práce stanovené množství hmot, mezd, strojů,  atd. na operaci nebo jejich soubor v technických  jednotkách i v Kč. Nezbytné pro plánování a řízení  materiální výroby formou operativní (výrobní  kalkulace.

 

operativní plán výroby je zpravidla měsíční nebo čtvrtletní  rozpis úkolu v konstrukčních prvcích (m3 betonu, m2  omítek ...) včetně potřebných materiálů, strojů,  odborných pracovníků, atd. i v Kč. Je to vlastně  výrobní kalkulace rozložená do času.

opportunity cost - cena příležitosti, dříve překládáno též jako  náklady příležitosti, nebo cena (náklady) ušlé  příležitosti (lost opportunity cost), cena alternativního zdroje atd. Je to přírůstek ceny  nejlepší varianty proti těm, které jsme odmítli, nebo cena, kterou ztrácíme výběrem jiné  (lepší) varianty: kolik tratím na nerealizovaných úrocích, když peníze nechám "ve slamníku" (podobenství o zakopané hřivně). Viz též implicitní náklady.. opp. cost = real cost = alternative use cost = transfer earnings.

 

oprávky jsou částky vedené na opravných účtech zajišťující  evidenci majetku v neměnné výši po celou dobu  užívání. V případě oprávek k dlouhodobému majetku  načítané odpisy od počátku odpisování; poměr  pořizovací hodnoty a oprávek tedy vyjadřuje stupeň  odepsání účetního opotřebení dlouhodobého majetku.

osoba fyzická je každý občan státu způsobilý k právním úkonům.
osoba právnická
je umělý právní subjekt oprávněný vystupovat pod v rejstříku zapsaným vlastním  jménem.

 

OTC (Ownership Transfer Corporation) řeší rozpor mezi zájmem  tuzemských vlastníků podniku (insiders) a cizími  krátkodobými investory pomocí akcií vlastnických  a investičních: cizí investor dostane práva na  kapitál, rezervy, dividendy atd., avšak s podmínkou,  že každoročně převede dohodnutý podíl ze svých  investičních akcií na akcie vlastnické domácích  majitelů. Tak se po uplynutí dohodnuté doby dostane  podnik zpět do úplného vlastnictví majitele.

 

outplacement je poradenství pro uvolněné (propuštěné) pracovníky.

 

outsider je osoba nebo organizace stojící mimo monopolní sdružení  v oboru jejich podnikání.

 

outsourcing je vyloučení neklíčových činností z podniku  (a vytvoření z nich samostatných podniků) tak, aby  se podnik mohl soustředit na lepší efektivnost  klíčových činností. Důležité je smluvní zajištění  dalšího pokračování činností pro mateřský podnik za  přijatelnou cenu.

 

P 5 popisovník je katalog směrných cen URS Praha a.s. agregovaných (do pětimístného třídícího znaku podle TSKP) včetně veškerého materiálu. Obsahuje nejvyšší, střední a nejnižší "cenu" hrubých konstrukčních prvků v úrovni ZRN.

páka finanční viz G(earing)

parita (eparon = dělení kořisti) je rovnost. Dopravní parita ceny  je započtení dopravních a manipulačních (přepravních) výkonů do ceny:

 A- parita franko prodávajícího

 B - parita franko nádraží (sklad) na trase ke  kupujícímu.

 

Parkinsonovy zákony (podle profesora singapurské university C.N.Parkinsona) humorně vysvětlují, jak se projevuje růst entropie v praktickém životě růstem byrokracie.

pásmo ochranné inženýrských sítí a zařízení nařizuje kolik metrů  v půdoryse i svisle od těchto objektů a konstrukcí  nesmí probíhat zemní práce a pojezdy těžké mechanizace  bez povolení správce zařízení (elektro, vodovod,  plynovod, teplovod, ropovod, dráha...). Nutno  respektovat v POV.

past sociální (tragedy of commons) - když individuální racionalita vede ke kolektivní iracionalitě (např. kdyby každý...atd., tak by svět...doplňte sami), protože společnost je složena ze

* soutěživců (chtějí získat něco za nic = vítěz bere vše)

* altruistů

* individualistů

parcela je pozemek (viz) geometricky a polohově určený, v  katastrální mapě zobrazený a označený parcelním číslem. Zásada římského práva " Superficies solo cedit" ( = stavba patří k pozemku) nebyla za vlády komunistů respektována (většina pozemků patřila státu, stavebníkům byly pouze propůjčeny k užívání), proto dosud přetrvávají spory a nejasnosti ve vlastnictví pozemků pod některými stavbami.

 

Pareto-ův princip (též pravidlo 80/20) dokazuje, že 20% elity populace přispívá 80 % k celkové- mu účinku ve  společnosti. Vilfredo Pareto (1848 - 1923) touto  teorií přispěl k ideologii italského fašizmu.  Aplikováno např. na strukturu prováděných prací  podniku se tvrdí, že 20% činností tvoří 80% celkového  výrobního programu a na ty je třeba se hlavně zaměřit  (např. při aktualizaci standardů spotřeby, tvorby cen  atd.).

 Jack Welch  (world 1 manager GE,  Six Sigma scheme) lidi  dělí na 20 (špičkoví) - 70 (průměr) - 10 (vyhodit):

1. úspěšné ve výsledcích a prosazující filozofii organizace

2. neúspěšné      "     "   , ale prosazující   "    "    "  "

3. NE       "        "     "   a NEprosazující    "    "    "

4. ?? úspěšné      "     "  , ALE NEprosazující  "   "    " !! VEN!

Metoda jak  dostat lidi ze 70 do 20: učící se  organizace (každý nejen umí, ale i rozumí a  CHCE) od pyramidy k otevřené struktuře = od ONI x MY k MY (sdílení problémů i úspěchů).

 tržní cena akcie

P / E (price earnings ratio) = -------------------------

 zisk na akcii

penále je majetková sankce, tedy právní prostředek působící  k řádnému plnění převzatých nebo uložených  povinností.

peníze jsou ekvivalentem hodnoty a vyjadřovaly tak obsah zlatého kovu až do Bretton-Woods dohod v roce 1944. Od té doby jsou již jen peněžní znaky.

PEST analýza hodnotí situaci a trendy vybraného státu pro podnikatelské záměry strukturovaně podle oblastí:
politicko-právní            ekonomické                  socio-kulturní                technologické

stabilita vlády                inflace                           odměňování                 věda a výzkum

lidská práva                  směnné kurzy                demografie, zdravotnictví          ekologie                                                    

privatizace                    produktivita                  religiozita, volný čas                  stupeň IT

korupce                        export/import                vzdělanost                                inovace

 

PIN je osobní identifikační číslo klienta (na př. platební  karty) - personal identity number

podnik jakožto soubor hmotných, nehmotných i osobních složek podnikání včetně osobnosti a schopností podnikatele, know-how, zákazníků atd. (§5 obch. zák.) je věc hromadná. Organizační složkou podniku je
a) odštěpný závod (zapsán v obch. rejstříku)
b) provozovna (musí být označena firmou podnikatele).

podnikání  je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podle zákona je to osoba

·        fyzická i právnická zapsaná v obchodním rejstříku

·        mající živnostenské oprávnění

·        fyzická zapsaná jako zemědělec

·        s oprávněním podle právních předpisů


podnikatel
je podle obchodního práva osoba právnická zapsaná pod svým obchodním jménem do obchodního rejstříku (veřejný seznam podnikatelských subjektů) i osoba fyzická s živnostenským nebo jiným (lékaři, advokáti, auditoři, rolníci) oprávněním podnikající svým jménem a na svůj účet za účelem dosažení zisku. Podnikatel není spotřebitel, proto pro něj neplatí smlouvy podle občan. zák. (např. záruční doba).

Podle velikosti se (velmi složitě podle EU) člení p. na: velké (>250 zaměstnanců), střední (50 - 250 zam,), malé (<50 zam.) a drobné (<10 zam). Dalším kriteriem je obrat a výše aktiv. SME = small and medium enterprise.

Podle vzájemných vztahů se p. člení na  samostatné, partnerské a spojené.

politická korektnost je "levicová ideologie usilující mesiášsky přetvořit Západní civilizaci k obrazu Marxe pomocí orwellovského newspeaku (ptydepe) pod záminkou rasizmu, sexizmu, homofobie atd. balené do lidských práv" (
J. Fronek, HN 1.9.06).

 

porucha (konstrukce - structural failure) neumožňuje funkční způsobilost (ČSN ISO 13822/730038).

 

postmodernizmus v managementu je nástupcem modernizmu (tradiční  typ organizace vzniklý z průmyslové revoluce), kdy již  neplatí žádné paradigma: neexistuje měřítko hodnoty,  tabu, duchovní koncept (jako byl Buddha, Mohamed, Ježíš, Marx,), ale jen inovace a transformace (duch doby - Zeitgeist). M. Thatcherová:  neexistuje společnost - jen jedinci. Jedinec hledá své místo sbíráním požitků: tuláci, zevlouni, kibicové, hráči a turisti. Postmoderní architekturu poznáte podle slepence naprosto nesourodých prvků budovy - např. hightech fasáda s naroubovanými řeckými sloupy s dorskými hlavicemi.

postoupení pohledávky: postupitel (= původní věřitel = prodávající) prodává postupníkovi (kupujícímu).

poukázaný je ten kdo platí (poukázkou např. na poště)

poukazatel konečný příjemce poukázané platby (nebo jeho účet)

poukazník vybírá plnění (na př. pošta vybírá poplatky za  rozhlasovou a televizní koncesi od poukázaných pro  poukazatele).

 

POV je plán organizace výstavby v projektu stavby. Hlavním  dokumentem pro uzavření o dílo smlouvy při stavebních  pracích je časový plán k POV; dále obsahuje ZS,  plánovaný počet dělníků, atd. Podrobnosti viz  stavební zákon.

pozemek je podle katastrálního zákona individualizovaná část zemského povrchu  oddělená od sousedních částí hranicí územní správní  jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí  vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků  nebo rozhraním způsobu využití pozemků. Nezáleží přitom, jakým substrátem je pokryt. Viz též parcela.

PPP (public-private-partnership) je britský model financování veřejných investic (škol, věznic, nemocnic, dálnic apod.) soukromým kapitálem na principu koncese (BOT). Zřizovatelem je projektová společnost typu SPV (speciál purpose vehicle).  Praktikován pravděpodobně poprvé při výstavbě kanálu du Midi r. 1670 (ministr financí Colbert) za souhlasu Krále Slunce (Luis XIV)), manažerem stavby byl Pierre Paul Riquet.

právo je souhrn norem správného lidského chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní (soudní) mocí. Navrhuje jej vláda, parlament, prezident  i zastupitelé hlavního statutárního města, schvaluje jej zákonodárný sbor. Na světě jsou 3 hlavní systémy: Pozitivní (psané zákoníky, evropské) a precedentní (anglosaské) křesťanské, šaríja muslimské a méně významné asijské právní systémy. Prvé psané právo bylo objeveno v Babylonských vykopávkách. Do té doby se užívalo právo zvykové (útrpné - dosud přežívá v některých muslimských komunitách). Římské právo bylo prvé systemizované právo veřejné a soukromé.

právní vady díla jsou nejen práva jiných osob z průmyslového (nebo jiného duševního) vlastnictví (patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky), ale i věcněprávní nároky třetích osob k dílu (vlastnické, zadržovací a zástavní právo).

 

pre-feasibility study je předběžná studie proveditelnosti (když ještě není přesně určena lokalita). Sestavuje se na základě analýzy PEST.

 

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate)je úroková sazba na pražském mezibankovním trhu  krátkodobých peněz. Závisí na míře inflace a nabídce  peněz ze zahraničí.

 

probace je organizace a výkon  dohledu nad obviněným v rámci alternativního trestu (zákon 257/2000 Sb.)

produktivita práce
(výrobnost) vyjadřuje kolik výstupů (výrobků, výkonů, tržeb) připadá na jednotku vložené práce (pracovníka, dělníka, pracovní hodiny).  Např.:

 

            ZSV Kč            T Kč                     výkony projekce Kč

Pp =  --------------      -------------              ---------------------------

            D, rok            prac., mìs.                hodiny projektantù

 

Převrácená hodnota Pp je Pracnost:   Pp = 1/Prac. Naproti tomu intenzita práce je charakterizována vypětím (fyzickým i duševním) pracovníků, kteří bez oddechu ”šturmují”, ale produktivita přitom nemusí růst, protože ji snižuje špatná organizace práce, nedostatek materiálu, zmetkovitost atd.

profitabilita je ziskovost (nesprávně: rentabilita), něm. rendita. Vztahuje se např. k nákladům, výkonům, aktivům, pracovníkům apod.

projekt je neopakovatelný záměr mající reálný začátek a konec - např. penzijní reforma, jedinečná stavba (světová výstava). Project = a problem schedule for solution - a specific mission to be carried out. Project mission (poslání) = the intended endresult of a project. Nezaměňovat ”projekt” s ”dokumentací”! Ale: angl. ”project” = též stavba! Pro české národní buditele byla výstavba Národního divadla ”českou cestou” projektem, protože nikdy nic podobného neprovedli. Vídeňští architekti Fellner a Helmer naproti tomu stavěli divadla skoro v celé tehdejší Evropě (Lbc, NA, KV, Těšín, Blava…), takže to pro ně byla rutina. Projektem byla tedy ona divadla jen pro otce měst, oba architekti byli manažery oněch projektů.

 

projekt  investiční je záměr vložit někam peníze (investovat) - především na kapitálových trzích. V ČR přetrvává posunutý význam: pořízení dlouhodobého majetku.

 

project management je buď

 * řízení projektu - tedy nejprve rozhodnout co dělat a pak již rutinně jak nejlépe to udělat (např.: co s  volnými penězi? A když stavět - pak přes vypracování dokumentace  až po provedení zakázky), přičemž ovšem každý projekt  znamená změnu stávajícího stavu.

 * nebo projektové řízení - kloubení řady činností  uskutečňujících změny v organizaci (např. organizace  výrobního programu firmy, která se rozhoduje o  realizaci více než jedné zakázky, nebo která provozuje  více činností) - jak to zorganizovat.

 

projektant je zodpovědný za řešení plánované akce. Projektant stavby (viz!!) je účastníkem výstavby při povolování, provádění a kolaudaci stavby (viz). Dříve ”generální” projektant. Pro určité činnosti musí být autorizován ČKAIT (zákon ČNR 360/1992 Sb.).

 

projektová dokumentace je hmotným výstupem projekční činnosti, pro povolení stavby je to nepominutelná příloha výkresů situace 1:500, POV, stavebních výkresů 1:50 a technických zpráv. Oceňuje se nejlépe individuálně (podle počtu hodin zpracovatelů x hodinová sazba + věcné náklady) nebo podle Honorářového řádu (ČKAIT, UNIKA) v závislosti na rozpočtových nákladech projektovaného díla.

 

projektové financování viz financování. Nezaměňovat s ”financováním projektu”.

 

projektové řízení viz multiprojekt a project management. Nezaměňovat s ”řízením projektu”.

 

prokurista registrovaný generální zmocněnec firmy (nesmí však  jednat o nemovitostech), před podpisem uvádí "ppa".

 

provize je druh odměny za zprostředkování obchodu. Vyměřuje se  obvykle procentem z ceny zboží, jež bylo prodáno,  nebo podle rozsahu finanční transakce a bývá placena  zejména bankám, komisionářům, agentům, burzovním  makléřům, zasílatelům a pod.

proces je plánovaný sled činností (aktivit) od vstupů (input) k výstupu (output) pro určitého odběratele (externího nebo interního) podle ČSN EN ISO 9000.  Ve výrobním procesu jde zpravidla o řízené působení energií, pracovní síly, know-how a strojů na vstupující materiál.

Symboly grafického vyjádření operací ú činností v procesu:

operace            inspekce           transport              čekání (delay)       skladování (storage)

                                                                                                                

 

prodej nájemný (hire purchase agreement) = uživatel má právo koupě věci

prodej podmíněný = vlastnictví přechází automaticky po poslední splátce

prodej na obchodní úvěr (credit sale agreement) = přechod vlastnictví ihned, splácení následně.

product placement je podpora prodeje (promotion) jako nepřehlédnutelné umístění marketingově podporovaných výrobků do spotřebitelem hojně frekventovaného prostředí - nejčastěji do TV seriálů (soap operas). Průkopníkem je kultovní seriál "Sex in the City" (Sarah Jessica Parker).

provozní soubor
(PS) je funkčně samostatná sestava výrobních strojů a zařízení pevně spojená se stavebním dílem. Není to však TZB  (to je součástí SD). Př.: soustruhy, jeřáby, turbiny, generátory, dopravníky, výrobní linky...).

průtok
(through flow Tf) - tempo, kterým systém generuje peníze prostřednictvím tržeb: Tf = T (příjem z prodeje) minus V (veškeré plně variabilní náklady) za dané období.
Viz ”TOC”.

 

předlužení je (podle zákona o konkursu a vyrovnání) stav, kdy  dlužník má více věřitelů a jehož splatné závazky  převyšují jeho majetek včetně ocenění jeho případného  pokračujícího podnikání.

 

předprojektová příprava je zachycena v přípravné dokumentaci (studie).

 

přepravce je osoba nebo organizace, která zprostředkovává  přepravu (to znamená dopravu a ostatní služby)  zásilek mezi příkazcem a dopravcem svým jménem na  účet příkazce.

 

přesun hmot je vnitrostaveništní doprava materiálu při stavebních  pracích, oceňuje se podle vzdálenosti cenou za 1t  nebo v % z cen budovaných konstrukčních prvků, je  nedílnou součástí stavebního díla a musí být proto  v každém rozpočtu i faktuře, někdy však bývá obsažen  již v jednotkových cenách. Odehrává se v úrovni  terénu staveniště - dolní okruh, svisle a v úrovni zabudování hmot v podlaží budovy - horní okruh.

 

přidaná hodnota (value added) = rozdíl výnosy (tržby, výroba,  rozpracovanost) - výrobní spotřeba (materiál, energie,  služby). Viz příslušný řádek výsledovky. Ukazatel p.h. je důležitější než tradiční ukazatel "tržby", "výkony (výroba)", protože majitele informuje o růstu hodnoty firmy v rozvaze (viz) a manažery o lepším hospodaření se svěřenými prostředky ve výsledovce (viz). Ukazatel PH vznikl ve Francii v r. 1954. USA jej nezavedly. P.h. par  excellence je "výroba" různých soch a objektů z ledu  vod Temže a jejich export na Střední Východ: materiál  je zadarmo, celá cena je přidaná hodnota.

 

příkaz inkasní je při akceptační formě placení, jímž uděluje  klient příkaz bance, aby v jeho prospěch inkasovala  od dlužníka vyznačený peněžní obnos.

 Inkasní příkaz vystavuje prodávající, který ho  předkládá k účtování své bance (pobočce) nebo přímo  bance (pobočce) kupujícího. Den vystavení inkasního příkazu má být totožný se  dnem vystavení a odeslání faktury kupujícímu.

příkaz převodní v širším smyslu příkaz bankovního klienta bance,  aby převedla z jeho účtu ve prospěch účtu příjemce  vyznačený peněžní obnos. V užším smyslu je převodní  příkaz základní platební doklad (formulář) používaný  při bankovních převodech. Převodní příkaz vystavuje plátce (příkazce), který ho  předkládá své bance (pobočce). Výjimečně (předá-li  jej plátce příjemci osobně) předkládá jej bance k  zúčtování příjemce.

příkazce je objednatel ve smlouvě obstaravatelské (viz).
příkazní smlouva je smlouva obstaratelská podle občanského zákoníku, kdy příkazce předmět činnosti musí příkazníkovi přesně specifikovat. Odměna se poskytne jen je-li dohodnutá nebo obvyklá.

příkazník obstarává  (např. prodej) na základě smlouvy komisionářské (obstaratelské) viz.

 

přirážka k ceně díla (zboží) vyjadřuje hodnotu změny parametrů dohodnuté ceny - např. expresní plnění, lepší než smluvená kvalita, prodlení s převzetím zboží…

 

přípomoce vyššího dodavatele stavební části stavby (builder`s  work in connection with services) subdodavatelům  spočívají v poskytnutí zařízení staveniště, lešení,  mechanizmů, zdrojů energií, přesunu hmot, ostrahy,  vytápění, osvětlení atd. Oceňují se individuálně nebo  dohodnutou procentní sazbou z C hodnoty subdodávek.  Viz též výpomoci.

 

přirozený monopol vzniká, když náklady na jednotku produkce  spojitě klesají s rostoucím objemem výroby. Když se  kapacita výroby blíží velikosti trhu, nenajde jiný  výrobce zákazníky a vznikne přirozený monopol.  Monopol nemusí být špatný, když umí uspokojit  poptávku lépe než konkurence. (Viz direct costing)

 

PSV = přidružená stavební výroba; jsou to některé práce specielní  (ÚT, ZT, KDS) a dokončovací (malby, nátěry, truhl.), ne však práce montážní. Jejich seznam je v Katalozích  směrných orientačních cen ÚRS. Viz též HSV a M.

 

pupilární (sirotčí) jistota je podíl zástavní jistoty, na který  banka poskytne úvěr (viz hypotéka).

punc kupujícím zaručuje, že zboží z cenných kovů bylo zkontrolováno a má skutečně nejméně tu ryzost, kterou značka reprezentuje. Obrázky hlav orla, kohouta a labutě signalizují, že daný šperk je ze zlata, číslice udávají ryzost. Pro puncování stříbra jsou určeny obrázky hlav zajíce a kamzíka, znakem platiny je královská koruna. I šperk bez puncovní značky může být pravý. Jde o šperky, které si někdo přivezl ze zahraničí, kde se nepuncuje.

 

půjčka finanční je dočasným poskytnutím peněz dlužníkovi s možností dluhové služby. Úvěr naproti tomu otevírá pouze úročený účet k budoucímu čerpání úhrad (ne peníze ”na ruku”).

QC (quality circle) a voluntary group of operators that are to solve problems in their work area. The Japanese and Asian name of work teams doing kaizen
(see) activities.

 

rabat je sleva, poskytovaná kupujícímu při stálých nebo větších  odběrech zboží. Velkoobchodní rabat je odstupňován  podle odběru určitého množství, rabat věrnostní  poskytovaný stálým odběratelům a pod. Stanoví se  v procentech a mají progresivní charakter.

 

rating je hodnocení výkonnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti (banky, dlužníka, celého státu a pod.) nezávislou renomovanou světovou agenturou (Standard&Poor´s). Nejlepší ohodnocení je AAA = bezrizikové, rizikové pak je CCC.

 

reengineering je charakterizován jako "popření starých praktik  budování společností jakožto byrokratických říší,  které se dělí na jednotlivá oddělení jako je prodej,  marketing či účtárna. Místo toho se mají organizovat  kolem kontinuálního podnikatelského procesu, jehož  jediným cílem je dostat produkt k zákazníkovi.
regál je právo vládce (státu) něco výlučně vlastnit nebo s něčím  výlučně disponovat (přírodní, nerostné bohatství). Je  to právo na diferenciální rentu z využívání  přírodního zdroje.

refundace je vrácení (resp. náhrada) již zaplacené částky. Používá  se zejména u daní a cel, ale i u náhrad výdělků.

reklamace vadného zboží pro konečného spotřebitele se děje podle zákona o ČOI takto:

1. písemně oznámit vady

2. po 30 dnech nereakce musí prodávající vrátit peníze

3. když nereaguje - oznámit ČOI

 

rendita je v Německu používaný výraz pro rentabilitu (profitabilitu, ziskovost).

 

renta 1. obecně: důchod založený na majetku, zejména na  výnosu peněžního kapitálu (kapitálová renta).  Zvláštním případem je renta pozemková polohová.

 2. obligace, obvykle státní, které přinášejí sice  pravidelný úrok, avšak dlužník se nezavazuje splatit  dlužný kapitál (věčná renta).

 

rentabilita správně profitabilita (ziskovost) je poměr zisku/ztráty (tedy hospodářského výsledku) k absolutním ukazatelům  charakterizujícím činnost hospodářských jednotek -  jde tedy o ukazatel efektivnosti hospodaření. Proto umožňuje vzájemné srovnání hospodářských jednotek téhož nebo i různého oboru. Z hlediska okruhu činností,

 za něž se rentabilita počítá, je třeba rozeznávat  rentabilitu výrobků a rentabilitu závodů, podniků  nebo oborů a pod. Zisk po zdanění vyjadřuje výslednou  ziskovost všech činností zahrnutých ve výsledovce, neumožňuje však porovnávat ziskovost za různá  období nebo mezi podniky z různých států, protože  sazba daně z příjmu podléhá častým změnám.  Efektivnost samotné hlavní činnosti (výroby) se tedy  měří ziskovostí z hospodářského výsledku (HV) před  úroky a zdaněním (PBIT). Nejčastěji se sledují tyto ukazatele ziskovosti (profitability):

 a) poměr zisku k nákladům vlastním (viz kalkulační  vzorec) i nákladům celkem (výsledovka)

 

          PBIT                   PBIT

         ---------                --------

          VN                        N
 b) poměr HV k vypláceným mzdám

 c) poměr HV k tržbám

 d) poměr HV k přidané hodnotě

 e) poměr HV k výrobním a oběhovým aktivům (k vloženému kapitálu)

 

Ziskovost (profitabilita P) výrobních aktiv stavební firmy:

                                                                    HV

                                            PVA = -------------------------------

                                                           IM + Zás + ZSzh

 

 IM ... investiční/dlouhodobý majetek v pořizovací hodnotě

 Zás ... zásoby materiálu i hotových výrobků

 ZSzh... zařízení staveniště v zůstatkové hodnotě

 

repo operace je odkupování prvotřídních cenných papírů  (státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy) centrální  bankou od bank komerčních, které ve stanovené lhůtě (týdny, mšsíce) odkoupí nazpět. Tím získávají komerční banky hotovost  pro možné snížení úroků z úvěrů. Hlavní výhodou r.o. je jejich vysoká operativnost. V EU je repo operace  klíčovým nástrojem řízení objemu peněz v ekonomice, její  sazba kolísá mezi 3 až 5 %.

 

reprodukce je souhrn neustále se obnovujících ekonomických  procesů výroby, rozdělování, směny a spotřeby.  Materiálním základem reprodukce je opakující se  proces výroby.

 

reprodukční cena = reprodukční hodnota = nová cena (viz) je cena  (hodnota), za kterou by se předmět oceňování pořídil v době účtování..Měla by být rovna aktuální tržní ceně.

 

Reuters London je jednou z nejvýznamnějších zpravodajských agentur s 2300 novináři, fotografy a kameramany ve 130 zemích. Baron Paul Julius Reuter (vl. jménem Izrael Beer Josaphat *21.7.1816 Kassel + 25.2.1899 Nice) využil podmořského kabelu 1851 a dálnopisu 1957.

 

revalvace je měnové opatření, při němž se zvyšuje oficiálně  stanovená hodnota (parita) měny vůči všeobecnému  ekvivalentu. Změnám hodnoty se pak projeví  odpovídajícím zvýšením jejího kursu vůči měnám  druhých zemí. Nový název je apreciace.

 

rezerva (rozpočtová) je určena na krytí zvýšených nákladů (proti rozpočtu) vlivem růstu cen a změnou technických podmínek během realizace.

 

rizikový (spekulativní) kapitál (venture capital) je finanční  nástroj pro financování zahájení činnosti společnosti  (start-up capital, seed capital), jejího rozvoje  (early stage development capital), expanze (later  stage expansion capital), odkupu společnosti  (transaction capital: aquisition, bridge financing,  management buy MBO, MBI, BIMBO) a její záchrany  (rescue capital = turnaround, debt replacement  capital, initial public offering).

 

RN = rozpočtové náklady (projektu) = na základě cenových nástrojů  sestavená rozpočtová cena díla. Přesnější než propočet.

 

ROCE

                                           zisk po zdanění

R O E (return on equity) = ---------------------  = rentabilita vlastního kapitálu

                                              vlastní jmění

 

R O S (return on sales) = ziskovost tržeb po zdanění (z  výsledovky)

 PAT

 --------

    T

RPSN = roční procentní sazba nákladů na půjčku (leasing) zahrnuje úrok, poplatky atd. České banky nerady sdělují.

 

rovná daň (flat tax) - správně plochá daň - byla navržena v USA již v roce 1981 (Alvin Rabushka a Robert Hall) ve výši 19%, ale socialistická ideologie zájmových skupin (progresivní zdanění) to zatím neumožnila. Plochou daň má Rusko (13%), Slovensko (19%), Estonsko (26%), Lotyšsko (25%), HongKong (16%), Guernsey a Jersey (20%).

 

rozhodce je osoba zvolená oběma smluvními stranami (v obchodně  právních vztazích) jakožto arbitr v případných  sporech. Výsledkem činnosti rozhodce je zejména  uzavření soudně vymahatelného rozhodnutí

rozhodovatel rozhoduje  o variantách dalšího postupu řešení, vykonavatelného smíru nebo vydání  rozhodčího nálezu. Rozhodci mohou působit buď v rámci  stálého rozhodčího soudu nebo jako jednotlivé osoby,  nemusí mít právnické ani jiné vysokoškolské vzdělání.  Podrobnosti viz zákon 216/94Sb. Viz Rozhodčí soud při hospodářské a agrární komoře, Dlouhá 13, Praha www.arbcourt.cz

 

rozpočet je:

1. v účetnictví - rozvrh nákladů např. na  hospodářská střediska, dle kalkulačního vzorce na  zakázky apod.

 2. v oceňování stavebních prací - dle technické  dokumentace sestavený výkaz výměr oceněný příslušnými  cenami (podrobný rozpočet) nebo ukazateli (souhrnný  rozpočet nebo propočet) včetně přirážek (např.  náklady na umístění stavby NUS), které jsou nedílnou  součástí ceny díla.

rozpočet kontrolní objednatele (zadavatele) díla se sestavuje:

1.před výběrem zhotovitele z relevantních uchazečů pro porovnání s nabídkovými rozpočty 

      např. pomocí směrných orientačních cen (stavebně-montážních) prací nebo THU. Značné  

      odchylky jsou podezřelé.

2.asi ve dvou třetinách rozpracovanosti zakázky jako průkaz, že k dokončení díla (výstavby)

      má objednatel dostatek financí. Vznikne odečtením již zaplacených částek (záloh a faktur)  

      od souhrnného rozpočtu a porovnáním s inventurou skutečně provedených výkonů.

rozpočet nabídkový uchazeče o zakázku je podkladem pro výběrové řízení a stanovení výše ceny poptávaného díla.

rozpočet souhrnný (SR) je přehledný tiskopis pro celkové náklady stavby (CNS) členěný na jednotlivé tituly (PP + IČ, SO/SD, PS, NUS,…viz)

 

rozvaha je účetní výkaz, v němž organizace (podnik) zachycuje v  peněžním vyjádření stav hospodářských prostředků  (majetek), které má k určitému časovému okamžiku ve  správě. Charakteristické je především to, že tyto  prostředky (majetek) se vykazují ze dvou hledisek:

 1. podle druhu rozmístění, popř. funkčního určení  prostředků (např. dlouhodobý, investiční majetek, materiál,  nedokončené výrobky, výrobky, peníze, pohledávky). Prostředky pozorované z tohoto hlediska se označují  jako aktiva (= co máme).

 2. podle krytí zdrojů (pramenů), z nichž byly  prostředky opatřeny nebo vytvořeny (např.  vlastní, cizí), prostředky pozorované z tohoto  hlediska, t.j. zdroje prostředků, se označují jako  pasiva (= komu všem patří aktiva). Pozor: do pasiv patří i kladný hospodářský  výsledek (zisk) za období.

R U L C (real unit labour cost) jsou reálné jednotkové mzdové  náklady. Spolu s N U L C (nominal unit labour cost)  se užívá tento ukazatel vztažený k produktivitě práce  při mezinárodním srovnávání vývoje hospodářství.

řízení projektu viz project management. Nezaměňovat s ”projektovým řízením” (multiprojekt).

S - hodnota je statistický a plánovací ukazatel v investiční  výstavbě = hodnota zakázek podle smluv o dílo. Platí, že S = ZSV + C neboli smluvní hodnota stavební  zakázky je rovna součtu stavebních prací provedených vlastními pracovníky + cizí subdodávky.

sanace je souhrn opatření, které mají zlepšit nepříznivý stav  podniku postiženého ztrátami. Stát poskytuje dotace,  daňové úlevy, půjčky s výhodným úrokem nebo se podílí  na zvýšení kapitálu. U akciových společností je  nejběžnějším způsobem snížení akciového kapitálu.

sekuritizace = alternativní zdroj financován( (k emisi nových akcií IPO, vydání obligací, nalezení strategického investora, prodeji aktiv) sekuritizací aktiv: firma nabídne na trhu obligace zajištěné budoucími výnosy z balíku aktiv (asset backed securities, ABS), přičemž tento balík se vyčlení z bilance firmy do specializované společnosti (special purpose vehicle, SPV), aby nesl pouze vlastní riziko a ne i riziko ostatních aktivit firmy. Případným pojištěním budoucích příjmů pak riziko samostatného balíku klesne a tak je výhodněji prodejné než firma v celku. Např. leasingová firma potřebuje kupovat další auta, ale nemá peníze: vyvede tedy leasingové smlouvy nejlepších klientů jako balík do SPV, pojistí je a pak prodá a tak získá kapitál. V ČR diskreditováno pokusem KB vyvést špatné dluhy.

serendipity = objevy “z levého boku” (náhodou jako vedlejší produkt výzkumu: Archimedes, Newton, Roentgen, Fleming, Janský, Kolumbus, Prokop Diviš, viagra). Podle Serendip = Ceylon.

skladní list je likvidní cenný papír, který vydává veřejný sklad (ZZN) vybraných zemědělských prvovýrobků (obiloviny, luštěniny, olejniny) zemědělcům, kteří je užijí jako zástavní listy (do výše 60 až 80 %) u banky pro úvěrování zemědělské výroby do doby než je úvěr splacen. Pak zemědělec může komoditu prodat za jakoukoliv cenu.

skutečná procentní sazba nákladů úvěru viz úrok.

směnka (draft, bill) je bezpodmínečný písemný dlužnický závazek přesně stanovené formy, který poskytuje majiteli  směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu  zaplacení peněžní částky na směnce uvedené. Je to  cenný papír na řad (= s určením jména komu se má  platit) buď vlastní (sám výstavce bude platit) nebo  cizí (přikazuje jiné osobě zaplatit), jehož splatnost  může být: denní (fixní datum), datosměnka (lhůta po  vystavení směnky), na viděnou (vistasměnka do jednoho  roku po vystavení nebo lhůtní vistasměnka). Eskont  směnky je její odkup bankou a inkaso.

smlouva je dvoustranný právní akt (oferta, oferent x akceptace, akceptant) složený ze dvou jednostranných úkonů ”návrh x přijetí” mezi dvěma nebo více účastníky. Akty musí být navzájem adresné a obsahově stejné. S. vzniká okamžikem konsenzu (shody) účastníků s obsahem návrhu smlouvy.

  Schema s.:

* označení typu s. a podle čeho se uzavírá (obč., obch. zák.)

* identifikace stran

* korpus (tělo) s. (předmět díla a pod.)

* závěr s. (ukončení, změny, platnost, účinnost...)

Nejčastější závazkové typy smluv specifikované v zákonech:

* o dílo, zhotovení na zakázku, opravě a úpravě

* kupní a směnná

* darovací

* o půjčce a výpůjčce (půjčitel x vypůjčitel)

* nájemní

* příkazní, obstaravatelská a zprostředkovatelská

* o úschově

* o ubytování

* o přepravě

* o vkladech, pojištění a důchodu

* o sdružování

* cestovní

* spotřebitelské (dodavatel x spotřebitel) - ne pro výstavbu a nemovitosti!

* adhezní (formulářová) - když oferent nabídne předtištěný nezměnitelný tiskopis ”ber nebo 
   zmiz” (banky, cest. kanceláře).

Atypické nepojmenované (inominátní) smlouvy musí být sestaveny velmi pečlivě, protože nemají vzor v předpisech (nejčastěji servisní s.).

Smlouva o smlouvě budoucí (pactum de contrahendo) zavazuje účastníky k poskytnutí smluvního plnění na základě další (budoucí) smlouvy, budou-li splněny dohodnuté podmínky.

smlouva inominátní (nepojmenovaná) nemá podpůrný vzor v právních normách, proto si ji musí navrhovatel sestavit sám. Nejčastěji je to smlouva na servisní činnost (výtahy, TZB a pod.).

smlouva příkazní podle obč. zák. upravuje povinnosti příkazce (např. poskytnout zálohu a nahradit užitečné náklady, případně škodu) vůči příkazníkovi. Odměnu však poskytne příkazce jen byla-li dohodnutá, a to i v případě, když výsledek smlouvy nenastal.

smlouva obstaravatelská podle obč. zák. zavazuje obstaratele splnit předmět obstarání pro objednatele, který je povinen poskytnout obstaravateli odměnu. Při prodeji věci svěřené do  komise odpovídá obstaravatel prodeje kupujícímu za vady prodané věci i za vlastnosti věci, které při prodeji uvedl.

sociální odpovědnost firem = corporate social responsibiity (CSR) = dobrovolné působení firem v širších souvislostech než jsou zákonné povinnosti a finanční zdraví (např. něco pro ekologii, tělesně postižené, kulturu, seniory, ZOO atd.) = ”dobrovolné povinnosti” podle  veřejných kodexů chování.

 

spotřebitel je smluvní stranou nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (r Endverbraucher). Je vybaven ochrannými právy v rámci EU, protože prodávající (maloobchodní řetězce atd) jsou proti s. ve značné výhodě. Viz obč. zák.

 

správa organizací (corporate governance) je největším úspěchem tržního hospodářství v demo kratickém prostředí (prof. Jirásek) v podobě ”Zásad správy společností” (OECD Principles 2004).

Jednoúrovňový (unitární) model má jediný správní orgán – radu ředitelů (board of directors) sdružující topmanagery (executive directors) i zájmové členy (non-executive directors) a příležitostné odborné výbory (commitees). Dvojúrovňový (duální) model (jedině přípustný v ČR) tvoří představenstvo (management board) a dozorčí rada (supervisory board).

 V praxi převažují dva principy - německý a angloamerický:


Text      model                                     německý                          angloamerický                    

1. Rozhodování a kontrola                   odděleny                          spojeny                                

2. Představenstvo x dozorčí rada         odděleny                          unitární                                 

3. Kdo je ještě v dozoru                      zaměstnanci                      odborné/zájmovéS skupiny   

4. Lépe se hodí pro                             pořádek                           podnikání                             

    Celosvětově u firem zavedeno          25%                                75%                                     

 

sourcing je metoda (optimalizace) nákupu (poddodavatelských výkonů) a konsolidace dodavatelsko-odběratelských vztahů. Moderní metodou je eProcurement = vyhledávání optimálních dodavatelů převedením celé agendy na www.

spis je tvořen dokumenty k téže věci – viz povinný spisový řád každé organizace.

 

splátkové financování je alternativou ke stavebnímu spoření při nedostatku hotovosti institucionálního investora na pořízení nájemních bytů: o hypotéční úvěr nežádá klient-nájemník, ale k tomu účelu založené družstvo budoucích družstevníků, ze kterých se po
dvaceti letech stanou vlastníci. Měsíční úhrady nájemného jsou tak vlastně splátkami ceny nemovitosti.

specifikace je technicko-obchodní charakteristika. Podle s. se provádí detaily při stavění, objednávají se výrobky, což umožňuje soulad s předpisy a dokumentací a vylučuje záměnu nebo nevhodnost.

splátka ”investičních” dodávek (ne v ČR) je měsíční výkaz hodnoty  provedených prací, vystavuje je zhotovitel na základě  soupisu provedených prací a smluvních cen, splatná je  podle smluvních podmínek. Po dokončení předmětu  díla vystaví zhotovitel fakturu za celý rozsah  dodávek. Poslední splátka má být co nejvyšší, aby  rozdíl do výše faktury byl co nejnižší, protože  splatnost faktury bývá dlouhá. V ČR jsou přípustné  pouze zálohy, jejich režim je však obdobný.

společnost s ručením omezeným, s.r.o. (GmbH, Ltd.), je obchodní společnost, ve které podnikatelé  ručí výší svého vkladu a je zapsaná v obchodním rejstříku s  povinným základním kapitálem vloženým max. padesáti společníky  v celkové výši  min. 200 tis.  Kč. Vklady mohou  být i nepeněžité (know-how)  oceněné nezávislým znalcem, vždy  zapsané v zakládací listině  (společenské  smlouvě)  formou  notářského  zápisu, která obsahuje alespoň:  firmu a  sídlo, jména  a bydliště  společníků, předmět podnikání, výši  základního  kapitálu  a  způsob splácení  vkladů společníků, jména a bydliště jednatelů, jména a bydliště členů dozorčí rady.

 

spotřebitel (viz občan. zák.) je smluvní strana nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je vybaven ochrannými právy EU, protože jeho dodavatelé (např. globální obchodní řetězce) jsou proti němu ve značné výhodě.

 

SR = souhrnný rozpočet je přehled (rekapitulace) celkových  nákladů projektu (stavby) podle jednotlivých titulů.  Závaznou formu má jen SR pro státní projekty.

 

srážka z ceny díla je snížení fakturované ceny proti ceně dohodnuté v důsledku nesplnění smluvních podmínek platnosti ceny - např. za opožděné plnění, nedodržení jakosti…

stagflace je označení pro stav mírné inflace, probíhající za  současné hospodářské stagnace (nulovém růstu HDP).

statky veřejné jsou nedělitelné a nevylučitelné ze spotřeby, takže nelze určit vlastnictví (živ. prostředí)

standstill agreement je dohoda o nesnižování úvěrové  angažovanosti firmy např. po dobu jednání o převzetí  firmy.

 

stavba je souhrn přípravných a realizačních (stavebních a  montážních) prací a nutných dalších výkonů a dodávek schopný kolaudace ( = trvalého nebo dočasného  užívání) podle stavebního povolení. Tvoří ji stavební  objekty SO, (podle EU stavební díla SD), provozní soubory (PS), přípravná a projektová  dokumentace atd. - viz souhrnný rozpočet stavby.

 

stavební dílo (SD) je (podle EU) statistickým názvem pro stavební objekt SO (viz SKP).

 

stavební pozemek je určen k výstavbě. Čím je povoleno jej zastavět určuje územní (a regulační)

plán. Pozemek musí umožnit účelnou a hospodárnou realizaci a bezpečné užívání staveb.

 

stavební objekt SO (podle Standardní klasifikace produkce EU  od r. 1994 stavební dílo SD) prostorově anebo alespoň funkčně  samostatná část stavby (viz).

 

stavební povolení  (viz standardní tiskopis) vydá příslušný stavební úřad na základě úspěšného stavebního řízení (viz) v souladu se stavebním zákonem. Obsahuje rovněž případná omezení v podobě dopravně inženýrských opatření (DIO, viz). Drobné a udržovací práce se pouze ohlašují.

 

stavebník - výstavbu připravuje (feasibility study), realizuje (projekt. dokumentace, stav. povolení, zadávání, smlouvy, dozor) a přejímá dokončené dílo. Nepřesně: investor. Investor financuje, může být oddělen od stavebníka (státní projekty).

 

stavební záměr dokladuje a zdůvodňuje potřebu požadované stavby  a definuje požadavky na ni, včetně rámcového  stavebního programu, dokladu o vlastnictví  nemovitostí, ekonomického rozboru, studie  dokumentující splnění stavebního programu  a definující technické údaje o plochách a kubaturách,  sloužící pro sestavení celkových nákladů, s členěním  na kapitálové (dříve: investiční)  s rozdělením na stavbu a na první  vybavení, a provozní finanční prostředky  a obsahující další potřebné údaje pro celkové  posouzení účinků a nároků projektu (viz CNS, SR).

 

stavební úřad je místně příslušný orgán státní správy povolující výstavbu, užívání i odstraňování staveb.

 

staveniště je myšlenými plochami omezený prostor pro stavební  výrobu v souvislosti s budováním stavby. Poskytuje je  stavebník protokolárně zhotoviteli bezplatně. Kromě  staveniště hlavního může být i staveniště vedlejší.  Technicky je řešeno v POV.

 

strojohodina (Sh) je kalkulační jednicí pro stanovení výše nákladů nebo pro fakturaci na čase závislého použití strojů a zařízení. Výkonové využití strojů se kalkuluje (oceňuje) za měrnou jednotku výkonu (m3, t, tkm…), proto se musí stanovit kolik strojhodin je na jednici výkonu potřeba. Kalkulačně obsahuje Sh nájemné (fixní náklady: odpisy, daně…) + náklady provozu (PHME, mzdy, opravy…).

struktura = množina  prvků a vazeb mezi nimi. (angl: structure = stavba, superstructure = vrchní stavba, infrastr...). Stará struktura = síť známostí papalášů bývalého komunistického režimu stále udržovaná. Stará s. = členové lidské  společnosti, kteří  v "minulém"  (= komunistickém) režimu požívali   neuvěřitelných   výhod   z   podílu   na   rozdělování nedostatkového  zboží  (což   bylo  naprosto  všechno:  zelináři, autoprodejci,  řezníci,  taxikáři,  kolaborující  umělci, vedoucí organizací),  ale hlavně  na politické  a výkonné  moci (policie, soudy, národní výbory a  především komunističtí funkcionáři) díky zákonům (např.  o státní regulaci uměle  nízkých cen) a ústavnímu zakotvení vedoucí úlohy komunistické  strany ve společnosti. Tito "více rovní  mezi rovnými" vytvořili  síť vzájemných protislužeb, kde peníze  ztratily význam směnné hodnoty.  Outsideři pak museli podplácet, aby získali jakoukoliv  službu nebo zboží, čímž vznikl rozvinutý   černý  trh a především  vzájemná   provázanost  všech zúčastněných.  Při Listopadové  pseudorevoluci 1989  organizátoři revoluce rozhodli,  že převod moci bude  "sametový" ("nejsme jako oni",  archivy kolaborantů  utajíme a  zákony budeme  novelizovat parlamentní cestou - nikoliv  návratem k ústavě před komunistický puč v únoru 1948) a tak  si Struktúři udrželi (kromě státní správy díky lustračnímu zákonu) a  privatizací rozšířili síť insiderů, do které  se   zapojili  jejich  příbuzní   a  několik  houževnatých skrupulózních outsiderů.

 

subvence - podpora, v užším slova smyslu znamená příděl pevných  nebo proměnlivých částek ze státního rozpočtu nebo  z rozpočtů veřejných orgánů rozpočtům nižších složek  anebo soukromým osobám a podnikům. Na rozdíl od  dotací jsou subvence poskytovány na přesně stanovené  účely. V praxi se směšuje s pojmem dotace.

 

světové peníze jsou všeobecným ekvivalentem, který pro směnu  zboží uznávají všechny státy světa. V minulosti to byly pouze plnohodnotné peníze,  především zlato.

 

swap devizová operace, která je založena na výměně devizy za  jinou devizu na určité předem stanovené období. Forma  úvěru se zajištěním. Slouží k zajištění přechodného  nedostatku určitých deviz. Funguje též jako  termínovaný obchod s cílem dosáhnout zisku při  kursové změně deviz. Příkladem swapových operací jsou  půjčky MMF.

 

SWOT analýza (SWOT analysis) zkoumá přítomnost a budoucnost  předmětu analýzy (projektu, výrobku, organizace,  osoby) z hlediska jeho

 1.    vnitřních předpokladů

 1.1. silných stránek (strenghts) - např. vnitřní  konsolidovanost, kompetentní pracovníci...

 1.2. slabostí (weaknessess) - zaostalost a zranitelnost

 2.    vnějších faktorů (okolí)

 2.1. příležitostí (opportunities) - chabá konkurence

 2.2. hrozeb (threats) - nestabilita prostředí

 S vyšším nadhledem a pro rozhodování o penetraci jiného státu provedený rozbor politických,  sociálně-kulturních, ekonomických a technologických  trendů je analýza PEST (viz).

 Původci analýzy SWOT vyjádřili interakci vnějších  a vnitřních předpokladů úspěšnosti záměru v obrazci  čtyř kvadrantů:        

                                                   vnitřní

                                               II                I

                                        slabosti         přednosti

                                     _____W________S____

                                                T                O

                                             III              IV

                                         hrozby        příležitosti

                                                   vnější

                               
syndikát je monopolní společnost, ve které podniky zůstávají  právně samostatné, ale část produkce je společně  prodávána, takže se mezi členy vylučuje konkurence.

 

šek je listina obsahující písemný příkaz majitele pohledávky u  peněžního ústavu (bankéře), označená v textu jako  šek, aby peněžní ústav zaplatil z jeho pohledávky  částku v šeku uvedenou určité osobě nebo majiteli  šeku.

 

štěstí  podle Pete Cohena (britský ”life coach”) lze vyjádřit funkcí
                                      O + (5xE) + (3xU)

kde O je osobní charakteristika (rozhled, adaptabilita)

       E      existence (zdraví, majetek, přátelé)

       U     sebeuspokojení (ambice, smysl pro humor).

Podle toho jsou ze 65 zemí nejšťastnější Nigerijci, Češi jsou 33, nešťastní jsou Rumuni, Rusové a Arméni.


štít daňový umožňuje soustava odpočtů z daňového základu. Důsledkem je např. růst výnosu daně i při klesající sazbě daně. Viz základ daňový.

 

Švarc systém je způsob jak obejít zaměstnávání pracovníků formou pracovního poměru podle zákoníku práce, aby se zaměstnavatel vyhnul placení pojistného a dodržování zákoníku práce (např. při ukončování pracovního poměru, uvolňování na dovolenou apod.). Pracovník si musí zařídit živnostenský list a pak pracuje jako ”subdodavatel” s pracovními prostředky a materiálem ”zaměstnavatele”.  Práci fakturuje, daňové účetnictví mu zpravidla vede ”zaměstnavatel”. Když není práce, nemůže nic fakturovat a tak ”zaměstnavatele” nic nestojí. Viz ”outsourcing”. V USA legální.

”Vynálezce” metody M. Švarc (BN) byl po cca deseti letech takových praktik zatčen, obviněn a uvězněn, "švarcsystém" se však po Listopadové pseudorevoluci  opět rozšířil především ve stavebnictví, ale i v Parlamentu české republiky (asistenti) a v profesionálním sportu. Proto měla ČR již v roce 2002 neuvěřitelných 2,560.529 živnostníků - fyz. osob. Odvážný soudce Nejvyššího správního soudu Vojtěch Šimíček v květnu 2005 rozhodl ve sporu ZX Trading versus finanční úřad, že rozdíl (zaměstnanec - živnostník) v povinnosti platit státu daně je nemravný a tím dodal odvahu všem, kteří trpí arogancí úředníků.

tacitní (zamlčené, skryté, implicitní) znalosti jednotlivce nebo kolektivu se získávají postupně kombinací přejatých poznatků a vlastních životních a profesních zkušeností, často jen podvědomě. Nelze je předávat - pouze vytvářet podmínky pro jejich získávání. Viz znalosti.

tantiéma je odměna členům představenstva (správní rady) a dozorčí rady kapitálových společností. Vyplácí se ze zisku po zdanění, nemůže být proto nikdy nákladem - jen výdajem.

 

tarif je : 1. v nejširším významu ustanovená míra, taxa

              2. v užším smyslu cena některých služeb, sazebník,  ceník

 Tarify bývají stanoveny zákonem nebo sjednané, pevné  (přesně číselně stanovené) a stanovené (závisí na  jiných skutečnostech), podle účelu se rozlišují  tarify: mzdové, honorářové a  služeb (zejména dopravních).

 

taylor system = a so called ”scientific managment” based on separating planning from execution

 

TCO = total cost of ownership

 

team = a group of people organised to execute mission.

 

TEI (total ekonomy impact) hodnotí cenu, rizika, přínosy, flexibilitu.

 

teorie omezení (Theory of Constraints TOC) studuje ”následek-příčinu-následek”: Výrobní aplikace teorie omezení DBR (Drum-Buffer-Rope = buben-nárazník-lano) vznikla v 80. letech na základě logické analýzy problémů. Naplňování cíle organizace je možné měřit pomocí průtoků, investic/zásob a provozních nákladů. Viz ”průtok”.

 

TER (total expense ratio) podílových investičních fondů je ukazatelem celkové nákladovosti fondů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu, protože obsahuje i náklady správy fondů. U úspěšných fondů je TER cca 2% výnosů fondu. Syntetický TER = součet vlastního podílového TER + TER každého podřízeného fondu. Viz též rating a RPSN.

 

think tank je pohotová záloha vysoce odborných a erudovaných myslitelů připravených řešit aktuální problémy společnosti, vlády, lidstva.

 

THU = technicko-hospodářský ukazatel; v penězích vyjádřená  průměrná hodnota kalkulační jednice. Např. 1m3  obestavěného prostoru garáží postaví firma XY za 4 000 Kč.

 

TQM (total quality management) - je komplexní řízení jakosti  založené na účasti všech členů organizace. Zahrnuje i pořádek na pracovišti a hospodárné zadávání zakázek (i soukromých!). Ishikawa:"Řízení jakosti začíná a končí vzděláváním".

tolling je zpracování zahraničních surovin v zemi s nedostatkem  kapitálu na jejich pořízení. Forma financování provozu nepřímo bankou, která financuje cizí materiál, nikoliv firmu. Děje se tak přes bankovní úvěr poskytnutý žadateli nepřímo přes třetí spolehlivý subjekt, který pak sám poskytne úvěr žadateli. Financování provozních výdajů žadatele například zakoupením potřebného materiálu pro žadatele. Ten jej pak zpracovává jako práce ve mzdě.

 

trading je 1.obchodování s bezpečnými cennými papíry (securities)  na burze.

                 2.finanční objem tržeb za sledované období (např. za  den, rok).

 

trh  je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. T. stejný se týká zboží shodného, porovnatelného a zaměnitelného v homogenním soutěžním prostředí, t. sousední se týká zboží komplementárního nebo sloužícího stejnému účelu stejným spotřebitelům.

 

triangulace je přepočet mezi dvěma denominacemi eura. Přepočítací  koeficienty (na šest významných míst) se udávají ve  formátu 1 EUR = počet jednotek denominace eura.

 

trust je monopolní společnost, ve které podniky většinou stejného  oboru ztrácejí svou právní samostatnost a jsou řízeny  jednotným vedením.

 

trvanlivost (longevity) je schopnost odolávat degradaci vnějšími i vnitřními vlivy fyzickým stárnutím a užíváním.

 

tržba je vyjádření ekvivalentu za realizované prodeje (původně  jen obchodního zboží, dnes i výkonů, výrobků). Ve  výsledovce prvá položka.

 

tržní kapitalizace počet emitovaných akcií násobený jejich  aktuálním kursem.

turnaround radikální obrat (sanace) v podniku - v případě, že  pokles tržeb má setrvalý charakter

a přesahuje  obvyklé sezónní výkyvy, což vede k postupnému  snižováni zisku až ke vzniku ztráty.

 

účastníci řízení územního jsou: navrhovatel, obec a osoby jejichž práva k nemovitostem mohou být dotčena (sousedé). Účastníky stavebního řízení  jsou: stavebník a osoby, jejichž práva mohou být dotčena.

účet běžný základní účet zákazníka zřizovaných bankou k běžnému  provádění platebních a úvěrových operací. Slouží  k shromažďování peněžních prostředků klienta u banky,  výběrům hotovostí, provádění platebních a úvěrových  operací z příkazu nebo pověření (někdy také účet  kontokorentní).

účetní období je běžně 12 po  sobě jdoucích měsíců, které se mohou shodovat s kalendářním  rokem (začíná  1. ledna)  nebo s hospodářským rokem (začíná prvým  dnem jiného  měsíce). Když  ale vznik  / zánik  (i fúze a akvizice) účtující jednotky spadá do období tří měsíců  před / po 1.1., může být ú.o. dlouhé až 15 měsíců.


účetnictví je jedna z nejstarších metod hodnotové evidence (kontrola korunou) hospodářské činnosti účtující jednotky. Je součástí soustavy sociálně-ekonomických informací státu i světa, proto podléhá stále se prohlubující a rozšiřující standardizaci (zákon o účetnictví) na principu věrnosti, pravdivosti a úplnosti vykazovaných informací. Podle účelu (uživatelů) dělíme ú. na finanční (mimo vykazující jednotku - finanční úřad, banka, dodavatelé) a vnitropodnikové (nákladové a manažerské).

 

UFO-profit je zisk nejasného původu, který se v UK zabavuje nebo alespoň zdaňuje.

 

uchazeč je o veřejnou zakázku se ucházející zájemce. Pokud  vyhraje soutěž a podepíše smlouvu, stane se dodavatelem, zhotovitelem (smlouva o dílo) nebo prodávajícím (kupní smlouva).

 

ukazatel ekonomický je jednicová hodnota vytvořená z ekonomických (hospodářských) veličin - např. HDP (státu/rok…), tržby  (firmy/rok…)

 

ukazatel efektivnosti je poměrové vyjádření  účinnosti zdrojů při vytváření účinků:

 

           výstup                                                               tržby (výkony…) za rok
         ----------    
Např. produktivita práce = ----------------------------------------------------

            vstup                                                     roční počet pracovníků (prac. hodin,…)

 

umořovatel je koeficient (součinitel) pro výpočet úmoru dluhu např. pomocí úrokového počtu (viz anuita).

úmor (též amortizace)

 1. prohlášení ztracené, zničené nebo odcizené  listiny, resp. cenného papíru, na žádost vlastníka za  neplatné (zpravidla soudním výrokem).

 2. splácení dluhu dohodnutými splátkami po určitou  dobu, a to tak , že v každé splátce je kromě úroků z  doposud nesplaceného dluhu obsažena i část dlužné  částky. Tím se výše dluhu postupně snižuje a připadá  stále méně na úrok a více na úmor (splácení dluhu).

 

úročitel je součinitel ú t pro výpočet výše nové jistiny (včetně úroku) z  původní jistiny na konci t  úročených období při p procentní sazbě. Pro nejčastější úročení složité (úrok z úroku) koncem období (dekurzívní) t má tvar:

                           P

          út =  (1 + ------ ) t

                         100

úrok je :

1. forma čistého důchodu , který si přivlastňuje  věřitel za poskytnutí peněžní zápůjčky,

2. iracionální cena kapitálu (viz oportunitní náklady).

Pozor na dluhovou službu: kromě úroků z úvěru platí dlužník obvykle ještě poplatky za založení úvěru a za vedení účtu, takže na procenta přepočtená dluhová služba v úhrnu poskytuje ukazatel skutečná procentní sazba nákladů dluhu. Vypočte se na základě vnitřního výnosového procenta (viz).

 

useful many (the Pareto principle): a large majority of  the population which nevertheless accounts for only a small part of the total effect (80-20 rule). See ”vital few”.

 

úvěr je směnou zboží, při které nedochází ihned k placení  (absolutní obchod, proto úvěrová smlouva podle obchodního zák. i mezi občany), vždy úročen. Poskytovatelé půjček a úvěrů nepotřebují zvláštní kvalifikace. Půjčka peněz se závazkem pozdějšího splacení viz ”půjčka” (bankovní, peněžní úvěr).

úvěr hypoteční je poskytován na investice do nemovitostí jištěný  zástavním právem k nemovitostem (i rozestavěným)  dlužníka nebo ručitele. Je splácen i desítky let a  při nižší sjednané úrokové sazbě než je sazba  komerčních úvěrů. Rozdíl kryje státní příspěvek  a daňové úlevy spořitelnám i dlužníkům (stavební spoření s úvěrem).

úvěr překlenovací je úvěr, který slouží k překlenutí časového  období mezi potřebou vynaložení vlastních finančních  prostředků a jejich skutečným příjmem. V běžné praxi  se vžilo, že překlenovací úvěr je pouze krátkodobý  (provozní a investiční) úvěr.

ú. syndikovaný střednědobý poskytuje skupina bank z krátkodobých výpůjček na mezibankovním trhu za LIBOR / PRIBOR. Je to speciální kategorie úvěru, kdy aranžér nebo skupina aranžérů na základě mandátu k financování dlužníka formuje skupinu věřitelů. Dlužníkem je obvykle společnost s výborným ratingem. Tento druh úvěru volí především proto, že bilaterální financování by svým objemem přesahovalo možnosti jednoho věřitele jak z pohledu rizikové analýzy pozice dlužníka, tak z pohledu strategie věřitele. Přestože dlužník a věřitelé uzavírají jednu smlouvu o úvěru, práva a povinnosti věřitelů jsou od sebe oddělené a na sobě nezávislé. Poté co je zformován syndikát věřitelů, který souhlasí s účastí za podmínek daných aranžéry, je ze skupiny aranžérů vybrána jedna banka jako administrátor (agent) syndikovaného úvěru. Hlavní charakteristikou syndikovaného úvěru je variabilita daná tím, že potenciální dlužník si může nechat předložit nabídky jednotlivých aranžérů, ze kterých si vybere konkrétní řešení. To může být výrazně individuální a před uzavřením mandátní smlouvy může doznat značných změn. Každý případ je posuzován zvlášť, takže prakticky neexistují dvě totožné smlouvy o syndikovaném úvěru. Věřitelé sdružení smlouvou o syndikovaném úvěru mají možnost své pozice prodat na sekundárním trhu. Smlouva toto právo anticipuje a vytváří účinné mechanismy pro jeho uplatnění, což je pro investory velmi přitažlivé. Standardní součástí smlouvy jsou ustanovení o grace period, podmínka pari passu a negativní závazky (negative pledge),  takže investoři mohou akceptovat pro ně nejpříznivější podmínky.

územní plán rozvoje je základní dokument určující velikost a funkční využití lokality (plánovaná zástavba rodinnými domy, průmysl, doprava, obchod, rekreace, zemědělství…).

územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) stanovuje podmínky výstavby v uvažovaném místě vzhledem k zájmům obce v souladu s územním plánem. Výstavbu rodinných domů rozhoduje místní stavební úřad.

územní vlivy (ÚV) jsou titulem zvyšujícím základní rozpočtové náklady stavby. Nejčastěji jsou to: území s vysokou koncentrací lidských činností (městské aglomerace), nadmořská výška staveniště (přes 700 m n.m.), přesun stavebních kapacit z místa sídla firmy na staveniště (přes 50 km).

 

vada je kvalitativní nedostatek plnění smlouvy způsobený vadným provedením. Podle §324 obchodního zákoníku se závazky musí plnit včas a řádně. Vadu zpravidla nelze hospodárně odstranit, takže dílo nelze užívat v souladu se záměrem. Řeší se buď slevou z ceny nebo změnou užívání.

 

vadium je záruka za dodržení smluvních podmínek obsažených v nabídce při výběrovém řízení.

valorizace - jeden ze dvou základních kompenzace negativního  dopadu inflace na hodnotové ukazatele (druhým  způsobem je indexace). Stejné jako indexace znamená  přepočet hodnotových ukazatelů v poměru k poklesu  kupní síly měny. Provádí se však nepravidelně podle  rozhodnutí veřejných orgánů (zejména vlády). Týká se  především úprav některých forem příjmů.

 

value (in terms of duality) means user value; features that respond to users needs.

value analysis is evaluating the interrelationships amid the functions performed by products features and the associated costs. Prakticky se jedná o hodnocení podle NPV (viz DCF, ČSH).

 

value management (řízení vztahu hodnoty a užitné hodnoty)  zahrnuje hodnotovou analýzu (zlepšování stávajících  projektů), hodnotové inženýrství (účelem je snížit  náklady na projekt v průběhu jeho provádění)  a vymezení užitné hodnoty těsně před předáním  dokončeného projektu tak, aby cena odpovídala užitné  hodnotě (value for money). Vždy jde o rozbor  užitkových funkcí zkoumaného předmětu, jejich  zlepšení a (anebo) snížení nákladů na základě vztahu

 poměrná efektivní hodnota = splnění užitkových  funkcí : náklady

 U

 neboli PEH = ------

 N

valuta je platidlo (mince nebo bankovka) cizího státu v hotovosti

 

valutování = okamžik (datum) od kterého a do kterého banka  počíná úročit vklady. Obvykle není totožný s datem  připsání, odepsání vkladu, ale je o 1 (pracovní) den  kratší.

 

vedlejší náklady jsou termínem širokého užití, proto nelze vyjmenovat všechny případy kde se vyskytují.

vedlejší rozpočtové náklady (VRN) byl do r. 1990 užívaný termín pro dnešní náklady na    

umístění stavby NUS (viz).

 

venture kapitál Viz rizikový k.

 

věda (podle Cambridge dict.) -  science = (knowledge obtained from) the systematic study of the structure and the behaviour of the physical world, involving experimentation and measurement and the development of theories to describe the results of these activities. Economics is not an exact science because it has to take account of political and social considerations. Filozof Karl Popper postuluje hlavní znak vědy jako falzifikovatelnost hypotéz. Musejí být formulovány tak, aby se porovnáním s nespornými fakty (experimentálními daty) daly jednoznačně popřít. Hypotézu totiž nelze potvrdit, jen vyvrátit. Věda je tedy souhrnem dosud nevyvrácených, ale vyvratitelných hypotéz. Ekonomie je pak vědou jen částečně.

 

vital few (under Pareto principle) = a small minority of the population which nevertheless accounts for most of the total effect. Also linked to the ”80-20-rule”. See ”useful many”.

vkladová renta slouží klientovi k pravidelnému čerpání  dohodnutých částek z předem složené jistiny  v minimální výši (např. 50 tisíc Kč). Na rozdíl od  sporožira tedy na tento účet nepřichází žádné vklady.

 

vnitřní výnosové procento je diskontní sazba při které se záporné a kladné peněžní toky generované projektem rovnají: DCF = 0,  p = ?

 

volatilita (kolísavost, těkavost) - jedním z nejdůležitějších  měřítek pro odhad rizika kapitálových investic.

 

volně směnitelnána (tvrdá, konvertibilní) je směnitelná na  kteroukoliv jinou měnu na základě podmínek  Mezinárodního měnového fondu.

 

VRN = viz vedlejší rozpočtové náklady - nyní náklady na umístění  stavby (NUS) viz

výdaje jsou snížení potenciálu (energetického, peněžního…)

výdaje investiční jsou v pravém slova smyslu výdaje za cenné papíry. V čs financích to však bývaly kapitálové výdaje vyšší než limit pro dlouhodobý (= odpisovaný) majetek (limit vnitropodnikový byl volitelný, limit daňový je 40 tis.CZK) v pořizovací hodnotě jednice uvažovaného majetku.

výdaje ”neinvestiční” správně ”provozní” byly nižší než limit pro výdaje ”investiční”.

výdaje jednorázové jsou výdaje pořizovací, likvidační nebo obnovovací na rozdíl od výdajů běžných.

výdaje obnovovací jsou výdaje (cash) na obnovu části nebo celého majetku (stroje, stavby, zařízení).

výdaje pořizovací jsou skutečně vynaložené peníze (cash) na pořízení statku. V praxi se ztotožňují s náklady na pořízení, avšak při výpočtech peněžních toků (např. DCF = ČSH) musíme uvažovat vždy jen příjmy a výdaje.

 

výkaz výměr je množství jednotlivých konstrukčních prvků  stavebních děl/prací vypočtené dohodnutým způsobem měření z výkresů (nebo skutečnosti) odečtenými rozměry umožňující kvantifikaci množství konstrukčních prvků v dohodnutých  měrných jednotkách (m3 bet. základů,  t přesunu hmot apod.). Nejpodrobnější pravidla pro výpočet výměr obsahují Katalogy směrných cen URS Praha a.s.

 

výkaz zisků a ztrát (loss / profit account, Gewinn und Verlust  Rechnung) = výsledovka =je jedna ze dvou povinných součástí účetní závěrky.  Sestavování výsledovky je typické při vedení více  okruhového účetnictví, v němž se dodržuje zásada  nekompenzovat náklady s výnosy. Výsledek hospodaření se  zjišťuje na základě brutto principu. Druhou součástí  závěrky je rozvaha (bilance), doplňujícím nepovinným výkazem je  ještě výkaz peněžních toků (cash flow). Tyto výkazy jsou kvantifikovanou částí povinné výroční zprávy. Nepominutelnou součástí výroční zprávy je text vysvětlující metody a události v závěrce obsažené. Řada firem - aby se vyhnula otevřenosti svého hospodaření - vynechá texty a elaborát nazve “Roční zpráva” a povinnou výroční zprávu má jen pro zasvěcené.

 

výnosová hodnota (yield capitalization value) podnikatelského majetku  je rovna ekvivalentní výši bankovního depozita, které poskytuje stejný roční úrokový výnos jako je roční zisk oceňovaného majetku (viz "hodnota výnosová").

 

výnosy jsou peněžní příjmy či pohledávky hospodářské jednotky,  které plynou z její základní činnosti i z příležitostných prodejů (majetku, zásob). Výnosy = příjmy (cash) +  časově posunuté příjmy (dosud nezaplacené faktury) + změna stavu zásob vlastní výroby (rozpracované výkony).

 

výpomoci poddodavatelům (builders attendance), též podíly viz připomínce. V rozpočtech možno uplatnit procentní přirážkou GPP (globál pomocných a přidružených zednických prací) pro např. dlažby, obklady, elektromontáže atd.

 

výsledovka je zákonem o účetnictví  standardizovaný výkaz tokových veličin (výnosů a nákladů) vykazující jednotky za období (měsíc, hospodářský rok) . Pro účetní závěrku podle zákona o účetnictví je to povinný “výkaz zisků a ztrát” (viz) v úplném nebo zkráceném rozsahu.

 

výrobní faktura je standardní (normovaná) přímá spotřeba práce na  skutečně provedenou strukturu výkonů (slouží  ke kontrole hospodárnosti). V případě, že výroba  postupuje dle dokumentace, je VF totožná  s operativním plánem či odpovídající částí výrobní  kalkulace. Je podkladem pro controlling, když je doplněna o skutečnou spotřebu a z toho vyplývající odchylkou od plánu a návrhem opatření. Účetně patří  do předem stanovených nákladů.

 

výrobní kalkulace (VK) je operativní kalkulace ve stavebnictví, kde kalkulační jednicí (operací) je konstrukční prvek (KP).  Sestavuje ji zhotovitel na základě výkazu výměr  plánovaných prací (nejčastěji ke smluvnímu rozpočtu)  pro určení standardní výše nákladů a potřeb na principu variabilních nákladů staveniště + fixní náklady staveniště a ředitelství firmy.  Slouží  přímému řízení výroby jako plán nákladů pro  objednávání materiálu i jako podklad pro nákladový nabídkový rozpočet.

 

vyrovnání je částečná úhrada závazků firmy věřitelům  (zpravidla 30%), při kterém dlužník nepozbývá práva  volně nakládat se svým majetkem, ale je v něm omezen,  aby nemohl změnit svůj hospodářský stav v neprospěch věřitelů.

vyvlastnění pozemku, stavby a práv k nim je možné podle stavebního zákona jen ve veřejném  zájmu, ztroskotaly-li všechny pokusy o dohodu s majitelem.

world class = global (joint) model of....education, manufacturing, researching a pod. Rozvojová země požádá vyspělou zemi o zřízení tuzemské divize (pobočky) renomované organizace (univerzity, továrny, nemocnice...) Tím získá přístup ke kvalitním nehmotným zdrojům (aktivům) jako je know-how, firemní kultura, rating atd.

yuppie (young urban professional) = konzumní zbohatlíci 80. let v USA

 

Z - score je Altmanovo kriterium (viz) finančního zdraví firmy.

 

zajistná smlouva je smlouva o zajištění pojišťovny. (Je to  vlastně pojištění pojišťoven).

zajišťovna je pojišťovna pojišťoven.

 

zajištění ztrát z kursových rozdílů v mezinárodním obchodě: forward (pevná částka za pevnou v požadované měně k určitému datu), swap (dočasná výměna měn v pevném období), opce (kupec může koupit nebo prodat druhou měnu za dohodnutý kurs k dohodnutému datu).

 

zákazník je klient, odběratel, objednatel, kupující, který vstupuje do obchodního (dodavatelsko-odběratelského) vztahu s partnerem dodavatelem, zhotovitelem, prodávajícím. Viz spotřebitel.

 

zákaznická platební karta (store card) je platební karta vydávaná  obchodní organizací pro použití k nákupu zboží a  služeb.

 

základ daňový je pro daň z příjmu sestaven z odpočtů a přípočtů k zisku před zdaněním (viz PBT) takto:

z výsledovky     ”zisk před zdaněním”                               xxxxxxx

-           příjmy nejsoucí předmětem daně (dědictví...)             -

-           osvobozené příjmy (ekologie...)                                  -

-           do základu nezahrnované (rezervy, opravy)                -

-           mimoúčetní náklady (SZ+ZP z jiného období)           -

+          účetní nedaňové náklady                                             +

+          reinvestiční odpočet (na vybrané stroje)              +

+/-       úprava výnosů/nákladů (běžné/převodní ceny)         -/+

__________________________________________________

                                         daňový základ                    xxxxxxxx                      

 

základní jmění společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžních  i nepeněžních vkladů všech společníků zapsané do  obchodního rejstříku. Obchodní podíl společníků  obvykle určuje i podíl na zisku a moci ve společnosti.  Povinné je u a.s. a s.r.o. Nepeněžní vklady (obchodní  značka, know-how) bývají problematické co do výše  i likvidity. Výše základního jmění zůstává zpravidla  konstantní, zatímco skutečná výše majetku společnosti  se neustále mění.

 

záloha je dohodnutá platba předcházející fakturaci. V některých zemích se místo záloh užívá "splátek".

 

"zaminovaný" majetek je záměrně nevýhodnými dlouhodobými břemeny (smlouvami) zablokovaný majetek tak, aby byla ztížena nebo znemožněna manipulace,

 

zařizovací předměty (fixtures) zdravotně technické (ZT) instalace ve stavebních dílech jsou koncové prvky umožňující užívání instalace (umyvadla, vany atd.). Jsou nedílnou součástí stavebního díla (protože jsou pevně zabudované - podobně jako cihly), proto mají stejnou odpisovou kvotu jako příslušné stavební dílo/objekt).

 

zásobitel (cumulative present worth factor, years purchase  factor) je vlastně součtový diskont při složitém  úročení, kterým se vypočítá současná hodnota budoucích  konstantních výdajů nebo příjmů součtově za sledované  období. Vypočteme jej ze vztahu:

    (1 + p/100)t - 1

                                                  Sdt = --------------------------

(1 + p/100)t* p/100

 kde  Sdt je zásobitel

 t     počet roků (obvykle doba užívaní majetku)

 p    úrokový výnos bezpečných cenných papírů

 

 Např. při p = 10% a t = 10 let vychází Sd10 = 6,144.  Znamená to, že konstantní každoroční výdaje po dobu  deseti let se nerovnají ekvivalentu  současné hodnoty 10  krát roční výdaj, ale jen 6,144 krát roční výdaj. Podobně  Sd pro 10% a 30 let odpovídá hodnotě Sd30 = 9,43,  pro 5% je  Sd80 = 19,60 atd.

závada je pojem, který označuje takový stav určité části  zařízení, který se dá například v rámci zkoušek seřízením nebo během záruky / odpovědnosti za vady odstranit.

zdaňovací období je zvolené jedno ze čtyř možných účetních období (viz) pro účely daňového přiznání.

zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady (nebo příjmy a výdaji) -  kladný hospodářský výsledek.

z. účetní vyplývá z účetních  výkazů za sledované období (výsledovka) nebo zakázku.

z. čistý = příjmy minus výdaje

z. daňový = výkony minus náklady = zisk čistý minus (ODMD + úroky)

z. disponibilní = zisk čistý minus povinné úhrady (splátky úvěrů, rezervní fond, dividendy...)

z. ekonomický = zisk (účetní nebo čistý) minus vážené náklady kapitálu (podobně jako EVA) a je tedy nižší o náklady oportunitní (viz) a o ty, na něž účtárna  nemá doklad (implicitní náklady).

z.  hrubý  =  výkony  minus  (přímé  náklady  +  výrobní režie) = příspěvek na správní režii + zisk účetní

 

zpracovací náklady ZpN = VN - H = M + O + R (viz kalkulační  vzorec) jsou základnou (podle ÚRS Praha a.s.) výpočtu výše obvyklého zisku.

 

zlato (Au) jako měnový kov bylo v 19. století nahrazeno nejprve  stříbrem (bimetalismus), posléze drobnými mincemi,  papírovými bankovkami a státovkami (zpočátku v množství  rovném předpokládané potřebě zlatého oběživa) - tak vznikly  peněžní znaky, veřejností i nadále nesprávně zva- né peníze.  I ty však byly až do r. 1971 brettenwoodskou dohodou členů  Mezinárodního měnové- ho fondu vázány vztahem 1 tr. unce  (31,103 g) = 35 USD; oficiální kurz národních měn pak  po- mocí této zlaté dolarové devizy udávat zlatou paritu  měnové jednotky (1 Kčs měla v r. 1953 zlatý obsah 0,123426  g, takže za 1 rubl bylo 1,80 Kčs; přímá směnitelnost koruny  však nikdy zavede- na nebyla). Vztah mezi demonetizovanou  cenou zlata a kurzu USD znázorňuje tento vývoj:

 

 rok  1972   1976  1980  1986  1990 1996    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 $/tru 64,9  134,7  589,5 390,9  403,- 384,-  335    288   289  doplnit   2..       3...        35.       4..        4..

 

 Na světovém trhu se tedy cena ryzího zlata dlouhodobě  pohybuje kolem 380 až 400 USD/troy u., tedy v roce 1996 asi 380 až 400 Kč/g, zatímco čtrnáctikarátové zlato stojí  asi 8 až 10 EUR /g. Ceny pod touto hranicí jsou  podezřelé, výrobky kombinované ze dvou různých ryzostí se označují ryzostí nižší z obou. V roce 2002 bylo na světě vytěženo 2.587 t.

 

znalosti (knowledge) jsou jediným aktivem, které se nespotřebovává (jen morálně stárne), ale podněcuje růst. Z. je nutno shromažďovat, třídit a pak inteligentně (= moudře - ne slepě otrocky) využívat. Data jsou neutříděné prvky, informace jsou data utříděná tak, aby mohla podporovat rozhodování (noviny jsou plné zpráv, neobsahují však žádné informace), z. jsou informace v kontextu zkušeností:

    z. explicitní lze předávat technickými médii

    z. implicitní (tacitní = mlčenlivé) jsou vázány na určité osoby a s nimi mizí

    moudrost je kombinací všech znalostí a tvoří tak firemní kulturu.

 

znalostní firma sama tvoří znalosti (např. tak, že si zaměstnanci nabyté z. nenechávají pro sebe, nýbrž je ukládají do firemní databáze a školí spolupracovníky) především účelně tvořenou a využívanou firemní databází (např. výsledné kalkulace dokončených zakázek). Inteligentní (moudrá) firma navíc ví jak a kdy z. užít - ne jen mechanicky podle nacvičených případových studií.

 

znalostní management (knowledge management) organizace tvoří znalostní aktiva

      zaměstnanců = tvrdé (technické) i měkké vnitřní struktury organizace = administrativa, řízení, IS/IT, know-how vnější struktury  organizace = dodavatelsko-odběratelské vztahy, image, značka.

 

ZRN = základní rozpočtové náklady (holé r. n.) zahrnují jen  abstraktní náklady na zhotovení konstrukčních prvků  (KP) stavebního díla - neobsahují tedy náklady související s umístěním stavby (NUS) dříve zvané vedlejší rozpočtové  náklady (VRN) a doplňkové rozpočtové náklady (DRN).

 

zřizovací výdaje firmy jsou nehmotným dlouhodobým majetkem (NDM) s dobou odpisování 2 až 5 let. Patří sem i licenční poplatky  přes 60 tis. Kč a dobou přes 1 rok (NDM odpis. skup. 2).

 

ZS = zařízení staveniště; slouží výhradně zhotoviteli stavebního  díla (ne objednateli nebo třetím osobám). Je umístěno buď  uvnitř hranic staveniště (globální z.s.= GZS), anebo mimo  hranice staveniště (mimoglobální z.s. = MGZS, nejčastěji dočasné  přípojky infrastruktury k hranici staveniště). Viz též POV.

 

ZSV (základní stavební výroba) je statistický ukazatel o hlavní činnosti podniků stavební výroby:  stavební práce provedené vlastními pracovníky pro objednatele oceněné  smluvními cenami díla nebo (pro nedokončenou výrobu)  vlastními náklady. Připočteme-li cizí poddodávky C, získáme  smluvní hodnotu S (viz): ZSV + C = S.

 Statistika rozlišuje kromě stavební výroby i pomocnou technologickou stavební výrobu polotovarů (PSTV), výrobu stavebních hmot, průmyslovou výrobu (PV, dílny, prefa), dopravu, inženýrské (IČ) a projektové (PP) služby atd (viz OKEČ ČSÚ) - to vše může provádět jako vlastní výkony stavební firma kromě své hlavní činnosti = stavebních prací pro objednatele.

 

zůstatková hodnota majetku (residual value, salvage value, net  book value), účetní nebo technická, zbývá po ukončení doby  užívání majetku. Ve výpočtech ekonomické efektivnosti může  být i záporná v případě, že na likvidaci dožilého majetku je  třeba vynaložit více,náklady vyšší než budou jsou případné výnosy po odečtení daně z tohoto příjmu.

 

životní minimum kryje jen osobní potřeby jednotlivce. Pro rok 2006 to bylo pro zaopatřené jednotlivce 2.400 Kč/měs - tedy bez výdajů na domácnost (bydlení), které pro jednotlivce činí 2.020 Kč/měs., pro rodinu se dvěma dětmi pak 3.260 Kč/měs. Aktualizovat každoročně!

 

životnost je v časových jednotkách vyjádřená trvanlivost (viz). Ž. může být:

 

* fyzická   -  když technická zchátralost majetku neumožňuje jeho funkci

* morální   - např. bezpečnost a zdraví (osinkocementové výrobky, motory bez katalyzátoru),
                    morálka a politika (propagace nacizmu, komunizmu...), demódovaný majetek...

* daňová   -   zákonné odpisové kvoty dlouhodobého majetku (viz ”odpisy dlouhodobého m.”)

* efektivní =  rozdíl ”kalendářní stáří” - ”technický stav”. Pro mimořádně zachovalý majetek

* právní    -  vznik a zánik věci podle občan. zák. Pozor na minimální ž . nově pořízeného zboží
                     při jeho reklamaci

* ekonomická - když výdaje provozní/udržovací převýší výdaje obnovovací podle kriteriální
                    funkce čisté současné hodnoty (discounted cash flow DCF) během uvažované doby
                    užívání (viz LCC)

* účelová  -  je-li majetek pořizován na předem určenou dobu užívání. Pro výstavbu dálnice se
                    zřizuje v rámci zařízení staveniště dočasná betonárna, obalovna a pod.

* zbytková – u existujícího majetku nebo jeho prvků

* návrhová – pro teprve plánovaný majetek nebo jeho prvky.